• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก โครงการการจัดการพื้นที่คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก

ตัวแบบของการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

คลองวังเจ้าเดิมอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ แต่เนื่องจากขณะนั้นอุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ซึ่งเป็นอุทยานที่มีพื้นที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวังเจ้า ขณะนั้น ยังมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีจุดเด่นอยู่มาก แต่ยังมีชุมชนม้ง และกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ โดยมีชุมชนกะเหรี่ยง 2 ชุมชน และชุมชนม้งอีกถึง 4 ชุมชน โดยอาศัยอยู่ก่อนราว 180 ปี ซึ่งเกรงว่าพื้นที่ป่าจะถูกแปลสภาพไปเป็นพื้นที่ทำกินเสียหมดจึงได้จัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติคลองวังเจ้า รวมไปถึงป่าคลองสวนหมาก ป่าประดางและป่าวังเจ้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เมื่อ พ.ศ.2533

ขณะที่ได้มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าแล้วนั้นได้มีแผนที่จะอพยพชุมชนชาวม้งออกนอกพื้นที่ แต่เนื่องจากเกิดกระแสแรงต่อต้านจากชุมชน แผนดังกล่าวจึงล้มเลิกไปในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัด แนวทางการปฏิบัติในทางกฎหมายเน้นการป้องกันและปราบปราม ควบคู่กับงานประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

 รับข่าวสาร