• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 1

ธรรมชาติมาหานคร : กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร : กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ
30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากพื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นตึกสูง เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรกรชาวไร่นามาเป็นผู้ค้า เปลี่ยนจากเด็กชนบทเรียนรู้จากพ่อแม่กลายมาเรียนรู้ในโรงเรียน
กลับตรงกันข้ามกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงทางลบเพราะมีสภาพน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสมัยก่อนที่ทำงานด้วยรูปแบบการเฝ้าระวังการพัฒนายังไม่เป็นที่รู้จักมาก กระทั่ง ปี พ.ศ.2533 การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร ทำให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ขึ้นมาในสังคมเป็นวงกว้างและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆหลายๆคนตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาที่ควบคู่กันไปกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ในบรรดาคนรุ่นใหม่เหล่านั้น กลุ่มใบไม้ เป็นกลุ่มที่มีความเป็นรูปธรรม เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม ในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปในการปลูกฝังให้มีความรักต่อทรัพยากรบ้านเกิด ให้เยาวชนได้สัมผัสกับธรรมชาติเพื่อพวกเขาจะรับรู้ได้ถึงคุณค่า ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรของชาติอย่างมีคุณค่า
การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มใบไม้ตลอดมา นับตั้งแต่มีการก่อตั้งมานาน 8 ปี มีหลักยึดในการทำงานแบบง่าย ๆ ที่ว่า “ทำในสิ่งที่เราทำได้ ณ จุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี”
#ปกป้องทรัพยากร , กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ , กลุ่มใบไม้ , เฝ้าระวังการพัฒนา , เยาวชน , ทรัพยากรท้องถิ่น
กลุ่มใบไม้
30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากพื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นตึกสูง เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรกรชาวไร่นามาเป็นผู้ค้า เปลี่ยนจากเด็กชนบทเรียนรู้จากพ่อแม่กลายมาเรียนรู้ในโรงเรียน

กลับตรงกันข้ามกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงทางลบเพราะมีสภาพน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสมัยก่อนที่ทำงานด้วยรูปแบบการเฝ้าระวังการพัฒนายังไม่เป็นที่รู้จักมาก กระทั่ง ปี พ.ศ.2533 การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร ทำให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ขึ้นมาในสังคมเป็นวงกว้างและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆหลายๆคนตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาที่ควบคู่กันไปกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
.
.
กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 1
.
.
ในบรรดาคนรุ่นใหม่เหล่านั้น กลุ่มใบไม้ เป็นกลุ่มที่มีความเป็นรูปธรรม เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม ในการพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับโลกใบนี้ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปในการปลูกฝังให้มีความรักต่อทรัพยากรบ้านเกิด ให้เยาวชนได้สัมผัสกับธรรมชาติเพื่อพวกเขาจะรับรู้ได้ถึงคุณค่า ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรของชาติอย่างมีคุณค่า

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มใบไม้ตลอดมา นับตั้งแต่มีการก่อตั้งมานาน 8 ปี มีหลักยึดในการทำงานแบบง่าย ๆ ที่ว่า “ทำในสิ่งที่เราทำได้ ณ จุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี”
.
.
กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 1
.
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน กลุ่มใบไม้เยาวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติ ตอนที่ 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

รับข่าวสาร