• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน ปิดโครงการ ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

ปิดโครงการ ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

อีเมล พิมพ์ PDF
โครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า  โดย สืบทอดเจตนารมณ์ตามแนวคิดของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงด้วยการทำอัตวินิบาตกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533
มูลนิธิฯ มี บทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 ล้านไร่ ทำงานร่วมกับ 131 ชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ 11 อุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมทั้งผืนป่าตะวันตก โดยมีภารกิจทั้งการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงาน  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังค่านิยม สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่  ซึ่งเส้นทางในการเดินทางลงพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังอัดแน่น หรือบางพื้นที่เป็นเพียงถนนดิน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ถนนหลายสายกลายสภาพเป็นหลุมโคลน ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีสมรรถนะที่ดีในการเดินทางเข้าพื้นที่
มูลนิธิมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพาหนะในการเข้าดำเนินกิจกรรมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความห่างไกลและธุระกันดานโดยปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้อยู่เพียง 2 คัน โดยมีอายุการใช้งาน 10 - 12 ปี จากการทำงานอย่างหนักช่วงที่ผ่านมา ทำให้พาหนะไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่เติบโตขึ้น
ขณะเดียวกันพาหนะที่มีอยู่เริ่มเสื่อมสภาพลง ทำให้เป็นภาระของมูลนิธิฯ ในการซ่อมบำรุงสูงขึ้น มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำ โครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าขึ้น โดยตั้งการขอสนับสนุนงบประมาณ ซื้อยานพาหนะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ    (รถกระบะ 4 ประตูแบบ 4WD) จำนวน 1 คัน ราคาคันละประมาณ 1,000,000.- บาท
ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อฯได้ที่ บัญชี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมกาบางนา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 865-7-03292-9 โดยท่านสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน  เพียงส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ fax. 02-580-4382
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ฝ่ายระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 02-580-4381 หรือ นายพีนะพัฒน์ วีรงคเสนีย์ 086-791-8224
ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ
อนุรักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอแจ้งปิดโครงการรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า จากที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา บัดนี้ การระดมทุนในโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณสาธารณชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนในครั้งนี้ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งหลังจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ไปกับเรา

โครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า :
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า  โดย สืบทอดเจตนารมณ์ตามแนวคิดของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงด้วยการทำอัตวินิบาตกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533

มูลนิธิฯ มี บทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 ล้านไร่ ทำงานร่วมกับ 131 ชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ 11 อุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมทั้งผืนป่าตะวันตก โดยมีภารกิจทั้งการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังค่านิยม สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า

โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเส้นทางในการเดินทางลงพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังอัดแน่น หรือบางพื้นที่เป็นเพียงถนนดิน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ถนนหลายสายกลายสภาพเป็นหลุมโคลน ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีสมรรถนะที่ดีในการเดินทางเข้าพื้นที่

มูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพาหนะในการเข้าดำเนินกิจกรรมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความห่างไกลและทุรกันดารโดยปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้อยู่เพียง 2 คัน โดยมีอายุการใช้งาน 10 - 12 ปี จากการทำงานอย่างหนักช่วงที่ผ่านมา ทำให้พาหนะไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่เติบโตขึ้น

ขณะเดียวกันพาหนะที่มีอยู่เริ่มเสื่อมสภาพลง ทำให้เป็นภาระของมูลนิธิฯ ในการซ่อมบำรุงสูงขึ้น มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำ โครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าขึ้น โดยตั้งโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ ซื้อยานพาหนะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (รถกระบะ 4 ประตูแบบ 4WD) จำนวน 1 คัน ราคาคันละประมาณ 1,000,000.- บาท บัดนี้ได้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ฝ่ายระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 02-580-4381 หรือ นายพีนะพัฒน์ วีรงคเสนีย์ 086-791-8224

ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ


อนุรักษ์ป่า
อนุรักษ์ป่า
อนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ป่า

 

รับข่าวสาร