• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

[VIDEO] 7 ปี CSR ในป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

CSRมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า โดยมีผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก อันประกอบไปด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 17 พื้นที่ ครอบคลุมเนื้อที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานีสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี


ในภารกิจรักษาผืนป่าตะวันตกของมูลนิธิฯ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วน อาทิเช่น หน่วยงานราชการ องค์กรภาคท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนองค์กรเอกชนหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ จนสามารถสร้างสันติสุขในผืนป่า เกิดรูปธรรมการจัดการพื้นที่ผืนป่าอย่างมีส่วนร่วม ลดความขัดแย้ง ทั้งยังสร้างตัวอย่างการประกอบอาชีพภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ จัดสัมมนาหัวข้อ “7 ปี CSR ในผืนป่าตะวันตก” เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน ร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรในการรักษาผืนป่า เพื่อให้คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

ผู้สนใจสามารถชมคลิปงานเสวนาได้ที่คลิปวีดีโอด้านล่างนี้

 

  

รับข่าวสาร