• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก แถลงการณ์ แถลงการณ์ คำแถลงต่อกรณีความขัดแย้งเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่

คำแถลงต่อกรณีความขัดแย้งเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่

อีเมล พิมพ์ PDF
คำแถลงต่อกรณีความขัดแย้งเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่
จากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบการเดินหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน จ.กระบี่ ซึ่งนำไปสู่การชุมนุมคัดค้านของเครือข่ายปกป้องอันดามัน และประชาชนจากจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการปกป้องสิทธิชุมชนของตนเอง ที่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ความขัดแย้งนำไปสู่การเผชิญหน้ารุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน และเพื่อเป็นการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธีที่จำเป็นยิ่งในห้วงเวลาของการเริ่มต้นกระบวนการปรองดองในสังคมไทยอย่างแท้จริง   องค์กรและผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายคำแถลงฉบับนี้ มีข้อเรียกร้อง เสนอแนะ และสื่อสารต่อรัฐบาล และประชาชนทั้งประเทศในฐานะที่เป็นผู้ใช้พลังงาน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
๑. กรณีเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ รวมทั้งในพื้นที่อื่นๆ เป็นกรณีรูปธรรมที่สะท้อนถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่ยังคงดำรงอยู่ อันเนื่องมาจากเรื่องแนวคิดการพัฒนาประเทศ  เรื่องทิศทางการพัฒนาด้านพลังงาน เรื่องกระบวนการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ เรื่องความแตกต่างของข้อมูลด้านพลังงาน เรื่องระบบการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องปฏิรูป เป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว และเป็นโจทย์ท้าทายต่อการสร้างความปรองดอง
รัฐบาลและสังคมไทยควรใช้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างของการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ หาทางเลือกทางออกโดยใช้สันติวิธี ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นและผลลัพธ์รูปธรรมของการปฏิรูป การสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง และการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ม.๖๕) และเป็นภารกิจหลักของ ป.ย.ป.
๒. รัฐบาลควรจัดเวทีสาธารณะที่เป็นกลางที่เป็นที่ยอมรับโดยทุกฝ่าย เพื่อให้ทั้งฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ รวมทั้งในพื้นที่อื่นๆ ได้ถกแถลงเหตุผลและข้อมูลของทั้งสองฝ่าย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน เป็นโอกาสของการสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานแก่สังคมไทย ให้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ รับรู้ภาระและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเลือกกำหนดนโยบายอย่างไร ทั้งนี้ อาจให้สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยจำนวน ๓ สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนเรื่องพลังงานและเรื่องสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเป็นองค์กรเจ้าภาพจัดเวทีและกระบวนการดังกล่าว และเป็นผู้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเวทีสาธารณะเสนอต่อรัฐบาลและเผยแพร่ต่อสาธารณะ และให้รัฐบาลนำรายงานดังกล่าวเป็นฐานในการกำหนดตัดสินใจทางนโยบายต่อไป
๓. การจัดเวทีสาธารณะและการตัดสินใจทางนโยบายในกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ รวมทั้งในพื้นที่อื่นๆ ควรมีประเด็นที่ครอบคลุมอย่างน้อยใน ๔ เรื่องดังนี้
๓.๑ การพิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันทางการเมืองในการมุ่งมั่นดำเนินการให้บรรลุผลตั้งแต่ปี ๒๕๕๘
๓.๒ การพิจารณาถึงความสอดคล้องกับพันธะสัญญาภายใต้ความตกลงปารีส ที่ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐- ๒๕ จากอัตราการปล่อยปกติให้ได้ภายในปี ๒๕๗๓ และต้องมีการทบทวนเป้าหมายดังกล่าวให้มีระดับก้าวหน้าขึ้นทุกๆ ๕ ปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๓.๓ การพิจารณาถึงเป้าหมายความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
๓.๔ การพิจารณาถึงทางเลือกของการจัดหาพลังงานอย่างรอบด้าน ทั้งที่เป็นพลังงานฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโดยรวมของแต่ละทางเลือก ทั้งที่เป็นต้นทุนด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านสุขภาพ
ณ  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายนามผู้ลงนามสนับสนุน
รายชื่อองค์กร
๑. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๒. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
๓. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
๔. คณะทำงานความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (TJ – Thailand)
๕. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้า
๖. มูลนิธิผู้หญิง
๗. มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๘. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๙. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี
๑๐. เครือข่ายชาวเล อันดามัน
๑๑. เครือข่ายชนเผ่าฯ ภาคใต้
๑๒. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา
๑๓. เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ
๑๔. เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
๑๕. เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดระนองและประจวบคีรีขันธ์
๑๖. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
๑๗. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จ.อุบลราชธานี
๑๘. เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติ
๑๙. เครือข่ายภัยพิบัติตำบลท่าหิน จ.สงขลา
๒๐. เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
๒๑. เครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนอ่าว"ก"
๒๒. มูลนิธิสืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว
๒๓. มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
๒๔. มูลนิธิสถาบันปฎิปัณ
๒๕. มูลนิธิจัดการความรู้ และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์
๒๖. องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR)
๒๗. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)
๒๘. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
๒๙. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๓๐. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
๓๑. กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
๓๒. กลุ่มใบไม้
๓๓. กลุ่มรักษ์เขาใหญ่
๓๔. เยาวชนต้นกล้า
๓๕. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
๓๖. ชมรมคนรักสัตว์ป่า
รายชื่อบุคคล
๓๗. ศ.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๓๘. นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓๙. รศ.ดร. โคทม อารียา
๔๐. ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ นักวิชาการอิสระ
๔๑. นายสมชาย หอมลออ นักกฎหมาย อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๔๒. นายจอน อึ๊งภากรณ์
๔๓. นายชำนาญ จันทร์เรือง เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง
๔๔. ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
๔๕. นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔๖. นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
๔๗. รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔๘. ดร.สมนึก จงมีวศิน เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก
๔๙. อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๕๐. ดร. กฤษฎา บุญชัย รองเลขาธิการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)
๕๑. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (GSEI)
๕๒. อ. ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย/
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๓. นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
๕๔. ผศ.ดร. ภูมิ มูลศิลป์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๕๕. นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ นักวิชาการอิสระ
๕๖. ดร. อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
๕๗. นายประดิษฐ์ เรื่องดิษฐ์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๕๘. นายพลาย ภิรมย์ นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
๕๙. นางสาวกัญญารัตน์ วิภาตวัต นักวิชาการด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
๖๐. นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ศิลปิน
๖๑. นายวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ นักออกแบบและศิลปิน
๖๒. นายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการด้านสันติวิธี
๖๓. ดร. อลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย
๖๔. นางสาวอาภาภรณ์ แสวงพรรค นักเศรษฐศาสตร์
๖๕. นางสาวโซไรดา ซาลวาลา มูลนิธิเพื่อนช้าง
๖๖. นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ นายกสมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยชีวิตพอเพียง
๖๗. ดร. ศักดิ์ ประสานดี มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น
๖๘. อ.ชล บุนนาค อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๙. นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทย
๗๐. นายสมภพ บุนนาค นักพัฒนาสังคมอิสระ
๗๑. ดร. นฤมล อรุโณทัย
๗๒. ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นักวิชาการอิสระ
๗๓. นายอรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล นักวิชาการอิสระ
๗๔. อ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๕. นางสาวธนวดี ท่าจีน ประธานเครือข่ายสตรี 4 ภาคเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง
๗๖. ชุติมา แต่งเกลี้ยง นักกิจกรรม
๗๗. จารุวรรณ สาทลาลัย นักกิจกรรม
๗๘. ดร. ชวลิต วิทยานนท์ มูลนิธิสืบสืบนาคะเสถียร
๗๙. นางสาวณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA-EIA)
๘๐. นางสาววรลักษณ์ ศรีใย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
๘๑. นายประพจน์ ศรีเทศนัก นักวิชาการอิสระ จังหวัดพิษณุโลก
๘๒. ดร.เชิญ ไกรนา นักวิชาการอิสระ
๘๓. ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี นักวิชาการอิสระ
๘๔. น.ส.สุปราณี กำปงซัน IUCN
๘๕. รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แถลงการณ์โรงไฟฟ้าถ่านหินจากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบการเดินหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน จ.กระบี่ ซึ่งนำไปสู่การชุมนุมคัดค้านของเครือข่ายปกป้องอันดามัน และประชาชนจากจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการปกป้องสิทธิชุมชนของตนเอง ที่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์


เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ความขัดแย้งนำไปสู่การเผชิญหน้ารุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน และเพื่อเป็นการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธีที่จำเป็นยิ่งในห้วงเวลาของการเริ่มต้นกระบวนการปรองดองในสังคมไทยอย่างแท้จริง   องค์กรและผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายคำแถลงฉบับนี้ มีข้อเรียกร้อง เสนอแนะ และสื่อสารต่อรัฐบาล และประชาชนทั้งประเทศในฐานะที่เป็นผู้ใช้พลังงาน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. กรณีเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ รวมทั้งในพื้นที่อื่นๆ เป็นกรณีรูปธรรมที่สะท้อนถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่ยังคงดำรงอยู่ อันเนื่องมาจากเรื่องแนวคิดการพัฒนาประเทศ  เรื่องทิศทางการพัฒนาด้านพลังงาน เรื่องกระบวนการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ เรื่องความแตกต่างของข้อมูลด้านพลังงาน เรื่องระบบการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องปฏิรูป เป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว และเป็นโจทย์ท้าทายต่อการสร้างความปรองดอง

รัฐบาลและสังคมไทยควรใช้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างของการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ หาทางเลือกทางออกโดยใช้สันติวิธี ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นและผลลัพธ์รูปธรรมของการปฏิรูป การสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง และการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ม.๖๕) และเป็นภารกิจหลักของ ป.ย.ป.

๒. รัฐบาลควรจัดเวทีสาธารณะที่เป็นกลางที่เป็นที่ยอมรับโดยทุกฝ่าย เพื่อให้ทั้งฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ รวมทั้งในพื้นที่อื่นๆ ได้ถกแถลงเหตุผลและข้อมูลของทั้งสองฝ่าย และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน เป็นโอกาสของการสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานแก่สังคมไทย ให้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ รับรู้ภาระและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจเลือกกำหนดนโยบายอย่างไร ทั้งนี้ อาจให้สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยจำนวน ๓ สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนเรื่องพลังงานและเรื่องสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเป็นองค์กรเจ้าภาพจัดเวทีและกระบวนการดังกล่าว และเป็นผู้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเวทีสาธารณะเสนอต่อรัฐบาลและเผยแพร่ต่อสาธารณะ และให้รัฐบาลนำรายงานดังกล่าวเป็นฐานในการกำหนดตัดสินใจทางนโยบายต่อไป

๓. การจัดเวทีสาธารณะและการตัดสินใจทางนโยบายในกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ รวมทั้งในพื้นที่อื่นๆ ควรมีประเด็นที่ครอบคลุมอย่างน้อยใน ๔ เรื่องดังนี้

๓.๑ การพิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันทางการเมืองในการมุ่งมั่นดำเนินการให้บรรลุผลตั้งแต่ปี ๒๕๕๘
๓.๒ การพิจารณาถึงความสอดคล้องกับพันธะสัญญาภายใต้ความตกลงปารีส ที่ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐- ๒๕ จากอัตราการปล่อยปกติให้ได้ภายในปี ๒๕๗๓ และต้องมีการทบทวนเป้าหมายดังกล่าวให้มีระดับก้าวหน้าขึ้นทุกๆ ๕ ปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๓.๓ การพิจารณาถึงเป้าหมายความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
๓.๔ การพิจารณาถึงทางเลือกของการจัดหาพลังงานอย่างรอบด้าน ทั้งที่เป็นพลังงานฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโดยรวมของแต่ละทางเลือก ทั้งที่เป็นต้นทุนด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านสุขภาพ
ณ  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แถลงการณ์โรงไฟฟ้าถ่านหิน
รายนามผู้ลงนามสนับสนุน
รายชื่อองค์กร
๑. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๒. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
๓. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
๔. คณะทำงานความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (TJ – Thailand)
๕. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้า
๖. มูลนิธิผู้หญิง
๗. มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๘. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๙. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี
๑๐. เครือข่ายชาวเล อันดามัน
๑๑. เครือข่ายชนเผ่าฯ ภาคใต้
๑๒. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา
๑๓. เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ
๑๔. เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
๑๕. เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดระนองและประจวบคีรีขันธ์
๑๖. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
๑๗. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จ.อุบลราชธานี
๑๘. เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติ
๑๙. เครือข่ายภัยพิบัติตำบลท่าหิน จ.สงขลา
๒๐. เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
๒๑. เครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนอ่าว"ก"
๒๒. มูลนิธิสืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว
๒๓. มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
๒๔. มูลนิธิสถาบันปฎิปัณ
๒๕. มูลนิธิจัดการความรู้ และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์
๒๖. องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR)
๒๗. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)
๒๘. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
๒๙. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๓๐. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
๓๑. กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
๓๒. กลุ่มใบไม้
๓๓. กลุ่มรักษ์เขาใหญ่
๓๔. เยาวชนต้นกล้า
๓๕. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
๓๖. ชมรมคนรักสัตว์ป่า

รายชื่อบุคคล
๓๗. ศ.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๘. นพ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓๙. รศ.ดร. โคทม อารียา
๔๐. ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ นักวิชาการอิสระ
๔๑. นายสมชาย หอมลออ นักกฎหมาย อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๔๒. นายจอน อึ๊งภากรณ์
๔๓. นายชำนาญ จันทร์เรือง เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง
๔๔. ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
๔๕. นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔๖. นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
๔๗. รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔๘. ดร.สมนึก จงมีวศิน เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก
๔๙. อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๕๐. ดร. กฤษฎา บุญชัย รองเลขาธิการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)
๕๑. ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)
๕๒. อ. ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย/อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕๓. นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
๕๔. ผศ.ดร. ภูมิ มูลศิลป์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๕๕. นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์ นักวิชาการอิสระ
๕๖. ดร. อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
๕๗. นายประดิษฐ์ เรื่องดิษฐ์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๕๘. นายพลาย ภิรมย์ นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
๕๙. นางสาวกัญญารัตน์ วิภาตวัต นักวิชาการด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
๖๐. นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร ศิลปิน
๖๑. นายวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ นักออกแบบและศิลปิน
๖๒. นายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการด้านสันติวิธี
๖๓. ดร. อลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย
๖๔. นางสาวอาภาภรณ์ แสวงพรรค นักเศรษฐศาสตร์
๖๕. นางสาวโซไรดา ซาลวาลา มูลนิธิเพื่อนช้าง
๖๖. นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ นายกสมาคมเครือข่ายกองทัพสีเขียวด้วยชีวิตพอเพียง
๖๗. ดร. ศักดิ์ ประสานดี มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น
๖๘. อ.ชล บุนนาค อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๙. นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทย
๗๐. นายสมภพ บุนนาค นักพัฒนาสังคมอิสระ
๗๑. ดร. นฤมล อรุโณทัย
๗๒. ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นักวิชาการอิสระ
๗๓. นายอรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล นักวิชาการอิสระ
๗๔. อ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗๕. นางสาวธนวดี ท่าจีน ประธานเครือข่ายสตรี 4 ภาคเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง
๗๖. ชุติมา แต่งเกลี้ยง นักกิจกรรม
๗๗. จารุวรรณ สาทลาลัย นักกิจกรรม
๗๘. ดร. ชวลิต วิทยานนท์ มูลนิธิสืบสืบนาคะเสถียร
๗๙. นางสาวณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA-EIA)
๘๐. นางสาววรลักษณ์ ศรีใย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
๘๑. นายประพจน์ ศรีเทศนัก นักวิชาการอิสระ จังหวัดพิษณุโลก
๘๒. ดร.เชิญ ไกรนา นักวิชาการอิสระ
๘๓. ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี นักวิชาการอิสระ
๘๔. น.ส.สุปราณี กำปงซัน IUCN
๘๕. รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

รับข่าวสาร