• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน สรุปงานช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ม.ค. – มิ.ย. 60

สรุปงานช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ม.ค. – มิ.ย. 60

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2559 สรุปได้ดังนี้
เดือนมกราคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
เดือนกุมภาพันธ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- นายอุดร ดนุพงษ์ลิขิต พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง บาดเจ็บจากกิ่งไม้ดีดลิ่มเข้าลูกตาจนเลือดออกระหว่างลาดตระเวนร่วมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
- ช่วยเหลือนายสุระพงษ์ พุ่มชอุ่มดี พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกขวานฟันที่บริเวนกกหูขวาขณะเข้าจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนมีนาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- นายวิชัยแก้ว บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะเฝ้าระวังติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนเมษายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- ครอบครัวนายสมศักดิ์ ปุณสังข์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก
เดือนพฤษภาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
มิถุนายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
สรุปการช่วยเหลือ ผู้พิทักษ์ป่า ม.ค. – มิ.ย.2560
ทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 7 คน จำนวนเงิน 42,000 บาท
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 คน จำนวนเงิน 12,000 บาท
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต 2 คน จำนวนเงิน 15,000 บาท
นอกจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินกิจกรรมรับมอบเสบียงสำหรับการลาดตระเวนจาก เมืองไทยภัทร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินส่งมอบให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วในบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาป่าใหญ่ให้กับคนไทยทั้งชาติ
พิทักษ์ป่าตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนี้

เดือนมกราคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)

เดือนกุมภาพันธ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ

- นายอุดร ดนุพงษ์ลิขิต พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง บาดเจ็บจากกิ่งไม้ดีดลิ่มเข้าลูกตาจนเลือดออกระหว่างลาดตระเวนร่วมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

- ช่วยเหลือนายสุระพงษ์ พุ่มชอุ่มดี พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกขวานฟันที่บริเวนกกหูขวาขณะเข้าจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

เดือนมีนาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ

- นายวิชัยแก้ว บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะเฝ้าระวังติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

เดือนเมษายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ

- ครอบครัวนายสมศักดิ์ ปุณสังข์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก

เดือนพฤษภาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)

เดือนมิถุนายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)

สรุปการช่วยเหลือ ผู้พิทักษ์ป่า ม.ค. – มิ.ย.2560  ประกอบไปด้วย กสนมอบทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 7 คน จำนวนเงิน 42,000 บาท ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 คน จำนวนเงิน 12,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต 2 คน จำนวนเงิน 15,000 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินกิจกรรมรับมอบเสบียงสำหรับการลาดตระเวนจาก เมืองไทยภัทร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินส่งมอบให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วในบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมรักษาป่าใหญ่ให้กับผู้พิทักษ์ป่า
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผู้พิทักษ์ป่า สามารถดูได้ที่ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
.

.
สรุปข้อมูลโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและเครือข่าย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 

รับข่าวสาร