• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พ.ค.-มิ.ย. 2560

สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พ.ค.-มิ.ย. 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์ผ่านกล่องรับบริจาคยังจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
- เงินบริจาค (กล่องบริจาคที่สำนักพิมพ์คมบาง)
- เงินบริจาค (จากกล่องบริจาคและการสนับสนุนของที่ระลึกงานหนังสือ)
- เงินบริจาค (กิจกรรม YOU CAN HELP ที่สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่)
- เงินบริจาค (จากกล่องบริจาคและการสนับสนุนของที่ระลึกที่สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถ.ติวานนท์)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึก งาน Cat T-Shirt ที่แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึกงานวิ่ง)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึก งานวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า @SCB สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน)
และจากผู้บริจาครายย่อย ดังรายนามต่อไปนี้
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาบางกะปิ),บริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จำกัด, คุณสุคนธา อาวัชนาการ, คุณนริศรา ซื่อไพศาล, คุณชามา พานแก้ว, คุณศิริพร ไชยวิรุณรักษ์, คุณธนากร มีเที่ยง, คุณยุพาพร ศรีดวงใจ, คุณเจษฎา โอบอ้อม, คุณศวรรณกมล น้อยดัด, คุณชรัญดา สารปัญญา, คุณวนิดา ปิดตาทานัง, คุณสมาภรณ์ มันตาภรณ์, คุณรุ่งรัตน์ เกตศิริ, คุณมณเฑียร เกิดโชติ, คุณอาภรณ์ รับไซ, คุณมาริสา ปานเต็ง, คุณอาภาณีย์ ตันศรี, คุณศรีสุข กมลจินต์เจริญ, ร.ต.อ.ชัยปติณญา แสงปาน, คุณพิพัฒน์ พันธุ์ศักดิ์, คุณสมสุนีย์ ชานกิติญานนท์, THAWATCHAI TUNTULANI, THONGLAN PENWITHYATAM, คุณจารุรัตน์ พลสุข, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณเดียร์ ประดิษฐเจริญ, คุณสาริน ทองนุ้ย, คุณสมจิตร์ รุ่งเรือง, คุณณฐินี ชื่นเกษม,คุณนฤพล กิตติคุณากร, คุณสุภัสษร ราชนิยม, คุณสรพงษ์ ดีรุ่งโรจน์, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด, คุณวัชรินทร์ หงษาคำ, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณรัตนา ยงคง, บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด, คุณประวีณา ขันสำรอง, คุณจันทร์ที เรืองสา, คุณดารารัตน์ ดิษฐี, คุณธันยากร วิศาลโรจน์, คุณพนิดา สุรานาวงศ์, คุณหทัยรัตน์ ทัพวัตร์, คุณพิมพ์ใจ รวมพรรณพงศ์, ร้านอาหารยู แอนด์ มี, คุณสุทธกานต์ นาคะเสถียร, คุณกนิษฐ บุญทราพงษ์, คุณวิไล ประมาญสมบัติ, คุณนารินทร์ คามบุศย์, คุณกวิน เปรื่องศิลปรัตน์, คุณธนาพร ชิ้นสกุล, คุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์, คุณศวรรณกมล น้อยดัด, Angrisa L., คุณปรีติ์ภพ วรดิถี, คุณรักชนก กลิ่นเจริญ, คุณมาลินี เลี่ยมกระโทก, คุณอินทิรา ญาติบรรทุง, คุณทิพย์ศิริ บุญยะผลานันท์, คุณลดาวัล และจิ, คุณทิพวัลย์ ชูประยูร, คุณศุภนิดา สุขประเสริฐ, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณสุวรรณา มณีกร, คุณสมสุนีย์ ชื่นกิติญานนท์, คุณธงชัย จินดาพันธ์, คุณอาเป้, คุณจิราธนิก พุทธชาด, คุณจุฑามาศ พิมพ์คงคา, คุณนภารัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์, คุณพรรษพร สินส่องแสง, คุณยุทธศักดิ์ วิธีกุล, คุณธมนันท์ โชติมนต์, คุณกานดา คลาดกองทุกข์, คุณรุ่งสกุล ยุทธรัตน์, คุณนริศรา ก่อศิลป์, คุณอัครวิชญ์   จันทร์พูล, คุณทรงพล เธียรธำรง, คุณธนัชชา สุชาติสุนทร, คุณพรรณีภรณ์ วศินระพี, ม.ร.ว.พรระพี อาภากร, คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา, คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, คุณศิริยา ตุลยวณิช, คุณธนัชชา สุชาติสุนทร, คุณสิทธิศักดิ์ พัดมา, Wachirawin Arrummy Rojvithee, คุณณัฐพล บุญไทย, คุณพิริยะพงษ์ อินท์บุตร, คุณฉลาด บัวใจ, คุณวีริศา วงศ์จิตราทร, คุณอนุรักษ์ ถนัดเลื่อย, คุณชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช, คุณลิขิต ลำดับ,
คุณสุวรรณา รัตนาเดชากุล, คุณสุดาภรณ์ มณฑาทิพย์, คุณอัญญารัตน์ แซ่หลี, คุณธนกร ฮุนตระกูล, คุณศุภางครัตน์ ยันตรีสิงห, คุณกนกรัตน์ สถาวรานนท์, คุณอำนาจ  บุญคง, คุณปัญญา อุ่มบางตลาด, คุณพุฒิชัย กัลยาณสุโข, คุณฐนิดา เหตระกูล, คุณนงนุช เกียรติบำรุงพันธุ์, คุณประธาน เกตุกินทะ, คุณรัชดาภรณ์ วินัยนราพงศ์, คุณอโณทัย พวงนาค, คุณจักรแก้ว บุญลิขิต, คุณนุช ยุพดีรังสีกุล, คุณภาสินี สร้อยทอง, คุณบุษกร สายสมบัติ, คุณตุลจิต เขมะสิงคิ, คุณสุรีรัตน์ วงศ์อยู่, คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์, คุณฉันทนา จำปาโชค, คุณพัชรียา ลาหลายเลิศ, คุณทวีทรัพย์ บุญชู, คุณวราภรณ์ แผ่นชมภู, คุณปวีณนุช จันทรมณี, คุณนันทรัตน์ แซ่โง้ว, คุณกรชนก มาภรณ์, คุณนภนที ชัยกิตติศิลป์, คุณรุจิรา คมสัน, คุณอธิปณศักดิ์ เปรมปรีวรรณ, คุณภาวัต ไชยราช, คุณสันทัด ศรีวิชาญกุล, คุณสุพัชชา โตไตย์, คุณธัญญพร กุลสุ, คุณลัญชนา ศรีจันทร์, คุณกานต์ ทองดี, คุณเฉลิมพงษ์ วิจิตรสมบัติ, คุณเพ็ชร์รัตน์ เฉลิมโสภณ, คุณชุติเทพ เอื้อสกุลเกียรติ, คุณพงศธร พรรณบัวหลวง, คุณธีรฤทธิ์ กลางกัลยา, คุณสิริพรชัย พันธ์สิริกร, คุณกฤชสร จารุพศิน,คุณพสิษฐ์ พรชัยวัฒนากร, คุณปูชนิยดา ฝึกฝน, คุณวิชัย ลิ้มสุขศรีกุล, คุณกนกกุล ธรรมสุรัติ, คุณดารุณี มณีโลกย์, คุณสุธา เชิญรุ่งโรจน์, คุณชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์, คุณหัสยา ตั้งพิทยาเวทย์, คุณตีรณา ธรรมริยา, คุณวัชรากร เชาวน์สุขุม, คุณประธาน เกตุกินทะ, คุณกนกพร ต้นทอง, คุณนริศรา สมยาม, Looknum Waiyasith, คุณอรสา สายจีน, คุณเบญจรัตน์ ทัพย์เมฆ, คุณณัฐธยาน์ ธีรลดานนท์, คุณชยุต อมรสิงห์, คุณพัดชา ใจอิ่ม, คุณอดิเรก อินทนู, เมธ์ บจก.แฟชั่น คิงดอม, คุณฐนิดา เหตระกูล, คุณพิมพ์พิชชา กลิ่นทองหลาง, คุณปรียา อุ่นวิเศษ, คุณปริวัฒน์ แก้วศรีนวม, คุณสุรัชธาวี พระธานี, คุณฉัตรณรงค์ รักชาติ, พ.อ.ต.เชาวลิต ไกรแสง, คุณสมปิดี วงษ์พรมมา, คุณรุจาทร โอเจริญ, คุณกุลกนิษฐ์ จรรยา, คุณเดียร์ ประดิษฐเจริญ, คุณพิริยาภรณ์ เลขธรากร, SUPHAPH JAROENSAP, NISA SIRIRUEKPONG, WARAWUTH SIRIBUNKOSAI, NANNICHA WARAKITKRAIRERK, KEERATI JITTRAW0NG, VORANEE LEWSUWAN, NAWEPAP TAKCHAVALIT, CHOTIPAT JANSEM, CHATCHAI CHONGLUEKGAM
คุณดาริกา พรหมรักษา, บริษัท เอ.ไอ.เน็ทเวิร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสุฌลา ชาญ, คุณวิญญู เหลาสกุลรัฐ, คุณอรวรรณ ชินวัฒนกิจ, ดร.เพียงตา สาตรักษ์, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์แอนด์โฮเต็ลจำกัด, คุณยุทธพล พลราชม, คุณพรนภา รัตนตรับภพ, คุณศิษฎ์ เปรมัษเฐียร, คุณอุ่นเรือน ช่วยชูวงศ์, คุณวิญญู เหล่าสกุลรัฐ, คุณภัคนารี ชัยกรณ์กิจ, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด, คุณสัจธรรม จินาติ, คุณศิริรักษ์ หงวนไธสง, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณศิวนันท์ ศิริพรโภคา, Wandee . RBIS, คุณธัญญวันต์ วิภาตะวณิช, คุณนันทิกานต์ อัมพวัน, คุณเด่น คืนตัก, คุณกิติกรณ์ วรรณะ, คุณชนัฏ ยงสวาสดิ์, คุณทศพร ชั้นบุญ, คุณธนเพชร จิตตวีระ, คุณวิทยา ศรีภักดี, คุณศรินทร แก่นแก้ว, คุณนารี กมลฤกษ์, การเคหะแห่งชาติ, คุณสุพัตรา ลาอุ่น, คุณรัชนี ชาญวณิชเวช, คุณวิจิตรา ตันสุวรรณนนท์, คุณสมทรง บุญกระสินธุ์, คุณชนัญภัค ทวีจามรมาน, Mr.Wim Baeck, คุณกวิน เปรื่องศิลปรัตน์, คุณเรวัตร เรืองสิริพงศ์, คุณปรีชา พรหมชาติ, คุณปิยธิดา จิตโสภา, คุณอรประภา สาครวาสี, คุณวิสุทธิ์ คงสุนทรกิจ, คุณปาริชาติ ศิริสมถะ, คุณกานต์รวี ล้อมมณีทรัพย์, คุณอรรถพล อำมาตย์มณี, คุณฤกษ์ชัย โพธิ, คุณวชิรพงษ์ ฉัตรมณีวัฒน์, คุณประภาส เพ็ญสว่าง, คุณมนตรี พาหุวัฒนกร, CHUMCHOKE NANTHAWICHIT, TORPONG MUADCHAIYAPHUM, NUNNICHA TECHAKORNWEERAWAT, CHUCHAI SOPHONVICHAKUL, MONTREE KONGDANG, NUTTIDA KOVISUITH, SANCHAI KAEWHUASAI, SUNISA YANGKLANG, TANITA THAWEETHAMCHAROEN,
คุณวัชรี วัฒนพงศ์, คุณวัชรวิทย์ พิมธาลี, คุณสุชาดา เงินยิ่ง, คุณชมชนก มณี, คุณอัจจิมา รัมภกิจ, คุณณัฐกานต์ บูรณะพงษ์, คุณรวีวรรณ ปิตยานนท์, คุณปัทมา ครองพล, คุณนัทธิณี แก้วสว่าง, คุณวันเพ็ญ แต่งตั้ง, คุณรัชนีย์ด้วงมูล, คุณจรรยา ใจดี, คุณสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์, คุณศิริกมล สังข์มูล, คุณวรางคณา นะเอรัมย์, คุณประภัสสร ศรีชัย, คุณมนสิชา นิจรัญ, คุณวชิราพรรณ ระวันประโคน, คุณชาลิสา ปัญจะเทวคุปต์, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณธัญญารัตน์ ศรุติพันธ์, คุณธัญวรรณ กล้าปราบศึก, คุณวิฑูรย์ ท่าสวน, คุณช่อแก้ว ทับทิมแดง, คุณสิรภูมิ นาคทับ, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณวีนัส วงศ์ชัยประเสริฐ, คุณบุปผา ผดุงกิจเจริญ, บริษัท รอยัล เทเบิ้ลแวร์ จำกัด, คุณสมพร รัศมีจาตุรงค์, คุณสมเกียรติ อุดมวงศ์ทรัพย์, คุณภัทราพร ไชยแสงสุขกุล, คุณจิรโรจน์  จิรรัตน์นันท์, คุณอนิรุทธิ์ ชัยวรพร, คุณสรินยา นวนสิน, คุณถอมชัย ดาษทรัพย์, คุณศุภสิทธิ์ พิศวง, ร้านต่าย-ตอง, คุณสุภคณา ลิ่มระนางถูร, คุณกชกร เครือกลางรงค์, คุณดำรงเกียรติ ชิตเพชร, คุณชนิกานต์ ราชวานิช, คุณสุกัญญา พิสิฏฐิ์พัฒนะ, คุณธัญวณรัตน์ บัวตะคุ, คุณองอาจ มหิทธิกร, คุณอนวัช กังแฮ, คุณชัชวาล พรพิไลพรรณ, คุณปนิธาน ช่อผูก, Leena J.,VARAPORN KRUAKANCHANA,SUMATE VUTTIPANICHTAWEE, SAITHIP SAENGKUL, SUMATE VUTTIPANICHTAWEE, คุณเด่น คืนตัก, คุณยุทธพล พลราชม,
คุณอัจฉราพรรณ แสงบัวเผื่อน, คุณเนตรชนก กัญจนกาญจน์, คุณโอเล่, คุณชาญณรงค์ พลับจุ้ย, มูลนิธิโลกสีเขียว, คุณสุรีรัตน์ อินทพันธ์, พลตรีชิน ชั้นเจริญ, คุณชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์, คุณนันทยา เนื่องนิยม, คุณธัชพรรณ ไต่เป็นสุข, คุณธนเพชร จิตตวีระ, คุณสมสุนีย์ ชื่นกิติญานนท์, คุณพิยดา คงเทศน์, คุณกัลยรัตน์ แซ่จิว, คุณรุ่งยศ ศาสนอนันท์, บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด, คุณมาโนช วังสตัม, ร้านเพชรเคมีเกษตร ชัยรัตน์ ซางเลง, คุณปัญญา สุวรรณกลาง, คุณพัชร์อริญ พัชรวีรนันท์, คุณทวีเกียรติ ฉัตรเฉลิมวิทย์, คุณชนิกานต์ เทียนจิ้ว, คุณรัตนพร เจริญชาติ, คุณกนกอรชุมจันทร์, คุณอิศราพรรณ์ ดาคำ, คุณฉัตรชัย งาช้าง, คุณจรูญรัตน์ สุวรรณี, คุณวุฒ แซ่หลี, คุณพรทิพย์ จันทร์คง, คุณศศินา วิเชียร, คุณสุภัค เรืองพัฒนาวิวัฒน์, คุณดั่งดล นาราศิริฤกษ์, PATTHANEE SUPACHARUWONG, KORNSINEE DANGROON, KOJOHNVIT JIRAPAKKUL, SUWALUX NONGNUAL, PAKAMON KIJSIRAPAT, คุณปิยจิต โคตรคำสูนย์, คุณนิลุบล รัตนพูล, คุณสุทธกานต์ นาคะเสถียร, คุณยุทธพงษ์ เจตมโนรมย์, คุณช่อแก้ว ทับทิมแดง, SUTHAPORN NAMSUVIMONKUL, NARARAT  RITTHIRONG, คุณสุวรรณา ฟองสมุทร, คุณถิติรา มาณะวิท, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, คุณศิริพร ตั้งใจงาม, คุณกัมปนาท ธาราภูมิ, คุณภรภัทร ช่วงสกุลศรี, บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณรัตติยา สากลวารี, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด, คุณมาลินี พันธิ์นิธิ, คุณจรูญ เทศผ่อง, พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย์, คุณภูริภัทร สมอารยพงศ์, คุณพรพรรณ เชียงขวาง, คุณสุรพัฒน์ ธรรมศาสตร์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณศวรชัย สวนเขื่อน, คุณอัฐพนธ์ ฉันชัยรุ่งเจริญ, คุณทรงวุฒิ แก้วกันใจ, คุณพงษ์ชัย สุริยานากุล, คุณสมชาย ดอนสมพงษ์, คุณธีรพัชร์ ทรัพย์งามแสง, คุณสมบูรณ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ, คุณศวรชัย สวนเขื่อน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ไปกับเรา
และขอเชิญร่วมรักษาบ้านให้น้องมหิง ควายป่าฝูงสุดท้ายของประเทศไทยที่ห้วยขาแข้ง ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ป่าใหญ่ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้

โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์ผ่านกล่องรับบริจาคยังจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
- เงินบริจาค (กล่องบริจาคที่สำนักพิมพ์คมบาง)
- เงินบริจาค (จากกล่องบริจาคและการสนับสนุนของที่ระลึกงานหนังสือ)
- เงินบริจาค (กิจกรรม YOU CAN HELP ที่สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่)
- เงินบริจาค (จากกล่องบริจาคและการสนับสนุนของที่ระลึกที่สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถ.ติวานนท์)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึก งาน Cat T-Shirt ที่แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึกงานวิ่ง)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึก งานวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า ที่สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่)

และจากผู้บริจาครายย่อย ดังรายนามต่อไปนี้

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาบางกะปิ),บริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จำกัด, คุณสุคนธา อาวัชนาการ, คุณนริศรา ซื่อไพศาล, คุณชามา พานแก้ว, คุณศิริพร ไชยวิรุณรักษ์, คุณธนากร มีเที่ยง, คุณยุพาพร ศรีดวงใจ, คุณเจษฎา โอบอ้อม, คุณศวรรณกมล น้อยดัด, คุณชรัญดา สารปัญญา, คุณวนิดา ปิดตาทานัง, คุณสมาภรณ์ มันตาภรณ์, คุณรุ่งรัตน์ เกตศิริ, คุณมณเฑียร เกิดโชติ, คุณอาภรณ์ รับไซ, คุณมาริสา ปานเต็ง, คุณอาภาณีย์ ตันศรี, คุณศรีสุข กมลจินต์เจริญ, ร.ต.อ.ชัยปติณญา แสงปาน, คุณพิพัฒน์ พันธุ์ศักดิ์, คุณสมสุนีย์ ชานกิติญานนท์, THAWATCHAI TUNTULANI, THONGLAN PENWITHYATAM, คุณจารุรัตน์ พลสุข, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณเดียร์ ประดิษฐเจริญ, คุณสาริน ทองนุ้ย, คุณสมจิตร์ รุ่งเรือง, คุณณฐินี ชื่นเกษม,คุณนฤพล กิตติคุณากร, คุณสุภัสษร ราชนิยม, คุณสรพงษ์ ดีรุ่งโรจน์, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด, คุณวัชรินทร์ หงษาคำ, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณรัตนา ยงคง, บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด, คุณประวีณา ขันสำรอง, คุณจันทร์ที เรืองสา, คุณดารารัตน์ ดิษฐี, คุณธันยากร วิศาลโรจน์, คุณพนิดา สุรานาวงศ์, คุณหทัยรัตน์ ทัพวัตร์, คุณพิมพ์ใจ รวมพรรณพงศ์, ร้านอาหารยู แอนด์ มี, คุณสุทธกานต์ นาคะเสถียร, คุณกนิษฐ บุญทราพงษ์, คุณวิไล ประมาญสมบัติ, คุณนารินทร์ คามบุศย์, คุณกวิน เปรื่องศิลปรัตน์, คุณธนาพร ชิ้นสกุล, คุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์, คุณศวรรณกมล น้อยดัด, Angrisa L., คุณปรีติ์ภพ วรดิถี, คุณรักชนก กลิ่นเจริญ, คุณมาลินี เลี่ยมกระโทก, คุณอินทิรา ญาติบรรทุง, คุณทิพย์ศิริ บุญยะผลานันท์, คุณลดาวัล และจิ, คุณทิพวัลย์ ชูประยูร, คุณศุภนิดา สุขประเสริฐ, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณสุวรรณา มณีกร, คุณสมสุนีย์ ชื่นกิติญานนท์, คุณธงชัย จินดาพันธ์, คุณอาเป้, คุณจิราธนิก พุทธชาด, คุณจุฑามาศ พิมพ์คงคา, คุณนภารัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์, คุณพรรษพร สินส่องแสง, คุณยุทธศักดิ์ วิธีกุล, คุณธมนันท์ โชติมนต์, คุณกานดา คลาดกองทุกข์, คุณรุ่งสกุล ยุทธรัตน์, คุณนริศรา ก่อศิลป์, คุณอัครวิชญ์   จันทร์พูล, คุณทรงพล เธียรธำรง, คุณธนัชชา สุชาติสุนทร, คุณพรรณีภรณ์ วศินระพี, ม.ร.ว.พรระพี อาภากร, คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา, คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, คุณศิริยา ตุลยวณิช, คุณธนัชชา สุชาติสุนทร, คุณสิทธิศักดิ์ พัดมา, Wachirawin Arrummy Rojvithee, คุณณัฐพล บุญไทย, คุณพิริยะพงษ์ อินท์บุตร, คุณฉลาด บัวใจ, คุณวีริศา วงศ์จิตราทร, คุณอนุรักษ์ ถนัดเลื่อย, คุณชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช, คุณลิขิต ลำดับ,

คุณสุวรรณา รัตนาเดชากุล, คุณสุดาภรณ์ มณฑาทิพย์, คุณอัญญารัตน์ แซ่หลี, คุณธนกร ฮุนตระกูล, คุณศุภางครัตน์ ยันตรีสิงห, คุณกนกรัตน์ สถาวรานนท์, คุณอำนาจ  บุญคง, คุณปัญญา อุ่มบางตลาด, คุณพุฒิชัย กัลยาณสุโข, คุณฐนิดา เหตระกูล, คุณนงนุช เกียรติบำรุงพันธุ์, คุณประธาน เกตุกินทะ, คุณรัชดาภรณ์ วินัยนราพงศ์, คุณอโณทัย พวงนาค, คุณจักรแก้ว บุญลิขิต, คุณนุช ยุพดีรังสีกุล, คุณภาสินี สร้อยทอง, คุณบุษกร สายสมบัติ, คุณตุลจิต เขมะสิงคิ, คุณสุรีรัตน์ วงศ์อยู่, คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์, คุณฉันทนา จำปาโชค, คุณพัชรียา ลาหลายเลิศ, คุณทวีทรัพย์ บุญชู, คุณวราภรณ์ แผ่นชมภู, คุณปวีณนุช จันทรมณี, คุณนันทรัตน์ แซ่โง้ว, คุณกรชนก มาภรณ์, คุณนภนที ชัยกิตติศิลป์, คุณรุจิรา คมสัน, คุณอธิปณศักดิ์ เปรมปรีวรรณ, คุณภาวัต ไชยราช, คุณสันทัด ศรีวิชาญกุล, คุณสุพัชชา โตไตย์, คุณธัญญพร กุลสุ, คุณลัญชนา ศรีจันทร์, คุณกานต์ ทองดี, คุณเฉลิมพงษ์ วิจิตรสมบัติ, คุณเพ็ชร์รัตน์ เฉลิมโสภณ, คุณชุติเทพ เอื้อสกุลเกียรติ, คุณพงศธร พรรณบัวหลวง, คุณธีรฤทธิ์ กลางกัลยา, คุณสิริพรชัย พันธ์สิริกร, คุณกฤชสร จารุพศิน,คุณพสิษฐ์ พรชัยวัฒนากร, คุณปูชนิยดา ฝึกฝน, คุณวิชัย ลิ้มสุขศรีกุล, คุณกนกกุล ธรรมสุรัติ, คุณดารุณี มณีโลกย์, คุณสุธา เชิญรุ่งโรจน์, คุณชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์, คุณหัสยา ตั้งพิทยาเวทย์, คุณตีรณา ธรรมริยา, คุณวัชรากร เชาวน์สุขุม, คุณประธาน เกตุกินทะ, คุณกนกพร ต้นทอง, คุณนริศรา สมยาม, Looknum Waiyasith, คุณอรสา สายจีน, คุณเบญจรัตน์ ทัพย์เมฆ, คุณณัฐธยาน์ ธีรลดานนท์, คุณชยุต อมรสิงห์, คุณพัดชา ใจอิ่ม, คุณอดิเรก อินทนู, เมธ์ บจก.แฟชั่น คิงดอม, คุณฐนิดา เหตระกูล, คุณพิมพ์พิชชา กลิ่นทองหลาง, คุณปรียา อุ่นวิเศษ, คุณปริวัฒน์ แก้วศรีนวม, คุณสุรัชธาวี พระธานี, คุณฉัตรณรงค์ รักชาติ, พ.อ.ต.เชาวลิต ไกรแสง, คุณสมปิดี วงษ์พรมมา, คุณรุจาทร โอเจริญ, คุณกุลกนิษฐ์ จรรยา, คุณเดียร์ ประดิษฐเจริญ, คุณพิริยาภรณ์ เลขธรากร, SUPHAPH JAROENSAP, NISA SIRIRUEKPONG, WARAWUTH SIRIBUNKOSAI, NANNICHA WARAKITKRAIRERK, KEERATI JITTRAW0NG, VORANEE LEWSUWAN, NAWEPAP TAKCHAVALIT, CHOTIPAT JANSEM, CHATCHAI CHONGLUEKGAM

คุณดาริกา พรหมรักษา, บริษัท เอ.ไอ.เน็ทเวิร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสุฌลา ชาญ, คุณวิญญู เหลาสกุลรัฐ, คุณอรวรรณ ชินวัฒนกิจ, ดร.เพียงตา สาตรักษ์, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์แอนด์โฮเต็ลจำกัด, คุณยุทธพล พลราชม, คุณพรนภา รัตนตรับภพ, คุณศิษฎ์ เปรมัษเฐียร, คุณอุ่นเรือน ช่วยชูวงศ์, คุณวิญญู เหล่าสกุลรัฐ, คุณภัคนารี ชัยกรณ์กิจ, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด, คุณสัจธรรม จินาติ, คุณศิริรักษ์ หงวนไธสง, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณศิวนันท์ ศิริพรโภคา, Wandee . RBIS, คุณธัญญวันต์ วิภาตะวณิช, คุณนันทิกานต์ อัมพวัน, คุณเด่น คืนตัก, คุณกิติกรณ์ วรรณะ, คุณชนัฏ ยงสวาสดิ์, คุณทศพร ชั้นบุญ, คุณธนเพชร จิตตวีระ, คุณวิทยา ศรีภักดี, คุณศรินทร แก่นแก้ว, คุณนารี กมลฤกษ์, การเคหะแห่งชาติ, คุณสุพัตรา ลาอุ่น, คุณรัชนี ชาญวณิชเวช, คุณวิจิตรา ตันสุวรรณนนท์, คุณสมทรง บุญกระสินธุ์, คุณชนัญภัค ทวีจามรมาน, Mr.Wim Baeck, คุณกวิน เปรื่องศิลปรัตน์, คุณเรวัตร เรืองสิริพงศ์, คุณปรีชา พรหมชาติ, คุณปิยธิดา จิตโสภา, คุณอรประภา สาครวาสี, คุณวิสุทธิ์ คงสุนทรกิจ, คุณปาริชาติ ศิริสมถะ, คุณกานต์รวี ล้อมมณีทรัพย์, คุณอรรถพล อำมาตย์มณี, คุณฤกษ์ชัย โพธิ, คุณวชิรพงษ์ ฉัตรมณีวัฒน์, คุณประภาส เพ็ญสว่าง, คุณมนตรี พาหุวัฒนกร, CHUMCHOKE NANTHAWICHIT, TORPONG MUADCHAIYAPHUM, NUNNICHA TECHAKORNWEERAWAT, CHUCHAI SOPHONVICHAKUL, MONTREE KONGDANG, NUTTIDA KOVISUITH, SANCHAI KAEWHUASAI, SUNISA YANGKLANG, TANITA THAWEETHAMCHAROEN,

คุณวัชรี วัฒนพงศ์, คุณวัชรวิทย์ พิมธาลี, คุณสุชาดา เงินยิ่ง, คุณชมชนก มณี, คุณอัจจิมา รัมภกิจ, คุณณัฐกานต์ บูรณะพงษ์, คุณรวีวรรณ ปิตยานนท์, คุณปัทมา ครองพล, คุณนัทธิณี แก้วสว่าง, คุณวันเพ็ญ แต่งตั้ง, คุณรัชนีย์ด้วงมูล, คุณจรรยา ใจดี, คุณสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์, คุณศิริกมล สังข์มูล, คุณวรางคณา นะเอรัมย์, คุณประภัสสร ศรีชัย, คุณมนสิชา นิจรัญ, คุณวชิราพรรณ ระวันประโคน, คุณชาลิสา ปัญจะเทวคุปต์, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณธัญญารัตน์ ศรุติพันธ์, คุณธัญวรรณ กล้าปราบศึก, คุณวิฑูรย์ ท่าสวน, คุณช่อแก้ว ทับทิมแดง, คุณสิรภูมิ นาคทับ, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณวีนัส วงศ์ชัยประเสริฐ, คุณบุปผา ผดุงกิจเจริญ, บริษัท รอยัล เทเบิ้ลแวร์ จำกัด, คุณสมพร รัศมีจาตุรงค์, คุณสมเกียรติ อุดมวงศ์ทรัพย์, คุณภัทราพร ไชยแสงสุขกุล, คุณจิรโรจน์  จิรรัตน์นันท์, คุณอนิรุทธิ์ ชัยวรพร, คุณสรินยา นวนสิน, คุณถอมชัย ดาษทรัพย์, คุณศุภสิทธิ์ พิศวง, ร้านต่าย-ตอง, คุณสุภคณา ลิ่มระนางถูร, คุณกชกร เครือกลางรงค์, คุณดำรงเกียรติ ชิตเพชร, คุณชนิกานต์ ราชวานิช, คุณสุกัญญา พิสิฏฐิ์พัฒนะ, คุณธัญวณรัตน์ บัวตะคุ, คุณองอาจ มหิทธิกร, คุณอนวัช กังแฮ, คุณชัชวาล พรพิไลพรรณ, คุณปนิธาน ช่อผูก, Leena J.,VARAPORN KRUAKANCHANA,SUMATE VUTTIPANICHTAWEE, SAITHIP SAENGKUL, SUMATE VUTTIPANICHTAWEE, คุณเด่น คืนตัก, คุณยุทธพล พลราชม,

คุณอัจฉราพรรณ แสงบัวเผื่อน, คุณเนตรชนก กัญจนกาญจน์, คุณโอเล่, คุณชาญณรงค์ พลับจุ้ย, มูลนิธิโลกสีเขียว, คุณสุรีรัตน์ อินทพันธ์, พลตรีชิน ชั้นเจริญ, คุณชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์, คุณนันทยา เนื่องนิยม, คุณธัชพรรณ ไต่เป็นสุข, คุณธนเพชร จิตตวีระ, คุณสมสุนีย์ ชื่นกิติญานนท์, คุณพิยดา คงเทศน์, คุณกัลยรัตน์ แซ่จิว, คุณรุ่งยศ ศาสนอนันท์, บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด, คุณมาโนช วังสตัม, ร้านเพชรเคมีเกษตร ชัยรัตน์ ซางเลง, คุณปัญญา สุวรรณกลาง, คุณพัชร์อริญ พัชรวีรนันท์, คุณทวีเกียรติ ฉัตรเฉลิมวิทย์, คุณชนิกานต์ เทียนจิ้ว, คุณรัตนพร เจริญชาติ, คุณกนกอรชุมจันทร์, คุณอิศราพรรณ์ ดาคำ, คุณฉัตรชัย งาช้าง, คุณจรูญรัตน์ สุวรรณี, คุณวุฒ แซ่หลี, คุณพรทิพย์ จันทร์คง, คุณศศินา วิเชียร, คุณสุภัค เรืองพัฒนาวิวัฒน์, คุณดั่งดล นาราศิริฤกษ์, PATTHANEE SUPACHARUWONG, KORNSINEE DANGROON, KOJOHNVIT JIRAPAKKUL, SUWALUX NONGNUAL, PAKAMON KIJSIRAPAT, คุณปิยจิต โคตรคำสูนย์, คุณนิลุบล รัตนพูล, คุณสุทธกานต์ นาคะเสถียร, คุณยุทธพงษ์ เจตมโนรมย์, คุณช่อแก้ว ทับทิมแดง, SUTHAPORN NAMSUVIMONKUL, NARARAT  RITTHIRONG, คุณสุวรรณา ฟองสมุทร, คุณถิติรา มาณะวิท, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, คุณศิริพร ตั้งใจงาม, คุณกัมปนาท ธาราภูมิ, คุณภรภัทร ช่วงสกุลศรี, บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณรัตติยา สากลวารี, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด, คุณมาลินี พันธิ์นิธิ, คุณจรูญ เทศผ่อง, พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย์, คุณภูริภัทร สมอารยพงศ์, คุณพรพรรณ เชียงขวาง, คุณสุรพัฒน์ ธรรมศาสตร์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณศวรชัย สวนเขื่อน, คุณอัฐพนธ์ ฉันชัยรุ่งเจริญ, คุณทรงวุฒิ แก้วกันใจ, คุณพงษ์ชัย สุริยานากุล, คุณสมชาย ดอนสมพงษ์, คุณธีรพัชร์ ทรัพย์งามแสง, คุณสมบูรณ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ, คุณศวรชัย สวนเขื่อน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ไปกับเรา

และขอเชิญร่วมรักษาบ้านให้น้องมหิง ควายป่าฝูงสุดท้ายของประเทศไทยที่ห้วยขาแข้ง ดูรายละเอียดได้ที่นี่
.
ป่าใหญ่
 

รับข่าวสาร