• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ จากป่าสู่เมือง : ความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับเขื่อนน้ำโจน - 1 คุณค่าของผืนป่า

จากป่าสู่เมือง : ความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับเขื่อนน้ำโจน - 1 คุณค่าของผืนป่า

อีเมล พิมพ์ PDF
เขื่อนน้ำโจนมีกำหนดการสร้างปิดกั้นลำน้ำแควใหญ่ตรงบริเวณซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าเณร) ขึ้นไปทางเหนือระยะทาง 135 กม. อยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวเขื่อนเป็นแบบหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 187 ม. สันเขื่อนยาว 430 ม. และมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 142 ตร.กม. สามารถกักเก็บน้ำได้ 5,950 ล้านลูกบาศก์เมตร และเก็บกักได้สูงสุด 370 ม. (รทก.) หากมีการก่อสร้างเขื่อนน้ำโจนจะทำให้เกิดน้ำท่วมใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นพื้นที่ประมาณ 80,000 ไร่ มีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ป่าไม้อย่างชัดเจน
สืบ นาคะเสถียร ที่ถูกดึงมาร่วมในการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโจน ได้ร่วมศึกษาข้อมูลในพื้นที่ จนสามารถเขียนรายงานขึ้นมาได้หลายฉบับ หนึ่งในนั้น คือ “ความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับเขื่อนน้ำโจน”
สืบ ได้อธิบายให้เห็นว่า ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนั้น มีความสำคัญมากมายหลากหลายประการ มิใช่แต่เพียงมิติทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยสืบได้เขียนรายงานอธิบายความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตีพิมพ์ในจุลสารนักนิยมธรรมชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 21 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2530 เอาไว้ 7 ข้อ ดังนี้
1. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นป่าผืนสุดท้ายทางภาคตะวันตกของประเทศที่เหลืออยู่ เป็นแบบอย่างของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีอยู่เพียงร้อยละ 9 ของพื้นที่ประเทศ และมีลักษณะเหมือนเกาะที่ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลาย ป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่สำคัญๆ ของประเทศถูกราษฎรบุกรุกยึดครองและใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไปจนหมด ป่านี้จึงมีความสำคัญยิ่งของการ เป็นแหล่งรวมชนิดของป่า ที่ปรากฏอยู่ทางภาคตะวันตก
นอกจากนี้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ยังเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์ป่าที่หายากและกำลังจะสูญพันธ์ไปจากประเทศไทย จึงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก “World Natural Heritage” ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกาศขององค์การสหประชาชาติ
2. ผืนป่าแห่งนี้เป็นที่รวมพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของการกระจายพันธุ์สัตว์ จากการสำรวจนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าที่ปรากฏในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่มีสังคมสัตว์และพืชต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน สัตว์ป่ามีการโยกย้ายถิ่นไปมาถึงกันได้ ปรากฏว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 707 ชนิด ในจำนวนนี้มีสัตว์ป่าที่ตกอยู่ในสภาวะเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธ์ (endangeredspecies) จำนวน 21 ชนิด และสัตว์ป่าที่มีสถานภาพกว่าถูกคุกคาม (threatened species) อีก 65 ชนิด
3. บริเวณป่าที่ลุ่มต่ำ (Lowland forest) ตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของผืนป่าทั้งหมด เพราะเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตลอดแนวลำน้ำแคว ใหญ่ เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารของสัตว์ป่า สัตว์ป่าขนาดใหญ่ จำพวกช้างป่า กระทิง และสมเสร็จ จะเดินทางหากินข้ามไปมาระหว่างป่าทั้งสองฝั่งตามรอบหมุนเวียนของฤดูกาล
4. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นแหล่งที่อยู่ของ “กระซู่” (Dicerorhinus sumatrensis) สัตว์ป่าสงวนที่หาไม่ได้จากถิ่นกำเนิดดั้งเดิมแห่งอื่น ๆ ในประเทศไทยมีการพบซากกระซู่ ซากที่ 2 บริเวณริมห้วยละตะเบิง หลังจากพบซากแรกที่ปลายห้วยน้ำเขียวเมื่อเดือนตุลาคม 2529 และในเดือนกันยายนปีเดียวกันได้พบรอยเท้าของกระซู่บริเวณตอนใต้ของริมห้วยดง วี่ เป็นการยืนยันได้ว่า กระซู่ซึ่งเคยเชื่อกันว่าสูญพันธ์ไปแล้วจากประเทศไทยยังคงอาศัยอยู่ในป่านี้ เช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่หายากชนิดอื่นอย่างเช่น เลียงผา เก้งหม้อ และสมเสร็จ หรือแม้แต่กระทิงฝูงใหญ่ขนาด 50 ตัว ซึ่งไม่มีผู้ใดพบเห็นกระทิงฝูงใหญ่ขนาดนี้ในป่าแห่งอื่นของเมืองไทย
นอกจากนี้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรรวมกับป่าห้วยขาแข้ง ยังมีช้างป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 300 เชือก นับเป็นแหล่งช้างป่าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ทังนี้ไม่รวมถึงช้างป่าอีกจำนวนหนึ่งที่ย้ายถิ่นหากินมาจากประเทศพม่าเข้ามา เพิ่มเติม และที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังเป็นที่รวมของสัตว์ป่าที่หา ยากชนิดอื่นๆ อีกคือ นกฟินฟุท นกกาบบัว นกเงือกคอแดง นกยูงและนกเป็ดก่า สำหรับปลาน้ำจืดที่หายากในปัจจุบันคือ ปลากระโห้ ยังพบอยู่ตามลำน้ำสายใหญ่โดยเฉพาะในลำน้ำแควใหญ่
5. เป็นแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนอกจากจะมีความสมบูรณ์ในแง่ของการเป็นแหล่งรวมพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังมีความสำคัญในด้านที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชาติไทย อีกด้วย มีการพบหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หลายชิ้น อาทิเช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ต่างหูที่ทำจากกระดูกสัตว์และเศษภาชนะดินเผาสมัยหินใหม่
6. เป็นแหล่งรวมของสภาพธรรมชาติดั้งเดิมที่เหลืออยู่เป็นแหล่งสุดท้ายของประเทศ เป็นตัวแทนของสภาพป่าและความหลากชนิดของสัตว์ป่า มีอาณาเขตกว้างใหญ่เพียงพอที่สัตว์ป่านานาชนิดสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ อย่างปลอดภัย ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเพื่อการศึกษาในเชิง วิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษาในสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รวมทั้งการศึกษาในด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ยังมิได้มีการ ศึกษาอย่างละเอียดทั้งพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการพัฒนาตัวเองมาเป็นเวลานับพันปีย่อมมีค่าและมีความ สำคัญต่อการอนุรักษ์ไว้เพื่อ การศึกษาทางวิชาการมากกว่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้หมดไปเพื่อการพัฒนาทาง ด้านพลังงานแต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่าลุ่มต่ำที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศซึ่งเหลืออยู่ เพียงแห่งเดียวในประเทศ
7. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอยู่ห่างไกลทางคมนาคม ทำให้อัตราของการถูกทำลายมีน้อยเมื่อเทียบกับป่าอนุรักษ์แห่งอื่นในประเทศ ที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก และมีการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวจนทำให้สภาพป่าดั้งเดิมถูกทำลายไปโดยทาง อ้อม
ดังนั้น ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการทัศนะศึกษาสำหรับผู้ใฝ่ หาสภาพธรรมชาติแท้จริงที่ไม่ต้องการการ ปรุงแต่งเพื่อรองรับความสะดวกสบายโดยอาศัยธรรมชาติเป็นข้ออ้าง จนทำให้สภาพป่าดั้งเดิมของเมืองไทยในส่วนอื่นของประเทศสูญสิ้นไปอย่างน่า เสียดายและไม่สามารถปรับปรุงให้ฟื้นคืน สู่สภาพดั้งเดิมได้
เขื่อนน้ำโจนเขื่อนน้ำโจน เป็นเขืิ่อนที่จะสร้างปิดกั้นลำน้ำแควใหญ่ตรงบริเวณซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าเณร) ขึ้นไปทางเหนือระยะทาง 135 กม. อยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวเขื่อนเป็นแบบหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 187 ม. สันเขื่อนยาว 430 ม. และมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 142 ตร.กม. สามารถกักเก็บน้ำได้ 5,950 ล้านลูกบาศก์เมตร และเก็บกักได้สูงสุด 370 ม. (รทก.) หากมีการก่อสร้างเขื่อนน้ำโจนจะทำให้เกิดน้ำท่วมใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นพื้นที่ประมาณ 80,000 ไร่ มีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ป่าไม้อย่างชัดเจน

สืบ นาคะเสถียร ที่ถูกดึงมาร่วมในการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโจน ได้ร่วมศึกษาข้อมูลในพื้นที่ จนสามารถเขียนรายงานขึ้นมาได้หลายฉบับ หนึ่งในนั้น คือ “ความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับเขื่อนน้ำโจน”

สืบ ได้อธิบายให้เห็นว่า ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนั้น มีความสำคัญมากมายหลากหลายประการ มิใช่แต่เพียงมิติทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยสืบได้เขียนรายงานอธิบายความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตีพิมพ์ในจุลสารนักนิยมธรรมชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 21 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2530 เอาไว้ 7 ข้อ ดังนี้

1. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นป่าผืนสุดท้ายทางภาคตะวันตกของประเทศที่เหลืออยู่ เป็นแบบอย่างของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีอยู่เพียงร้อยละ 9 ของพื้นที่ประเทศ และมีลักษณะเหมือนเกาะที่ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลาย ป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่สำคัญๆ ของประเทศถูกราษฎรบุกรุกยึดครองและใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไปจนหมด ป่านี้จึงมีความสำคัญยิ่งของการเป็นแหล่งรวมชนิดของป่าที่ปรากฏอยู่ทางภาคตะวันตก

นอกจากนี้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ยังเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์ป่าที่หายากและกำลังจะสูญพันธ์ไปจากประเทศไทย จึงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก “World Natural Heritage” ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกาศขององค์การสหประชาชาติ
.
.

โป่งบนเนิน
โป่งบนเนิน ทุ่งใหญ่นเรศวร / ภาพ สืบนาคะเสถียร
.
.
.
2. ผืนป่าแห่งนี้เป็นที่รวมพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของการกระจายพันธุ์สัตว์ จากการสำรวจนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าที่ปรากฏในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่มีสังคมสัตว์และพืชต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน สัตว์ป่ามีการโยกย้ายถิ่นไปมาถึงกันได้ ปรากฏว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 707 ชนิด ในจำนวนนี้มีสัตว์ป่าที่ตกอยู่ในสภาวะเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธ์ (endangeredspecies) จำนวน 21 ชนิด และสัตว์ป่าที่มีสถานภาพกว่าถูกคุกคาม (threatened species) อีก 65 ชนิด

3. บริเวณป่าที่ลุ่มต่ำ (Lowland forest) ตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของผืนป่าทั้งหมด เพราะเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตลอดแนวลำน้ำแคว ใหญ่ เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารของสัตว์ป่า สัตว์ป่าขนาดใหญ่ จำพวกช้างป่า กระทิง และสมเสร็จ จะเดินทางหากินข้ามไปมาระหว่างป่าทั้งสองฝั่งตามรอบหมุนเวียนของฤดูกาล

4. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นแหล่งที่อยู่ของ “กระซู่” (Dicerorhinus sumatrensis) สัตว์ป่าสงวนที่หาไม่ได้จากถิ่นกำเนิดดั้งเดิมแห่งอื่นๆ ในประเทศไทยมีการพบซากกระซู่ ซากที่ 2 บริเวณริมห้วยละตะเบิง หลังจากพบซากแรกที่ปลายห้วยน้ำเขียวเมื่อเดือนตุลาคม 2529 และในเดือนกันยายนปีเดียวกันได้พบรอยเท้าของกระซู่บริเวณตอนใต้ของริมห้วยดงวี่ เป็นการยืนยันได้ว่า กระซู่ซึ่งเคยเชื่อกันว่าสูญพันธ์ไปแล้วจากประเทศไทยยังคงอาศัยอยู่ในป่านี้ เช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่หายากชนิดอื่นอย่างเช่น เลียงผา เก้งหม้อ และสมเสร็จ หรือแม้แต่กระทิงฝูงใหญ่ขนาด 50 ตัว ซึ่งไม่มีผู้ใดพบเห็นกระทิงฝูงใหญ่ขนาดนี้ในป่าแห่งอื่นของเมืองไทย
.
.

กระซู่ สืบ นาคะเสถียร
ภาพวาดกระซู่ ผลงานสืบ นาคะเสถียร
.
.
.
นอกจากนี้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรรวมกับป่าห้วยขาแข้ง ยังมีช้างป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 300 เชือก นับเป็นแหล่งช้างป่าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ทังนี้ไม่รวมถึงช้างป่าอีกจำนวนหนึ่งที่ย้ายถิ่นหากินมาจากประเทศพม่าเข้ามา เพิ่มเติม และที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังเป็นที่รวมของสัตว์ป่าที่หา ยากชนิดอื่นๆ อีกคือ นกฟินฟุท นกกาบบัว นกเงือกคอแดง นกยูงและนกเป็ดก่า สำหรับปลาน้ำจืดที่หายากในปัจจุบันคือ ปลากระโห้ ยังพบอยู่ตามลำน้ำสายใหญ่โดยเฉพาะในลำน้ำแควใหญ่

5. เป็นแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนอกจากจะมีความสมบูรณ์ในแง่ของการเป็นแหล่งรวมพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังมีความสำคัญในด้านที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชาติไทย อีกด้วย มีการพบหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หลายชิ้น อาทิเช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ต่างหูที่ทำจากกระดูกสัตว์และเศษภาชนะดินเผาสมัยหินใหม่

6. เป็นแหล่งรวมของสภาพธรรมชาติดั้งเดิมที่เหลืออยู่เป็นแหล่งสุดท้ายของประเทศ เป็นตัวแทนของสภาพป่าและความหลากชนิดของสัตว์ป่า มีอาณาเขตกว้างใหญ่เพียงพอที่สัตว์ป่านานาชนิดสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ อย่างปลอดภัย ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเพื่อการศึกษาในเชิง วิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษาในสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รวมทั้งการศึกษาในด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ยังมิได้มีการ ศึกษาอย่างละเอียดทั้งพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการพัฒนาตัวเองมาเป็นเวลานับพันปีย่อมมีค่าและมีความ สำคัญต่อการอนุรักษ์ไว้เพื่อ การศึกษาทางวิชาการมากกว่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้หมดไปเพื่อการพัฒนาทาง ด้านพลังงานแต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่าลุ่มต่ำที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศซึ่งเหลืออยู่ เพียงแห่งเดียวในประเทศ
.
.

ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่นเรศวร / สืบ นาคะเสถียร
.
.
.
7. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอยู่ห่างไกลทางคมนาคม ทำให้อัตราของการถูกทำลายมีน้อยเมื่อเทียบกับป่าอนุรักษ์แห่งอื่นในประเทศ ที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก และมีการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวจนทำให้สภาพป่าดั้งเดิมถูกทำลายไปโดยทาง อ้อม

ดังนั้น ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการทัศนะศึกษาสำหรับผู้ใฝ่ หาสภาพธรรมชาติแท้จริงที่ไม่ต้องการการ ปรุงแต่งเพื่อรองรับความสะดวกสบายโดยอาศัยธรรมชาติเป็นข้ออ้าง จนทำให้สภาพป่าดั้งเดิมของเมืองไทยในส่วนอื่นของประเทศสูญสิ้นไปอย่างน่า เสียดายและไม่สามารถปรับปรุงให้ฟื้นคืน สู่สภาพดั้งเดิมได้
.

.
ในวาระครบรอบ 27 ปี การจากไปของสืบ นาคะเสถียร และเหตุการณ์ปกป้องผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอชวนผู้สนใจเข้าร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ของประเทศ ในงาน จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน (รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง