• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร : 10 กิจกรรมและข่าวสำคัญในรอบปี 2559 ขององค์กร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร : 10 กิจกรรมและข่าวสำคัญในรอบปี 2559 ขององค์กร

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรตลอดปี .. 2559 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังคงทำหน้าที่เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตามหลักการ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้


หากนับงานตามแผนแล้วในปีนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีแผนงานและโครงการรวมกันทั้งสิ้นเกือบ 200 แผนงานและโครงการ จาก 7 ยุทธศาสตร์หลัก

ในวาระครบปีแรกของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (.. 2559 - 2562) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รวบรวมแผนงาน และกิจกรรมเด่นประจำปี 10 แผนงานและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อทบทวนและบอกเล่าภาพรวมการทำงานของปีนี้มานำเสนออีกครั้ง

มากันดูว่า 10 กิจกรรมและข่าวสำคัญในรอบปี 2559 ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีกิจกรรมอะไร และผู้อ่านเคยเข้าร่วมกิจรรมรักษาผืนป่ากับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในกิจกรรมใดบ้าง


มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
.
.

1. การพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก
แผนยุทธศาสตร์ การจัดการผืนป่าตะวันตก 20
ล้านไร่

พื้นที่อนุรักษ์

ภารกิจสำคัญในการรักษาผืนป่าตะวันตกในรอบปีนี้ คือ การผลักดันโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการทำบันทึกความร่วมมือที่จะร่วมกันทำงานรักษาผืนป่าแห่งนี้เอาไว้ โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพดูแลพื้นที่สำคัญทั่วผืนป่าตะวันตก เกิดเส้นทางลาดตระเวนจำนวน 25 เส้นทาง และยังสร้างรูปแบบให้เกิดการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างพื้นที่อนุรักษ์แบบไม่แบ่งเขตการทำงาน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้กลุ่มป่าตะวันตกเป็นมรดกโลกทั้งผืน อันหมายถึงหลักประกันสำคัญที่จะดูแลกลุ่มป่าตะวันตกไว้ได้อย่างที่ สืบ นาคะเสถียร เคยเสนอให้ทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกมาแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผืนป่าตะวันตก กับอนาคตการเป็นมรดกโลก
งานดูแลพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก บทเริ่มต้นก่อนผลักดันเป็นมรดกโลก
.
.
.

2. การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์ การจัดการผืนป่าตะวันตก 20
ล้านไร่

ป่าสงวนแห่งชาติ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่รอบผืนป่าตะวันตก จำนวน 15 กลุ่มป่า โดยในปีแรกของการโครงการร่วมกัน มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรมป่าไม้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ ยังมองในภาพใหญ่ คือ ผลักดันให้กลุ่มป่าสงวนถูกนับรวมกับพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก ในอนาคตหากสามารถสร้างกระบวนการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ กลุ่มป่าตะวันตกจะเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันเกือบ 20 ล้านไร่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมป่าไม้จับมือกับมูลนิธิสืบฯ เดินหน้าอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่
ภารกิจพิทักษ์ป่าสงวนแห่งชาติ กับการสร้างป่าตะวันตก 20 ล้านไร่
.
.
.

3. การคัดค้านกระเช้าภูกระดึง
แผนยุทธศาสตร์
วิชาการเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

ภูกระดึง

ในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีท่าทีออกมาสนับสนุนโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอีกครั้งหลังจากที่ในปี .. 2558 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้นำเสนอข้อคิดเห็นคัดค้านไปแล้วครั้งหนึ่ง ในหนนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายฯ ยังคงยืนยันเจตนาที่จะคัดค้านโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ให้ยังคงสมบูรณ์สืบต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แถลงการณ์คัดค้านโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
.
.
.

4. การคัดค้านเขื่อนแม่วงก์
แผนยุทธศาสตร์
วิชาการเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

เขื่อนแม่วงก์

การเฝ้าระวังโครงการก่อสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตามติดสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ ในระดับนโยบายมูลนิธิฯ ยังคงนำเสนอโมเดลการจัดการน้ำทางเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเรื่องเข้าไปเสนอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการแสดงจุดยืนต่อรัฐบาลผ่านแถลงการณ์ทุกครั้งที่รัฐบาลพยายามผลักดันโครงการให้ผ่านความเห็นชอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอให้พิจารณาทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
แถลงการณ์ คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
หยุดใช้ . 44 ผลักดันสร้างเขื่อนแม่วงก์
.
.
.

5. 30 ปี อพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
แผนยุทธศาสตร์
องค์กรสื่อสารระบบนิเวศผืนป่า

เขื่อนเชี่ยวหลาน

กิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียรในกรุงเทพฯ ปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้หยิบยกเอาเหตุการณ์อพยพสัตว์ป่าตกค้างในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลานมาเป็นเนื้อหาหลักในการนำเสนอเรื่องราว ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงเพียงแค่เรื่องราวครั้งหนึ่งในชีวิตของสืบ นาคะเสถียรเท่านั้น แต่ยังเป็นการถอดบทเรียนให้เห็นถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สาส์นสืบ ฉบับ 30 ปี อพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
เสวนาบทเรียนอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
.
.
.

6. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558 - 2559
แผนยุทธศาสตร์
วิชาการเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

ป่าไม้ประเทศไทย

เป็นแผนงานหลักที่ทีมงานฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจัดทำรายงานต่อเนื่องมากว่า 4 ปี โดยมุ่งนำเสนอจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการตระหนักของปัญหาป่าไม้ของประเทศไทย โดยรายงานประจำปีนี้ระบุว่า พื้นที่ป่าลดลงร้อยละ 0.2 หรือ 44,418 ไร่ ถือว่าการทำลายพื้นที่ป่าลดลงกว่าในอดีต แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรสูญเสียพื้นที่ป่ามากไปกว่านี้อีกแล้ว นอกจากนี้ยังมีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสำคัญต่างๆ เช่น ปฏิบัติการย้ายเสือโคร่งที่วัดเสือ กิจกรรมปลูกเลย รวมถึงข้อมูลความรู้อื่นๆ อีกมากมาย และยังจัดเวทีรายงานสถานการณ์ป่าไม้ควบคู่ไปกับการผลิตเอกสารเผยแพร่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
E-BOOKS : รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558 - 2559
.
.
.

7. จากการย้ายเสือโคร่งที่วัดเสือ ถึงการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
แผนยุทธศาสตร์
วิชาการเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

การค้าสัตว์ป่า

จากการเฝ้าติดตามการขนย้ายเสือโคร่งที่วัดเสือเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งพบหลักฐานที่อาจจะโยงไปสู่การค้าสัตว์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการค้าสัตว์ป่าที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างลับๆ จึงได้จัดงานเสวนาขึ้นเพื่อตีแผ่สภาพปัญหาดังกล่าว ใช่แต่นำเสนอเฉพาะกรณีของวัดเสือเท่านั้น แต่ได้ขยายผลไปสู่เส้นทางการค้าสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแบบองค์รวม และต่อยอดมาถึงการผลิต สาส์นสืบ ฉบับ เส้นทางการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ เพื่อนำเสนอปัญหา และกลวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อสาธารณะชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แถลงการณ์ กรณีปฏิบัติการขนย้ายเสือโคร่ง จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ)
[VIDEO] เสวนา เสือโคร่ง จากกรงเลี้ยง สู่ตลาดมืด
สาส์นสืบ อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
.
.
.

8. สัมมนาเครือข่ายนักศึกษา กับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
แผนยุทธศาสตร์
วิชาการเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

นักศึกษา

มูลนิธิสืบนาคะเถียร และกลุ่มใบไม้ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา กับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยได้เชิญกลุ่ม ชมรมนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศไทยเข้ามาร่วมงานกว่า 37 กลุ่ม จำนวนกว่า 100 คน เข้าค่ายสัมมนาเป็นเวลา 1 คืน 2 วัน พร้อมก่อตั้ง เครือข่ายนักศึกษากับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมพลคนรุ่นใหม่ ร่วมงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
[VIDEO] หัวข้อบรรยายเรื่องสิ่งแวดล้อม ในงาน สัมมนาเครือข่ายนศ.กับงานอนุรักษ์ฯ
.
.
.

9. 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง
แผนยุทธศาสตร์
วิชาการเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

มรดกโลก

ในวาระครบรอบ 25 ปี การประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก (.. 2534) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ เชิญบุคคลทั้งเบื้องหน้าและหลัง หน่วยงานภายในและภายนอก มาบอกเล่าเรื่องราวการและถอดบทเรียนการทำงานจากอดีตมองไปสู่อนาคต ถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันในผืนป่ารอบทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง หรือที่เรียกกันว่า กลุ่มป่าตะวันตก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกทั่วทั้งผืนป่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
อนาคตการจัดการ 'ป่าตะวันตก 20 ล้านไร่' สู่การผลักดันเป็นมรดกโลก
สืบ นาคะเสถียร กับการคัดค้านเขื่อนน้ำโจน - สัมปทานไม้ที่ห้วยขาแข้ง สู่การเป็นมรดกโล
[VIDEO] สัมมนาวิชาการ 25 ปี มรดกโลกทุ่งใหญ่- ห้วยขาแข้ง
.
.
.

10. การคัดค้านการขยายพื้นที่ถนนในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
แผนยุทธศาสตร์
วิชาการเฝ้าระวังสถานการณ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ส่งท้ายปีในเดือนธันวาคมด้วยการออกแถลงการณ์อย่างเร่งด่วนคัดค้านโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายองค์กรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์คัดค้านถึงโครงการดังกล่าวในวันที่ 26 .. 2559 จนในที่สุด 28 .. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติไม่เห็นด้วยกับการขยายถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และมอบหมายให้กรมทางหลวง กลับไปพิจารณาเส้นทางถนนอื่นที่เหมาะสมแทน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ
คัดค้าน การขยายเส้นทางหมายเลข 12 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
ถนนสายเศรษฐกิจบนความเจ็บปวดของสัตว์ป่


รวบรวมโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

 

รับข่าวสาร