• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ มีอะไรในรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2560

มีอะไรในรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในวาระครบรอบ 27 ปีการจากไปของสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย ประจำปี 2559 - 2560 เพื่อเผยแพร่สถานการณ์พื้นที่ป่าของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ความตระหนักรู้ของสาธารณะชนและการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย


สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย
สำหรับพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ (สถานะ พ.ศ. 2559) ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ (163,479.69 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.2 หรือเท่ากับ 65,000 ไร่ (โดยประมาณ)

ซึ่งจากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2559 ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าลดลง ร้อยละ 0.02 ทุกปี
.
.

สถานการณ์ป่าม้
.
.
.

สถานการณ์ป่าไม้รายภาค
ปัจจุบันภาคเหนือมีพื้นที่ป่ามากที่สุด ร้อยละ 64.37 ของพื้นที่ภาค รองลงมาคือ ภาคตะวันตกร้อยละ 59.03 ภาคใต้ร้อยละ 24 ภาคตะวันออกร้อยละ 21.84 ภาคกลางร้อยละ 21.09 และภาคที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุด คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.93 ของพื้นที่ภาค

ภาคที่มีพื้นที่อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้รุนแรงที่สุดคือ ภาคตะวันออก รองลงมา คือภาคใต้ โดยพื้นที่ป่าหายไปถึงร้อยละ 36.38 และ 34.82 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในภาคเมื่อปี 2504 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือ ร้อยละของพื้นที่ป่าที่ลดลงในแต่ละภาคจาก พ.ศ. 2504 คือ 27.68, 24.45, 23.01 และ 9.12 ตามลำดับ

ถึงแม้ภาคตะวันออกจะมีพื้นที่ป่าลดลงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2504 แต่จากข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2559 ภาคตะวันออกก็ยังมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.07 ภาคกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 และภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ส่วนอีก 3 ภาคกลับมีตัวเลขพื้นที่ป่าลดลงจากปี 2558 ดังต่อไปนี้ ภาคตะวันตกลดลงร้อยละ 0.06 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงร้อยละ 0.01 และภาคเหนือลดลงร้อยละ 0.11

สถานการณ์ป่าไม้ในระดับโลก
การพัฒนาและการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพราะการเพิ่มขึ้นของประชากรย่อมต้องมีการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทั้งด้านอุตสาหกรรม หรือว่าตัดไม้เพื่อขยายพื้นที่ในการตั้งถิ่นฐาน หรือโครงการพัฒนาต่างๆ ที่มุ่งเป้าหมายไปสร้างในพื้นที่ป่า เพราะการพัฒนาในด้านต่างๆ ส่งผลต่อการลดลงของพื้นที่ป่าในประเทศ

แต่ข้อแม้ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า “ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จำกัด” เพราะฉะนั้นการพัฒนาประเมศในด้านอุตสาหกรรม หรือด้านอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรไม้ จึงเกิดการตัดไม้ ทำลายป่า ทำให้พื้นที่ป่าไม้ในระดับโลกมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ

ซึ่งตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ GDP (Gross Domestic Product) รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติ ซึ่งประเทศที่มี GDP สูง แสดงว่ามีเศรษฐกิจที่ดี อันดับ GDP ในระดับโลก 25 อันดับแรก (จากการจัดอันดับโดย World Bank : 2016)
.
.

พื้นที่ป่า
.
.

จากกราฟแสดงร้อยละพื้นที่ป่า จะเห็นว่าประเทศที่มี GDP สูงสุด 25 อันดับแรกของโลก มีพื้นที่ป่าอยู่ในระดับที่สูงจากระดับพื้นที่ป่าทั่วทั้วโลก พื้นที่ป่าทั่วทั้งโลกอยู่ที่ร้อยละ 30.8 ซึ่งทำให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ GDP เป็นตัวชี้วัดไม่ได้มีผลกระทบต่อพื้นที่ป่า แต่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น จากมลพิษที่ถูกปล่อยจากการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ยังเป็นเรื่องที่หลายๆ ประเทศต้องให้ความสำคัญ การมีพื้นที่ป่าช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการทำอุตสาหกรรมจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับปัจจุบันมีการรณรงค์ของหลายประเทศในระดับนานาชาติ เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยการออกกฏหมายงดใช้พลาสติก

หมายเหตุ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ต่างกันอาจเป็นตัวกำหนดขนาดพื้นที่ป่าให้มีขนาดต่างกัน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบพื้นที่ป่าได้ทุกภูมิภาคทั่วโลก แต่สามารถเปรียบเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันหรือแบบเดียวกัน
.
.

พื้นที่ป่าไม้
.
.

นอกจากเรื่องที่กล่าวถึงไปแล้ว ในรายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย พ.ศ. 2559 - 2560 ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น เช่น บทวิเคราะห์การเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าประเทศไทยให้ได้ถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ สถานภาพของสัตว์ป่าหลายชนิดที่เดินทางอพยพผ่านผืนป่าประเทศไทยและพื้นที่ประเทศใกล้เคียง สัตว์ต่างถิ่นที่ไม่ได้อพยพโดยธรรมชาติแต่ถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาโดยมนุษย์และกำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพื้นถิ่น รายงานเรื่องสถานการณ์ขยะที่กำลังล้นโลกและเข้าสู่ภาวะวิกฤตในระดับที่กำลังจะย้อนคืนกลับมาทำร้ายเราในอีกไม่ช้า

สามารถติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ใน สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559 - 2560
.

 


.
เรียบเรียงข้อมูลโดยวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.

 

 

รับข่าวสาร