• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก ดาวน์โหลด เอกสารวิชาการ
Download เอกสารงานวิชาการ

เอกสารการประชุม เรื่อง พันธบัตรป่าไม้

อีเมล พิมพ์ PDF
ประเทศไทยเผชิญกับการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องจนภาครัฐไม่สามารถรักษาพื้นที่ป่าตามเป้าหมายร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไว้ได้ ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32 ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น ภารกิจสำคัญของประเทศไทย คือการพื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนมาอีกร้อยละ 7 หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 26 ล้านไร่
ซึ่งการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในปริมาณมากถึง 26 ล้านไร่นี้ไม่สามารถกระทำได้โดยกลไกภาครัฐ ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการประกาศพื้นที่อุทยานจำนวนมากทำให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศมีปริมาณใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ แต่ปัญหาที่สำคัญคือการสูญเสียพื้นที่ป่าเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน ดังนั้น การฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในรูปของป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ป่าสงวนจึงเป็นภารกิจสำคัญของประเทศไทย
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขยายตัวของการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวน ได้แก่ การปลูกข้าวโพดเพื่อป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการปลูกยางพารา ซึ่งการปลูกข้าวโพดบนที่สูงนี้เองนำไปสู่ปัญหาเขาหัวโล้นในหลายจังหวัดในภาคเหนือ
ที่ผ่านมาการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดบนที่สูงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะการปลูกข้าวโพดได้รับการสนับสนุนที่ดีจากวงจรของธุรกิจอาหารสัตว์ที่ให้ผลกำไรที่ต่อเจ้าของธุรกิจ กอปรกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ก็ต้องการการลงทุนและการเฝ้าดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งกลไกของภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ การปลูกป่าโดยภาคประชาชนหรือหน่วยงานไม่หวังกำไรก็ประสบปัญหาข้อจำกัดด้านทุนสนับสนุนที่เพียงพอและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนากลไกเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยกลไกดังกล่าวควรมีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่ต้องให้ความสำคัญกับการมีงานทำและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ปัจจุบันมีอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่สูง
ในที่นี้ขอเสนอแนวคิดพันธบัตรป่าไม้
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมเรื่องพันธบัตรป่าไม้ โดย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ศศิน เฉลิมลาภ และสันติ โอภาสปกรณ์กิจ ได้ื้ที่นี่
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมเรื่องพันธบัตรป่าไม้
ดาวน์โหลด แนวทาวการดำเนินการพันธบัตรป่าไม้ สำหรับประเทศไทย
พันธบัตรป่าไม้ประเทศไทยเผชิญกับการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องจนภาครัฐไม่สามารถรักษาพื้นที่ป่าตามเป้าหมายร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไว้ได้ ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32 ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น ภารกิจสำคัญของประเทศไทย คือการพื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับคืนมาอีกร้อยละ 7 หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 26 ล้านไร่
 

E-BOOKS : รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558 - 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าไม้ในวาระงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยทีมงานวิชาการ จะจัดทำข้อมูล "รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย" ออกมานำเสนอ เพื่อบอกเล่าสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยว่า ณ ขณะนี้ เรามีป่าเหลืออยู่เท่าไหร่ และในแต่ละปีมีสถานการณ์ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่

 

E-BOOKS : ผมทำงานให้พี่สืบ

อีเมล พิมพ์ PDF
10 ปีของ "ศศิน เฉลิมลาภ" ในมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นช่วงเวลาที่เขาได้หลอมรวมตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่า ทำงานในหน้าที่คนกลางระหว่างรัฐและชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานอนุรักษ์ พบทั้งอุปสรรคและการสนับสนุน ซึมซาบความเหนื่อยล้าแต่มุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ทำงานกับป่าในโครงการต่างๆ จนบรรลุผลตามความมุ่งหมายหลายโครงการ และชะลอการทำลายป่าจนตัวเลขการสูญเสียลดลง
เรื่องราวต่างๆ ที่ศศิน เฉลิมลาภเล่าไว้ในเล่มนี้ อาจทำให้หลายๆ คนถึงกับนิ่งอึ้ง เมื่อได้ทราบว่าที่ผ่านมาเราสูญเสียผู้พิทักษ์ป่าไปมากมายแค่ไหน แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้ยิ้มยินดี เมื่อรู้ว่ายังมีหลายพื้นที่ ที่ อ.ศศิน ในนามมูลนิธิสืบฯ ใช้ความวิริยะจนคนกับป่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสมดุล
สั่งซื้อหนังสือ ผมทำงานให้พี่สืบ ในรูปแบบ E-Books ที่ www.ebooks.in.th
หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะทำให้เราได้รู้จักตัวตนของบุคคลผู้เป็นกำลังหลักผู้หนึ่งในการสืบทอดเจตนารมณ์ของ "พี่สืบ" แล้ว ยังช่วยตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยๆ ว่า "มูลนิธิสืบฯ ทำอะไร" ซึ่งก็เข้าใจดีว่าผู้ถามมีความปรารถนาดีต่อป่าเขาลำเนาๆพร ประสงค์ให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ปกป้องทรัพยากรสำคัญไว้ให้คงอยู่ ณ ันนี้ และวันหน้า - รตยา จันทรเทียร
ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการรวบรวมแง่คิข้อเขียนจากประสบการณ์อันยาวนานของเขามาจัดพิมพ์รวมเล่ม เพื่อให้ได้เรียนรู้กันในวงกว้างมากขึ้น ในความเป็นวิชาการ เขาได้ "บอก" สิ่งที่ควรบอกกล่าวต่อสังคม ทั้งยังสามารถทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากนั้น เขายังมีความเป็ศิลปินอยู่ในตัว จึงได้แบ่งปันความรู้สึกในใจให้เราได้รับรู้ว่า ชีวิตนักอนุรักษ์ แม้จะต้องผ่านช่วงยามที่ทุกข์ ท้อ ทน แต่ความรักที่มีต่อโลก ต่อสรรพชีวิต และความฝันอันงดงามท่ามกลางหายนะอันโหดร้าย ไม่เลือนหายไป - จิระนันท์ พิตรปรีชา
ศศิน เฉลิมลาภ10 ปีของ "ศศิน เฉลิมลาภ" ในมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นช่วงเวลาที่เขาได้หลอมรวมตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่า ทำงานในหน้าที่คนกลางระหว่างรัฐและชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานอนุรักษ์ พบทั้งอุปสรรคและการสนับสนุน ซึมซาบความเหนื่อยล้าแต่มุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ทำงานกับป่าในโครงการต่างๆ จนบรรลุผลตามความมุ่งหมายหลายโครงการ และชะลอการทำลายป่าจนตัวเลขการสูญเสียลดลง
 

E-BOOKS : สืบ นาคะเสถียร ตำนานนักสู้เพื่อผืนป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

สืบ นาคะเสถียรเช้ามืดของวันที่ 1 กันยายน 2533 เสียงปืนดังกึกก้องท่ามกลางความสงัดในราวป่าห้วยขาแข้ง กระสุนเพียง 1 นัดที่ สืบ นาคะเสถียรใช้ปลิดชีพตัวเองเพื่อปกป้องป่าทุกแห่งและสัตว์ทุกตัวในวันนั้น แม้จะทำให้ประเทศไทยสูญเสียผู้พิทักษ์ป่ามือดีที่สุดไป แต่กระสุนนัดเดียวกันนั้นก้ปลุกคนไทยให้ตื่นตัวและตระหนักว่า หน้าที่รักษ์ป่าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากเป็นของพวกเราทุกคน

 

E-BOOKS : รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวาระงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยทีมงานวิชาการ จะจัดทำข้อมูล "รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย" ออกมานำเสนอ เพื่อบอกเล่าสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยว่า ณ ขณะนี้ เรามีป่าเหลืออยู่เท่าไหร่ และในแต่ละปีมีสถานการณ์ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่
สำหรับ พ.ศ.2558 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย โดยได้นำเสนอเรื่องราวผ่านเนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้
- รายงานสรุปตัวเลขป่าไม้ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 - 2557
- จำนวนปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงของป่าไม้เป็นรายภาค
- ข่าวเด่นสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ กันยายน พ.ศ. 2557 จนถึง สิงหาคม พ.ศ. 2558
- แผนที่แสดงสถานกาณณ์คดีบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พ.ศ. 2557-2558
- เปรียบเทียบจำนวนพื้นที่ป่าไม้กับ 25 ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย
เนื้อหาทั้งหมดของรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ถูกผลิตออกมาในรูปแบบแผ่นพับขนาดใหญ่ สามารถขอรับได้ที่หน้างานรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf file ได้ที่ ebooks.in.th/SeubMag
ดาวน์โหลด สถานการณ์ป่าไม้ไทย ปี 2557
ดาวน์โหลด สถานการณ์ป่าไม้ไทย ปี 2556
สถนการณ์ป่าไม้ไทย 2558ในวาระงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยทีมงานวิชาการ จะจัดทำข้อมูล "รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย" ออกมานำเสนอ เพื่อบอกเล่าสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยว่า ณ ขณะนี้ เรามีป่าเหลืออยู่เท่าไหร่ และในแต่ละปีมีสถานการณ์ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่
 

E-BOOKS : บันทึกเหตุผลและข้อเสนอแนะของต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และอนุรักษ์สัตว์ป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

พ.ร.บ.ปัจจุบัน (พ.ศ.2558) ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง หลังจากที่เคยมีความพยายามในการผลักดันแก้ไขร่างดังกล่าวในปี 2548 – 2550 ด้วยเหตุที่เพื่อต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงทำให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่ต้องการปกป้องสัตว์ป่าและบ้านของสัตว์ป่าเป็นสำคัญ

 

E-BOOKS : คู่มือการมีส่วนร่วมและจัดการความขัดแย้งในผืนป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

ผู้พิทักษ์ป่า“...ผมอยากเห็นว่า เราควรจะเปลี่ยนแนวทางที่จะพัฒนา ในความเห็นส่วนตัว ผมไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้ ผมไม่เห็นด้วยที่มัวพูดกันว่า เราจะใช้ทรัพยากรอย่างไรเพื่อการพัฒนาประเทศ แต่เราควรจะหันมาสนใจว่า เราจะรักษาสภาวะแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เหลืออยู่จำกัดได้อย่างไร เราต้องประหยัดการใช้ใช่ไหมเราจะต้องหามาตรการควบคุมในทางปฏิบัติให้ได้...”

 

E-BOOKS : ทรัพยากร ทรัพยากิน ป่าชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากร ศูนย์เรียนรู้ และบ้านเรียนรู้ในผืนป่าตะวันตก” ของตัวแทนป่าชุมชน 4 ป่า ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านไร่พิจิตร ป่าชุมชนคลองห้วยหวาย ป่าชุมชนเขาเขียว และป่าชุมชนเขาวังเยี่ยม (20-22 มีนาคม 2556) ที่บ้านเรียนรู้เขาวังเยี่ยม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิด และรวบรวมข้อมูลตัวอย่างทรัพยากรที่ชุมชนหาอยู่หากิน ในป่าชุมชน เบื้องต้นได้จำนวน 143 ชนิด จัดกลุ่มเป็นประเภทผักป่าและผลไม้จำนวน 70 ชนิด ประเภทหน่อไม้ และลำไผ่จำนวน 12 ชนิด ประเภทเห็ดจำนวน 18 ชนิด ประเภทแมลงจำนวน 12 ชนิด และประเภทสัตว์ป่าขนาดเล็กจำนวน 31 ชนิด ทั้งนี้ ยังมิได้รวมสมุนไพรอีก 28 ชนิด ในที่ประชุมเรียกทรัพยากรที่สามารถเป็นคลังอาหารชุมชนนี้ว่า “ทรัพยากิน” ซึ่งหากนับจำนวนรายการโดยประมาณของชนิดพืชผัก และเห็ด จะได้ประมาณ 100 ชนิด (อย่างน้อยที่สุด)

 

ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ฉากสุดท้ายวิถีสตูล

อีเมล พิมพ์ PDF
ท่าเรือน้ำลึกปากบารา หนึ่งในโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ที่ดำริโดยภาครัฐ โดยขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
'ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ฉากสุดท้ายวิถีสตูล' บทความสารคดีที่จะนำท่านไปสัมผัสกับ 'วิถีสตูล' ที่อาจเลือนหายไป พร้อมความรู้เรื่องผลกระทบในประเด็นต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางโบราณคดี
ปากบาราท่าเรือน้ำลึกปากบารา หนึ่งในโครงการพัฒนาขนาดยักษ์ที่ดำริโดยภาครัฐ โดยขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

'ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ฉากสุดท้ายวิถีสตูล' บทความสารคดีที่จะนำท่านไปสัมผัสกับ 'วิถีสตูล' ที่อาจเลือนหายไป พร้อมความรู้เรื่องผลกระทบในประเด็นต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางโบราณคดี

อ่าน ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ฉากสุดท้ายวิถีสตูล ได้ที่ http://goo.gl/DCqQnf
หรือดาวน์โหลดฟรีในรูปแบบ E-Book http://goo.gl/ab9oOW

เรื่องและภาพโดยกลุ่ม สายลม
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ ฉบับกรกฎาคม 2555

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ ฉบับกรกฎาคม 2555
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการมีส่วนร่วมสาธารณะ
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2
DOWNLOAD PART 3

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการมีส่วนร่วมสาธารณะ
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2
DOWNLOAD PART 3
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2

 

 

เขื่อนแก่งเสือเต้น 23 ปี แห่งการต่อสู้ของชาวสะเอียบ

อีเมล พิมพ์ PDF

แก่งเสือเต้นตลอด 23 ปี ของการต่อสู้โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ชาวบ้านสะเอียบได้เข้าร่วมเวทีสัมมนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งลงพื้นที่ของชาวบ้านที่ถูกอพยพโยกย้ายจากเขื่อนที่สร้างไปแล้วให้เห็นความจริงกับตาของตนเอง รวมทั้งเวทีเสวนาเชิงวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมกับพี่น้องสมัชชาคนจน เดินทางไปชุมชุมเดินขบวน ประชุมพ่อครัวใหญ่สัญจรตามจังหวัดต่างๆ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องเครือข่ายผู้เดือดร้อนกรณีต่างๆ ทั้งเรื่องดิน น้ำ ป่า ที่ประสบเคราะห์กรรมและร่วมชะตากรรมเดียวกัน ด้วยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวแทนชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องตลอดมา และเป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับพี่น้องที่เข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้ ทั้งพี่น้องชาวบ้านในประเทศและต่างประเทศจนนับครั้งไม่ถ้วน นอกจากการทำางานเหล่านี้แล้วยังมีการประชุมชาวบ้านในชุมชนเพื่อแถลงการณ์ แถลงข่าว คอยตอบโต้กับนักการเมือง รัฐบาล กรมชลประทาน หรือผู้ผลักดันสร้างเขื่อนแทบทุกครั้งที่มีข่าวการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

 

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารและบทคัดย่อ โดย JICA เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ราชอาณาจักรไทย‏

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารและบทคัดย่อ โดย JICA
เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ราชอาณาจักรไทย‏
บทสรุปย่อ แผนการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ฯ
รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร แผนการบริหารจัดการน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ราชอาณาจักรไทย
การบริหารจัดการสำหรับน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาบทสรุปผู้บริหาร แผนการบริหารจัดการน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ราชอาณาจักรไทย‏โดย JICA สำหรับผู้สนใจ แปลโดยสำนักข่าวอิศรา
 

ป่าของประเทศไทย โดย ธวัชชัย สันติสุข

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าของประเทศไทยแนวคิดในการจำแนกประเภทป่าไม้และสังคมพืชของประเทศไทยในอดีตเป็นไปอย่างกว้างๆ ป่าและสังคมพืชบางชนิดถูกจำแนกโดยขาดหลักเกณฑ์ ทำให้เกิดความสับสนในการเรียกชื่อหรือระบุชนิดป่าและสังคมพืชของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อหาเกณฑ์ยุติหรือเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป ในการจำแนกประเภทป่าและสังคมพืชในเขตร้อนโดยเฉพาะประเทศไทย โดยเน้นถึงสภาพป่าหรือสังคมพืชดั้งเดิมตามธรรมชาติ ที่ได้พัฒนาในช่วงเวลาอันยาวนานจนกลายมาเป็นป่าสุดยอด (climax forest) โดยใช้ข้อมูลด้านองค์ประกอบของพรรณพฤกษชาติ (floristic composition) ในป่าเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์

DOWNLOAD หนังสือ ป่าของประเทศไทย

 

ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง

อีเมล พิมพ์ PDF
ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง

DOWNLOAD
 

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ 2012

อีเมล พิมพ์ PDF
กว่า 10 ปีที่ผ่านมานี้ คำว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Biodiversity) ได้ถูกกล่าวถึงในแวดวงวิชาการกว้างขวางขึ้น โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไปที่ระบบนิเวศป่าไม้ อันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมสถานการณ์ในภาพรวมของระบบนิเวศป่าไม้ให้ชัดเจนว่ามีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร
องค์กรสมาชิก IUCN ประเทศไทย จึงร่วมกันริเริ่มโครงการบูรณาการคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพสู่แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซุย จำกัด (มหาชน) โดยให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศหลัก อันประกอบด้วย ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศน้ำจืดระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศเมือง
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้มีส่วนร่วมกับองค์กรสมาชิก IUCN ประเทศไทย ร่วมดำเนินโครงการบูรณาการคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพสู่แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย (Integrating Biodiversity Values into National Resource Management Practices in Thailand) และได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลรวมถึงประเมินสถานการณ์ในภาพรวมเพื่อเพื่อนำไปสู่การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับต่างๆ ต่อไป
รายงานการศึกษาฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการศึกษาออกเป็น แนวคิดและการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศไทย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ในรอบ 50 ปีสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงชนิดของป่าไม้ สถานการณ์การประกาศพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ป่า การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย
คณะผู้ศึกษา หวังว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การบันทึกข้อมูลให้มีความชัดแจ้ง และข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในระดับต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปขยายผลและเรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ 2012กว่า 10 ปีที่ผ่านมานี้ คำว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Biodiversity) ได้ถูกกล่าวถึงในแวดวงวิชาการกว้างขวางขึ้น โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไปที่ระบบนิเวศป่าไม้ อันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมสถานการณ์ในภาพรวมของระบบนิเวศป่าไม้ให้ชัดเจนว่ามีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร

องค์กรสมาชิก IUCN ประเทศไทย จึงร่วมกันริเริ่มโครงการบูรณาการคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพสู่แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม บริษัท มิตซุย จำกัด (มหาชน) โดยให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศหลัก อันประกอบด้วย ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศน้ำจืดระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศเมือง
 

ทำไมต้องคัดค้านการสร้างเขื่อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์
ดาวน์โหลด pdf file ทำไมต้องค้านเขื่อนแม่วงก์
ดาวน์โหลด

 

เหตุผลการคัดค้านการสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

เหตุผลในการคัดค้านการสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ประเด็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและระบบนิเวศของป่าที่ราบริมน้ำแม่วงก์ ดาวน์โหลด

เหตุผลในการคัดค้านการสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ในประเด็นแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ดาวน์โหลด 

ร่าง EIA โครงการเขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการมีส่วนร่วมสาธารณะ
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานภาคผนวก
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานหลัก
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
EIA
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการมีส่วนร่วมสาธารณะ
รายงานส่วนร่วมสาธารณะ
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานภาคผนวก
รายงานภาคผนวก
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานสำหรับผู้บริหาร
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานหลัก
รายงานหลัก
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2
 รับข่าวสาร