• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ลำดับเหตุการณ์ การสร้างเขื่อนแม่วงก์

ลำดับเหตุการณ์ การสร้างเขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์ปี .. 2532 การประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม .. 2532 ได้มีมติให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โดยกรมชลประทานได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในส่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานของ JICA


มกราคม .. 2534 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E.I.M.P) แล้วเสร็จในเดือนมกราคม .. 2534 และเดือนกุมภาพันธ์ .. 2537 ตามลำดับ


2 กันยายน .. 2537 มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) ครั้งที่ 7/2537 วันที่ 2 กันยายน .. 2537 ให้กรมชลประทานศึกษาเพิ่มเติมโดยให้ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณเขาชนกันด้วยเนื่องจากในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพบว่าที่ตั้งโครงการบริเวณเขาชนกันจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าบริเวณเขาสบกกปี .. 2540 กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (สัญญาเลขที่ . 86/2539 ลงวันที่ 12 กันยายน .. 2539) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) โครงการแม่วงก์ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 8/2539 แล้วเสร็จ และได้จัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป


23 มกราคม .. 2541 มติที่ประชุม คชก. ครั้งที่ 1/2541ไม่เห็นชอบกับการดำเนินโครงการแม่วงก์


มีนาคม .. 2541 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติ ครั้งที่ 2 ให้กรมชลประทานดำเนินการ 3 ประการฯ คือ 1) จัดทำประชาพิจารณ์ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนิเวศวิทยาทั้งทางตรงและทางอ้อม 3) ประเมินต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและเปรียบเทียบผลประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ ทั้งนี้ตามมติที่ประชุม กก.วล. ครั้งที่ 3/2541 ได้มีมติดังนี้

1. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อการพิจารณารายงานโครงการเขื่อนแม่วงก์ในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและจำเป็นจะต้องมีข้อมูลเพื่อแจ้งให้กรมชลประทานดำเนินการจัดทำและนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นดังนี้

(1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทั้งทางตรงและทางอ้อม

(2) การประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องรวมมูลค่าระบบนิเวศวิทยาของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการมารวมเป็นต้นทุนโครงการ เพื่อการวิเคราะห์ผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการทั้งหมด

(3) เปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลประโยชน์ ต้นทุนของโครงการเขื่อนทั้ง 2 บริเวณ รวมทั้งการเปรียบเทียบต้นทุนของการสร้างฝายและการสร้างที่เก็บกักน้ำ และการจัดการทำในรูปแบบอื่นๆ แทนการสร้างเขื่อนตามที่เสนอไว้


2. ให้กรมชลประทานจัดทำประชาพิจารณ์โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยประสานกันกับสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

3. ให้นำข้อมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจต่อไป


สิงหาคม .. 2542 ในวันที่ 19 สิงหาคม .. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งที่ 359/2542 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ .. 2539)


มกราคม .. 2543 คณะกรรมการประชาพิจารณ์โครงการเขื่อนแม่วงก์ ได้จัดการประชาพิจารณ์ขึ้น ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม .. 2543 มีผู้สนใจส่งแบบคำขอลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชาพิจารณ์ จำนวน 8,100 คน และคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์แล้ว มีผู้เข้าร่วมได้จริงจำนวน 564 คน


27 พฤศจิกายน .. 2543 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ 0205/15613 แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาทบทวนโครงการเขื่อนแม่วงก์ ตามความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นสอดคล้องกันอันเป็นสาระสำคัญว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ .. 2535 ก่อน ประกอบกับรายละเอียดของโครงการยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ว่า ผลของการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดยไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่


25 กุมภาพันธ์ .. 2545 กรมชลประทานได้มีหนังสือที่ กษ 0324/0924 แจ้งให้ สผ. พิจารณานำข้อมูล (ตามมติ กก.วล. ครั้งที่ 3/2541 ข้อที่ 1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนิเวศวิทยาฯ การประเมินต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลประโยชน์) เสนอ กก.วล. เพื่อพิจาณาประกอบการตัดสินใจต่อไป


24 ธันวาคม .. 2545 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติครั้งที่ 3 ยังไม่เห็นชอบต่อรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้กรมชลประทานหาทางเลือกของที่ตั้งโครงการ และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารการจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบในลักษณะบูรณาการ


25 มีนาคม .. 2546 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ในฐานะเลขานุการ กก.วล. ได้มีหนังสือที่ ทส 1008/2081 แจ้งให้กรมชลประทานทราบ มติที่ประชุม กก.วล. ครั้งที่ 10/2545 วันที่ 24 ธันวาคม 2545 ดังนี้ ยังไม่เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และมอบหมายให้กรมชลประทาน ไปหาทางเลือกของที่ตั้งโครงการฯ และทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบในลักษณะบูรณาการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจาณาอีกครั้งหนึ่ง


4 กุมภาพันธ์ .. 2547 สผ. แจ้งผลการศึกษาเพิ่มเติมของกรมชลประทาน ตามหนังสือที่ ทส 1009/1307 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ .. 2547 แจ้งให้กรมชลประทานทราบว่าได้พิจารณารายงานฯ แล้วมีความเห็นว่า การนำเสนอข้อมูลในรายงานเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้มีการศึกษามาแล้วในอดีตของโครงการเขื่องแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ แต่ไม่ได้นำเสนอการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ในลักษณะบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่แต่ประการใด การเสนอทางเลือกที่ตั้งโครงการเป็นการเสนอทางเลือกเดิมที่เคยเสนอไว้ และการเสนอข้อมูลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ กก.วล. จึงขอความร่วมมือกรมชลประทานทำการปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนก่อนที่ สผ. จะเสนอให้ กก.วล. พิจารณาต่อไป


3 ธันวาคม .. 2547 มติที่ประชุม กก.วล. ครั้งที่ 7/2547 มีมติดังนี้

1. ให้กรมชลประทานประสานการดำเนินการวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่วง ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสะแกกรังของคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง เพื่อหาข้อยุติในการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบในลักษณะบูรณาการ โดยพิจารณาให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตลอดจนความขัดแย้งกับราษฎรน้อยที่สุด และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พิจาณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อไป


2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA: Strategic Environmental Assessment) มาใช้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย


27 กันยายน .. 2550 กรมชลประทานได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์งบประมาณจำนวน 7,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มงานได้ในวัน 5 ตุลาคม .. 2550


10 เมษายน .. 2555 มีมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 13,280 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง 8 ปี โดยผูกพันงบประมาณถึงปีงบประมาณ 2562

อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมข้อมูล

 

รับข่าวสาร