• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เกษตรอินทรีย์วิถีกะเหรี่ยง

อีเมล พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
เกษตรอินทรีย์วิถีกะเหรี่ยง
ยามเฝ้าประตูป่า
รักษาป่าต้นน้ำ
แก้ปัญหาที่ดินทำกิน
จากธารลอด มุ่งสู่การรักษาผืนป่าตะวันตก
ทุกหน้า
ด้วยความเจริญที่โอบล้อมเข้ามาทุกทิศทาง ทำให้พื้นที่ป่าที่อยู่นอกแนวเทือกเขาสูงชันไม่มีสิ่งใดเป็นปราการป้องกันการรุกเข้ามาของพืชเชิงเดี่ยว แต่วัฒนธรรมที่เข้มแข็งของชุมชนกะเหรี่ยงทำให้ไร่พืชเชิงเดี่ยวยังมิอาจกลืนกินไร่หมุนเวียนได้ทั้งหมด พื้นที่ไร่หมุนเวียนเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไร่ข้าวโพดเคียงข้างไปกับไร่หมุนเวียน เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็ยังอยากปลูกข้าวกินตามวิถีที่เป็นมาแต่อดีต แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าวันใดไร่หมุนเวียนที่เหลืออยู่  จะถูกเปลี่ยนให้เป็นไร่ข้าวโพดทั้งหมด
การเข้ามาของการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว นอกจากจะทำให้ระบบไร่หมุนเวียนเริ่มหายไปจากวิถีของคนกะเหรี่ยงแล้วนั้น ยังส่งผลให้พื้นที่ทำไร่ที่เคยพอเพียงก็ไม่พอ พื้นที่ป่าถูกเปิดมากขึ้นตามความต้องการที่เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ
ในผืนป่าตะวันตก ชุมชนกะเหรี่ยงหลายชุมชนเริ่มทำไร่พืชเชิงเดี่ยวควบคู่ไปกับไร่หมุนเวียน การทำให้ชุมชนกลับไปทำไร่หมุนเวียนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในขณะที่ไร่พืชเชิงเดี่ยวก็ค่อยคืบคลานกลืนกินไร่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การหนุนเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม จึงน่าจะเป็นทางออกที่สมดุลที่สุด
ด้วยความเจริญที่โอบล้อมเข้ามาทุกทิศทาง ทำให้พื้นที่ป่าที่อยู่นอกแนวเทือกเขาสูงชันไม่มีสิ่งใดเป็นปราการป้องกันการรุกเข้ามาของพืชเชิงเดี่ยว แต่วัฒนธรรมที่เข้มแข็งของชุมชนกะเหรี่ยงทำให้ไร่พืชเชิงเดี่ยวยังมิอาจกลืนกินไร่หมุนเวียนได้ทั้งหมด พื้นที่ไร่หมุนเวียนเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไร่ข้าวโพดเคียงข้างไปกับไร่หมุนเวียน เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็ยังอยากปลูกข้าวกินตามวิถีที่เป็นมาแต่อดีต แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าวันใดไร่หมุนเวียนที่เหลืออยู่  จะถูกเปลี่ยนให้เป็นไร่ข้าวโพดทั้งหมด

การเข้ามาของการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว นอกจากจะทำให้ระบบไร่หมุนเวียนเริ่มหายไปจากวิถีของคนกะเหรี่ยงแล้วนั้น ยังส่งผลให้พื้นที่ทำไร่ที่เคยพอเพียงก็ไม่พอ พื้นที่ป่าถูกเปิดมากขึ้นตามความต้องการที่เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ

ในผืนป่าตะวันตก ชุมชนกะเหรี่ยงหลายชุมชนเริ่มทำไร่พืชเชิงเดี่ยวควบคู่ไปกับไร่หมุนเวียน การทำให้ชุมชนกลับไปทำไร่หมุนเวียนเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในขณะที่ไร่พืชเชิงเดี่ยวก็ค่อยคืบคลานกลืนกินไร่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การหนุนเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม จึงน่าจะเป็นทางออกที่สมดุลที่สุด


 

รับข่าวสาร