• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก แถลงการณ์ แถลงการณ์ หนังสือแสดงข้อกังวลและชี้แจงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติอ่าวไทยตอนในต่อกรณีการก่อสร้างโครงการโซล่าร์ฟาร์ม

หนังสือแสดงข้อกังวลและชี้แจงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติอ่าวไทยตอนในต่อกรณีการก่อสร้างโครงการโซล่าร์ฟาร์ม

อีเมล พิมพ์ PDF

โซล่าฟาร์ม2 สิงหาคม 2559 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม ส่งหนังสือแสดงข้อกังวลและชี้แจงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติอ่าวไทยตอนในต่อกรณีการก่อสร้างโครงการโซล่าร์ฟาร์มในเขตพื้นที่นาเกลือ ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาดังนี้


เรื่อง : ขอแสดงข้อกังวลและชี้แจงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติอ่าวไทยตอนในต่อกรณีการก่อสร้างโครงการโซล่าร์ฟาร์มในเขตพื้นที่นาเกลือ .3 ต.โคกขาม .เมือง .สมุทรสาคร
เรียน : เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยนโยบายการสร้างพลังงานทางเลือกที่สะอาดภายใต้การกำกับของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งสนับสนุนให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์ฟาร์ม) ในหลายพื้นที่และหนึ่งในนั้นได้มีการคัดเลือกพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการโซล่าร์ฟาร์มบนพื้นที่ภาคเกษตรนาเกลือและการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติในเขตตำบลโคกขาม หมู่ที่ 3 บนพื้นที่ จำนวน 42 ไร่ กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ ระยะทำสัญญา 25 ปี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีนกชายเลนอพยพในเส้นทางบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (East Asian-Australasian Flyway) จำนวนนับหมื่นตัวเข้ามาอาศัยเป็นแหล่งอาศัย และแหล่งพักพิงเป็นประจำทุกปีตลอดช่วงฤดูหนาว โดยมีชนิดที่สำคัญ คือ นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper; Calidris pygmaea) ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามที่ประกาศโดยสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน (NGO) เพื่อการอนุรักษ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นภาคีพันธมิตรกับ BirdLife International ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์ระดับโลก ร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแสดงข้อกังวลและวิงวอนให้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างโครงการนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากในพื้นที่โครงการเริ่มมีการไถปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการดำเนินงานก่อสร้างแล้ว โดยมีเหตุผลดังนี้

1. สถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์มตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ซึ่งได้รับการรับรองตามข้อตกลงการเป็นพื้นที่พันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (Partnership for the Conservation of Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of their Habitats in the East Asian-Australasian Flyway) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม .. 2553

2. พื้นที่นาเกลือในบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งอาหารและพื้นที่พักพิงที่สำคัญของนกชายเลนอพยพ และนกประจำถิ่นกว่า 60 ชนิด รวมทั้งนกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper; Calidris pygmaea) ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ในระดับโลก ตามที่ได้มีการประกาศโดยสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ปัจจุบันมีจำนวนเหลือเพียง 240 - 400 ตัวทั่วโลก และยังคงมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ยังมีรายงานของนกที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) อีก 3 ชนิด และนกที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม (Near Threatened) อีกกว่า 7 ชนิด

3. พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes) ดำเนินโครงการโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษา

4. พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะกิจกรรมดูนกเนื่องจากมีนกชายเลนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีนักดูนกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมฝูงนก โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อนเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและปลูกฝังให้เกิดความรัก และหวงแหนสิ่งแวดล้อม

5. พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์ความรู้ด้านปักษีวิทยา โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้มีการติดตามจำนวนประชากรของนกน้ำในพื้นที่นาเกลือ ตำบลโคกขาม เป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมกราคม เป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมีส่วนช่วยในการสนับสนุนงานอนุรักษ์นกชายเลนในระดับโลก เนื่องจากเป็นการสะท้อนแนวโน้มจำนวนประชากรของนกอพยพที่เดินทางผ่านหลายประเทศในเส้นทางบินอพยพเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย

6. สถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์มตั้งอยู่ในเขตการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอ่าวไทย (อ่าวตัว .) ที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ..2543 และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ..2552 และยังเป็นพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (Important Bird and Biodiversity Area; IBA) ภายใต้การรับรองขององค์กร BirdLife International

ด้วยเหตุนี้ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยจึงมีความกังวลว่าโครงการโซล่าร์ฟาร์ม ขนาด 3 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ตำบลโคกขาม จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อนกและระบบนิเวศ โดยเฉพาะการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับนกชายเลนปากช้อน และนกชายเลนอื่นๆ อีกกว่า 10 ชนิด ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ รวมทั้งยังเป็นการสูญเสียอาชีพเกษตรกรรม นาเกลือซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น และเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้ที่ยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกิจกรรมดูนก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอย่างเร่งด่วน
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว
นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
นายศักดิ์ชัย เนตรล้อมวงค์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม

 

 

รับข่าวสาร