• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จดหมายคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จดหมายคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ซึ่งมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะใช้งบประมาณ 13,000 ล้านบาท และใช้เวลาในการก่อสร้าง 8 ปี จะแล้วเสร็จ ในปี 2562 โดยจะให้มีการเร่งรัดสำรวจผลกระทบต่อชุมชน และเร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรายนามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ซึ่งได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเหตุผลประกอบการคัดค้านหลัก ดังนี้
1. การสร้างเขื่อนแม่วง เป็นการทำลายระบบนิเวศของผืนป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และผืนป่าตะวันตก : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสำคัญคือลำน้ำแม่วงก์ หรือ ห้วยแม่เรวา ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ นอกจากนี้ลำน้ำแม่วงก์ยังคงมีคุณภาพและปริมาณน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่กสิกรรม บริเวณชุมชนในอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อย่างต่อเนื่องตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง และแม่น้ำเจ้าพระยา ในด้านสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ปัจจุบัน เป็นพื้นที่สำคัญ ในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก ประชากรเสือโคร่งทั้งโลกเหลืออยู่เพียงไม่เกิน 3,200 ตัว ส่วนในประเทศไทย เหลือเสือโคร่งไม่เกิน 250 ตัว และส่วนใหญ่อยู่ในผืนป่าตะวันตก ซึ่งรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่เสือโคร่งกระจายตัวมาจาก   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นอกจากนี้ สัตว์ป่าที่สำคัญในป่าแห่งนี้อีกชนิดหนึ่งคือ นกยูงไทย ซึ่งจากการฟื้นฟูประชากรนกยูงไทยซึ่งมีสถานภาพถูกคุกคาม และไม่มั่นคงในระดับโลก ที่ผ่านมาในผืนป่าแม่วงก์ ทำให้ปัจจุบันนกยูงไทยในป่าแห่งนี้กำลังได้รับการฟื้นฟูกระจายพันธุ์กลับคืนสู่บริเวณลานนกยูง ริมลำน้ำแม่วงก์ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ
2. เขื่อนแม่วงไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้จริง : จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ ที่จะถูกน้ำท่วมได้แก่ อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเท โดยเฉพาะในเขตอำเภอลาดยาว เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำจากพื้นที่ ทั้งทางตอนบนจากจังหวัดกำแพงเพชร ทางตะวันออกจากอำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอเก้าเลี้ยว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากอำเภอแม่วงก์ และทางทิศตะวันออกจากอำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง ลักษณะทางธรณีวิทยาเช่นนี้เป็นลักษณะทางธรรมชาติ ของพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมของลำน้ำอีกหลายสายไหลมาบรรจบกันกับน้ำแม่วง ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ การก่อสร้างเขื่อนแม่วง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จึงสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
3. รัฐบาลควรพิจารณาข้อมูลจากการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)  : โครงการสร้างเขื่อนแม่วง อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานรับผิดชอบและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนั้นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ที่ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่วง อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งที่ดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นมติที่ไม่ชอบต่อกฎหมาย
โดยทั้งนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรายนามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ได้จัดทำรายงานการติดตามและการประเมินผลกระทบโครงการเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งนำเสนอถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเหตุผลที่ไม่ควรดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นางรตยา  จันทรเทียร - ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ - เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
ดร.อนรรฆ  พัฒนวิบูลย์ - ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าสากล (WCS) ประเทศไทย
นายอมร  ลิ่วกีรติยุตกุล -  สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
คุณพันธ์สิริ  วินิจจะกุล - ผู้อำนวยการกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย
พระครูอรรถกิจ  นันทคุณ - ประธานมูลนิธิคณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ -  ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
นายสุรชัย จันทิมาธร - ประธานกลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก
นายประกอบ อินชูพงษ์ - ประธานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
วิไลวรรณ จันทร์พ่วง - ประธานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอุทัยธานี
นายอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ - เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่าง
นายเดช เชี่ยวเขตวิทย์ -  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
นายณรงค์   แรงกสิกร - เครือข่ายชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้
นายจรินทร์  บัญมัธยะ - ประธานมูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ซึ่งมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะใช้งบประมาณ 13,000 ล้านบาท และใช้เวลาในการก่อสร้าง 8 ปี จะแล้วเสร็จ ในปี 2562 โดยจะให้มีการเร่งรัดสำรวจผลกระทบต่อชุมชน และเร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรายนามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ซึ่งได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเหตุผลประกอบการคัดค้านหลัก ดังนี้

1. การสร้างเขื่อนแม่วง เป็นการทำลายระบบนิเวศของผืนป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และผืนป่าตะวันตก : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสำคัญคือลำน้ำแม่วงก์ หรือ ห้วยแม่เรวา ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ นอกจากนี้ลำน้ำแม่วงก์ยังคงมีคุณภาพและปริมาณน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่กสิกรรม บริเวณชุมชนในอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อย่างต่อเนื่องตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง และแม่น้ำเจ้าพระยา ในด้านสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ปัจจุบัน เป็นพื้นที่สำคัญ ในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก ประชากรเสือโคร่งทั้งโลกเหลืออยู่เพียงไม่เกิน 3,200 ตัว ส่วนในประเทศไทย เหลือเสือโคร่งไม่เกิน 250 ตัว และส่วนใหญ่อยู่ในผืนป่าตะวันตก ซึ่งรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่เสือโคร่งกระจายตัวมาจาก   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นอกจากนี้ สัตว์ป่าที่สำคัญในป่าแห่งนี้อีกชนิดหนึ่งคือ นกยูงไทย ซึ่งจากการฟื้นฟูประชากรนกยูงไทยซึ่งมีสถานภาพถูกคุกคาม และไม่มั่นคงในระดับโลก ที่ผ่านมาในผืนป่าแม่วงก์ ทำให้ปัจจุบันนกยูงไทยในป่าแห่งนี้กำลังได้รับการฟื้นฟูกระจายพันธุ์กลับคืนสู่บริเวณลานนกยูง ริมลำน้ำแม่วงก์ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ

2. เขื่อนแม่วงไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้จริง : จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ ที่จะถูกน้ำท่วมได้แก่ อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเท โดยเฉพาะในเขตอำเภอลาดยาว เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำจากพื้นที่ ทั้งทางตอนบนจากจังหวัดกำแพงเพชร ทางตะวันออกจากอำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอเก้าเลี้ยว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากอำเภอแม่วงก์ และทางทิศตะวันออกจากอำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง ลักษณะทางธรณีวิทยาเช่นนี้เป็นลักษณะทางธรรมชาติ ของพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมของลำน้ำอีกหลายสายไหลมาบรรจบกันกับน้ำแม่วง ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ การก่อสร้างเขื่อนแม่วง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จึงสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

3. รัฐบาลควรพิจารณาข้อมูลจากการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)  : โครงการสร้างเขื่อนแม่วง อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานรับผิดชอบและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนั้นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ที่ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่วง อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งที่ดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นมติที่ไม่ชอบต่อกฎหมาย

โดยทั้งนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรายนามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ได้จัดทำรายงานการติดตามและการประเมินผลกระทบโครงการเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งนำเสนอถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเหตุผลที่ไม่ควรดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นางรตยา  จันทรเทียร - ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ - เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
ดร.อนรรฆ  พัฒนวิบูลย์ - ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าสากล (WCS) ประเทศไทย
นายอมร  ลิ่วกีรติยุตกุล -  สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
คุณพันธ์สิริ  วินิจจะกุล - ผู้อำนวยการกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย
พระครูอรรถกิจ  นันทคุณ - ประธานมูลนิธิคณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ -  ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
นายสุรชัย จันทิมาธร - ประธานกลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก
นายประกอบ อินชูพงษ์ - ประธานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
วิไลวรรณ จันทร์พ่วง - ประธานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอุทัยธานี
นายอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ - เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่าง
นายเดช เชี่ยวเขตวิทย์ -  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
นายณรงค์   แรงกสิกร - เครือข่ายชุมชนคนรักษ์ป่า เขาแม่กระทู้
นายจรินทร์  บัญมัธยะ - ประธานมูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร