• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก ข้อมูลวิชาการ สิ่งแวดล้อม ปฏิทินวันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินวันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF
เดือนมกราคม
14 มกราคม - วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (National Forest Conservation Day)

เดือนกุมภาพันธ์
2 กุมภาพันธ์ - วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wet Land Day)

เดือนมีนาคม
13 มีนาคม - วันช้างไทย
21 มีนาคม - วันป่าไม้โลก (World forestry day)
22 มีนาคม - วันน้ำโลก (World Water Day)
22 มีนาคม - วันอนุรักษ์โลก
23 มีนาคม - วันอุตุนิยมวิทยา

เดือนเมษายน

2 เมษายน - วันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ (National Cultural Heritage Day)
7 เมษายน - วันอนามัยโลก
12 เมษายน - วันป่าชุมชนชายเลนไทย
13 เมษายน - วันประมงแห่งชาติ
22 เมษายน - วันคุ้มครองโลก( Earth day)

เดือนพฤษภาคม
22 พฤษภาคม - วันความหลากหลายทางชีวภาพ (International Biodiversity Day)
23 พฤษภาคม - วันเต่าโลก
25 พฤษภาคม - วัน car free day
31 พฤษภาคม - วันงดสูบบุหรี่โลก

เดือนมิถุนายน
5 มิถุนายน - วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
8 มิถุนายน - วันทะเลโลก
17 มิถุนายน - วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
28 มิถุนายน - อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล แห่งแรก ( ปี พ.ศ. 2509)
วันวิสาขบูชาของทุกปี วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

เดือนกรกฎาคม
11 กรกฎาคม - วันประชากรโลก

เดือนกันยายน
1 กันยายน - วันสืบ นาคะเสถียร (Seub Naksatien)
13 กันยายน - วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ลำดับที่ 110 (2541)
16 กันยายน - วันโอโซนโลก(World Ozone Day)
18 กันยายน - วันสถาปนากรมป่าไม้
18 กันยายน - วันประกาศอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย (เขาใหญ่)
20 กันยายน - วันอนุรักษ์และพัฒนา คู คลองแห่งชาติ ( National River Conservation Day)
20 กันยายน - วันรักต้นไม้
26 กันยายน - วันอนุรักษ์ทะเลโลก
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กันยายน วันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด ( Clean Up The World Day)

เดือนตุลาคม
3 ตุลาคม - วันน้ำบาดาล (รอนำเสนอเข้า ครม.)
4 ตุลาคม - วันตั้งถิ่นฐานโลก(World Habitat Day)
14 ตุลาคม - วันมาตรฐานโลก
21 ตุลาคม - วันรักษ์ต้นไม้ประจำของชาติ (National Annual Tee Care Day)

เดือนพฤศจิกายน
10 พฤศจิกายน - สมัชชาสหประชาชาติประกาศให้ปี 2545 เป็นปีภูเขาสากล (2541)
16 พฤศจิกายน - วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

เดือนธันวาคม
4 ธันวาคม - วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม - วันพ่อสร้างสรรค์ ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม
9 ธันวาคม - สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก
14 ธันวาคม - วันประกาศเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งแรก (สลักพระ จ.กาญจนบุรี)
15 ธันวาคม - ปี 2545 เป็นปีสากลว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
26 ธันวาคม - วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ


ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  http://www.deqp.go.th
 

รับข่าวสาร