• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก ดาวน์โหลด เอกสารวิชาการ ร่าง EIA โครงการเขื่อนแม่วงก์

ร่าง EIA โครงการเขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการมีส่วนร่วมสาธารณะ
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานภาคผนวก
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานหลัก
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)
EIA
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการมีส่วนร่วมสาธารณะ
รายงานส่วนร่วมสาธารณะ
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานภาคผนวก
รายงานภาคผนวก
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานสำหรับผู้บริหาร
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานหลัก
รายงานหลัก
(โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์)
จัดทำโดย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เมษายน 2555
DOWNLOAD PART 1
DOWNLOAD PART 2
 

รับข่าวสาร