• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ภัยคุกคามการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภัยคุกคามการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อีเมล พิมพ์ PDF
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเตือนว่า สภาวะโลกร้อนคาดว่าจะสร้างผลกระทบสำคัญต่อผลิตภาพในอนาคตของสินค้าเกษตรตั้งแต่ข้าวไปจนถึงปลา โดยเฉพาะในประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรโดยระบุว่ากลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกควรจะเป็นผู้นำในการรับมือรวมทั้งลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
“เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ APEC กำลังได้รับผลกระทบจากความสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรเนื่องจากภัยธรรมชาติเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยภัยธรรมชาติเหล่านั้นต่างเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Kundhavi Kadiresan ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิกประกาศผ่านทางช่อง UN News
ในทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลือง ในประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ส่วนประเทศที่อยู่เหนือขึ้นไป มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากการทำประมง
“ความสูญเสียในแต่ละปีอาจมีมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เราจึงต้องดำเนินการรับมือกับปัญหาเดี๋ยวนี้ ผู้กำหนดนโยบายควรเตรียมพร้อมสำหรับปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะการซื้อขายที่ไม่เหมือนเดิม รวมถึงการลงทุนมูลค่าสูงในการจัดการด้านการเกษตร การประมง ที่ดิน และน้ำเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อยที่ผลิตอาหาร”KundhaviKadiresan กล่าวเสริม
จากผลการวิจัยของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ระบุว่าแนวโน้มที่เราเผชิญในปัจจุบัน อาจเลวร้ายลงในอนาคตจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ดี เรายังมีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรและการใช้ที่ดินในเอเชียอีกมาก
การเกษตร เป็นผู้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1 ใน 5 ของการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่การเกษตร การปศุสัตว์ และการปลูกข้าวแบบนาขังน้ำ รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการศึกษาเชิงเทคนิคระบุว่ามีโอกาสที่จะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึงร้อยละ 70 สำหรับพื้นที่การเกษตรในเขตร้อนชื้น นั่นก็คือภูมิภาคเอเชีย
“ถึงเวลาที่เราจะต้องไตร่ตรองว่ารัฐบาลในกลุ่ม APEC นั้นควรจะจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างไร อาจต้องมีการคำนึงถึงมาตรการเพื่อคุ้มครองประชาชนในสังคม รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ก็ควรปรับตัวกับอุปสงค์และอุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แก้ไขได้ในระยะสั้น แต่มีเหตุผลรองรับว่าเราควรดำเนิการ” Kundhavi Kadiresan ย้ำ
FAO ทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม เพื่อประเมินโอกาสในการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการใช้ระบบปลูกข้าวอย่างเข้มข้น และการจัดการด้านปศุสัตว์ ในประเทศกัมพูชา ปาปัวนิวกินี และมองโกเลีย FAO ได้จับมือเพื่อริเริ่มโครงการวัด ตรวจสอบ และรายงานการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และทางเลือกในการทำการเกษตรและการใช้ที่ดิน ในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ การตัดไม้ทำลายป่าที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่า และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้สร้างพื้นที่ดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก
การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร รวมทั้งสร้างความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องใช้เงินลงทุน กองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Fund) นับว่าเป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องสอดคล้องกับเงินลงทุนจากรัฐบาลและเอกชนที่ควรตั้งเป้าการสนับสนุนการเกษตรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ถอดความและเรียบเรียงบางส่วนจาก Climate Change Threatens Agriculture in Pacific Rim Economies โดย J Nastranis
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
โลกร้อนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเตือนว่า สภาวะโลกร้อนคาดว่าจะสร้างผลกระทบสำคัญต่อผลิตภาพในอนาคตของสินค้าเกษตรตั้งแต่ข้าวไปจนถึงปลา โดยเฉพาะในประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรโดยระบุว่ากลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกควรจะเป็นผู้นำในการรับมือรวมทั้งลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

“เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ APEC กำลังได้รับผลกระทบจากความสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรเนื่องจากภัยธรรมชาติเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยภัยธรรมชาติเหล่านั้นต่างเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Kundhavi Kadiresan ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิกประกาศผ่านทางช่อง UN News

ในทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และถั่วเหลือง ในประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ส่วนประเทศที่อยู่เหนือขึ้นไป มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากการทำประมง

“ความสูญเสียในแต่ละปีอาจมีมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เราจึงต้องดำเนินการรับมือกับปัญหาเดี๋ยวนี้ ผู้กำหนดนโยบายควรเตรียมพร้อมสำหรับปริมาณผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะการซื้อขายที่ไม่เหมือนเดิม รวมถึงการลงทุนมูลค่าสูงในการจัดการด้านการเกษตร การประมง ที่ดิน และน้ำเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อยที่ผลิตอาหาร”KundhaviKadiresan กล่าวเสริม

จากผลการวิจัยของ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ระบุว่าแนวโน้มที่เราเผชิญในปัจจุบัน อาจเลวร้ายลงในอนาคตจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ดี เรายังมีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรและการใช้ที่ดินในเอเชียอีกมาก

การเกษตร เป็นผู้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1 ใน 5 ของการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่การเกษตร การปศุสัตว์ และการปลูกข้าวแบบนาขังน้ำ รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการศึกษาเชิงเทคนิคระบุว่ามีโอกาสที่จะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึงร้อยละ 70 สำหรับพื้นที่การเกษตรในเขตร้อนชื้น นั่นก็คือภูมิภาคเอเชีย

“ถึงเวลาที่เราจะต้องไตร่ตรองว่ารัฐบาลในกลุ่ม APEC นั้นควรจะจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างไร อาจต้องมีการคำนึงถึงมาตรการเพื่อคุ้มครองประชาชนในสังคม รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ก็ควรปรับตัวกับอุปสงค์และอุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แก้ไขได้ในระยะสั้น แต่มีเหตุผลรองรับว่าเราควรดำเนิการ” Kundhavi Kadiresan ย้ำ
.
.

เกษตรกร
.
.
.
FAO ทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม เพื่อประเมินโอกาสในการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการใช้ระบบปลูกข้าวอย่างเข้มข้น และการจัดการด้านปศุสัตว์ ในประเทศกัมพูชา ปาปัวนิวกินี และมองโกเลีย FAO ได้จับมือเพื่อริเริ่มโครงการวัด ตรวจสอบ และรายงานการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และทางเลือกในการทำการเกษตรและการใช้ที่ดิน ในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ การตัดไม้ทำลายป่าที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่า และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนได้สร้างพื้นที่ดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก

การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร รวมทั้งสร้างความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องใช้เงินลงทุน กองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Fund) นับว่าเป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งที่จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องสอดคล้องกับเงินลงทุนจากรัฐบาลและเอกชนที่ควรตั้งเป้าการสนับสนุนการเกษตรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.

.
ถอดความและเรียบเรียงบางส่วนจาก Climate Change Threatens Agriculture in Pacific Rim Economies โดย J Nastranis
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
.
 

รับข่าวสาร