• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ 27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 8 มรดกโลก มรดกสืบ นาคะเสถียร part 2

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 8 มรดกโลก มรดกสืบ นาคะเสถียร part 2

อีเมล พิมพ์ PDF
มรดกโลก

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสานต่อเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของคุณสืบเอาไว้ ก็ได้เห็นความสำคัญในการดูแลรักษาผืนป่ามรดกโลกนี้ไว้เป็นลำดับต้นๆ ทั้งในภารกิจขององค์กร และกลยุทธ์หลัก ซึ่งระบุเอาไว้ว่า สนับสนุนและร่วมมือในการจัดการให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร มีฐานะเป็นป่าอนุรักษ์ของประเทศ และเป็นมรดกทางธรรมชาติของประชาชน, ดำเนินการให้มีการปรับปรุงสวัสดิการและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ, ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับคุณค่าความสำคัญของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าต่อเยาวชน และบุคคลทั่วไป


ซึ่งหากถามว่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีส่วนในการดูแลพื้นที่มรดกโลกนี้อย่างไร สามารถอธิบายโดยสรุปได้คร่าวๆ ดังนี้

ในระยะแรก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ด้านตะวันตก (ภายหลังมีการแบ่งพื้นที่เป็นสองเขตเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและบริหารจัดการ) และสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ด้วยการจัดสนับสนุนทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือ เครื่องกำหนดพิกัด GPS ฯลฯ รวมถึงการจัดหางบประมาณเพื่อทำการติดตั้งวิทยุสื่อสารครอบคลุมพื้นที่ป่าตะวันตก การปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นเงินยืมทดรองจ่ายค่าข้างแก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ รวมถึงสนับสนุนการอนุรักษ์ป่ากันชนห้วยขาแข้ง โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการของจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการอนุรักษ์ของท้องถิ่น ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อการปกป้องรักษาป่าห้วยขาแข้ง อาทิ โครงการรั้วมรดกโลก ปลูกต้นไม้แนวเขตทิศตะวันออกของป่าห้วยขาแข้ง โครงการป้องกันไฟป่า โครงการป่ากันชนห้วยขาแข้ง และดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระยะที่ 2 ขึ้น

ในระยะต่อมา เมื่อมูลนิธิสืบ ได้ขยายขอบเขตงานออกไปทั่วทั้งผืนป่าตะวันตก ภารกิจการดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าไม่ได้จำกัดอยู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสองแห่ง รูปแบบการทำกิจกรรมจึงปรับเปลี่ยนไปตามบริบท ภารกิจ และองค์ประกอบอื่นๆ แต่ยังคงสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสองแห่งในรูปแบบโครงการต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการสนับสนุนงานส่งเสริมกิจกรรมของคนทำงานพิทักษ์รักษาป่า การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทการดูแลพื้นที่รอบนอก เช่น ป่าสงวน ซึ่งเป็นป่ากันชนให้ห้วยขาแข้ง เพื่อเกราะป้องกันผืนป่ามรดกโลกเข้าไปอีกชั้น

ไม่เพียงแต่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร งานดูแลพื้นที่มรดกโลกตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนรอบผืนป่าตลอดจนสาธารณะชนที่ตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมกันดูแล สนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

เมื่อปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 25 ปี การมีมรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดงานเสวนาวิชาการ “25 ปีมรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งสู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่” ขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวและถอดบทเรียนการดูแลรักษาผืนป่าทั้งสองแห่งในบริบทและมิติต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่วิทยากรแต่ละท่านได้นำเสนอเรื่องราวในทำนองเดียวกันว่า ผืนป่ามรดกโลกทั้งทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งในวันนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ต่างจากอดีตหรือจะกล่าวได้อีกอย่างว่าไม่ต่างจากเนื้อหาความอุดมสมบูรณ์ที่คุณสืบได้เขียนไว้ในรายงานนำเสนอเมื่อในอดีต หรืออาจจะมากกว่าในเวลานั้นเสียด้วยซ้ำ สิ่งเหล่านี้เป็นดังประจักษ์พยานสำคัญว่าทุกคนต่างร่วมกันดูแลรักษามรดกโลกอย่างแข็งขันสมดังที่คุณสืบได้ตั้งใจเอาไว้

ที่สำคัญไปกว่า มรดกของคุณสืบชิ้นนี้ ไม่ใช่มรดกที่มอบให้แต่ใครเพียงคนเดียว แต่ได้มอบให้คนไทยทั้งประเทศ เพื่อให้เราดูแล และส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป

 บทความโดย รตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง