• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก ข้อมูลวิชาการ สิ่งแวดล้อม ความหมายที่แตกต่างระหว่างการสงวนกับอนุรักษ์

ความหมายที่แตกต่างระหว่างการสงวนกับอนุรักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF
ปัจจุบันคนทั่วไปยังเข้าใจความหมายของคำว่า "อนุรักษ์" กับ "สงวน" สับสนกันอยู่มาก แท้จริงแล้วคำสองคำนี้มีความหมายอย่างไร ? และแตกต่างกันตรงไหน ?

การอนุรักษ์ หมายถึง "การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย" ฉะนั้นการอนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆแต่ต้องนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาลเทศ

ส่วนคำว่าสงวน หมายถึงเก็บรักษาเอาไว้ ไม่ให้กิน ไม่ให้ใช้ ไม่ให้ล่า ส่วนใหญ่จะใช้กับทรัพยากรธรรมชาติที่ใกล้จะหมดหรือสูญพันธุ์ เช่นสัตว์ป่าบางชนิด ทั้งนี้เพื่อรักษาหรือเก็บเอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปหรือจนกว่าจะพ้นจากสถานะภาพที่ใกล้หมดไปหรือใกล้สูญพันธุ์

ได้ทราบความหมายของสองคำนี้แล้ว ต่อไปเวลาพูดคำว่าอนุรักษ์ก็อย่าได้เข้าใจว่าห้ามกิน ห้ามใช้ ไม่ให้ล่า อีกนะครับ


--------------------------------------------------------------------------------
ที่มา/ เอกสารอ้างอิง คู่มือสำหรับการสอนและการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.นิวัติ เรืองพานิช ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

รับข่าวสาร