• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ โปรดเกล้าฯ 'น้ำตกเจ็ดสาวน้อย' เป็นอุทยานแห่งชาติแรกในรัชกาลที่ 10

โปรดเกล้าฯ 'น้ำตกเจ็ดสาวน้อย' เป็นอุทยานแห่งชาติแรกในรัชกาลที่ 10

อีเมล พิมพ์ PDF

น้ำตกเจ็ดสาวน้อยพระราชกฤษฎีกา - กำหนดบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 และป่าดงพญาเย็น ในท้องที่ตำบลคำพราน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง ตำบลหนองย่างเสือ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2559


เนื้อหาในพระราชกฤษฎีกา ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 และป่าดงพญาเย็นในท้องที่ ต.คำพราน ต.แสลงพัน อ.วังม่วง ต.หนองย่างเสือ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 และป่าดงพญาเย็นในท้องที่ ต.คำพราน ต.แสลงพัน อ.วังม่วง ต.หนองย่างเสือ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2559

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้บริเวณและป่าดงพญาเย็นในท้องที่ ต.คำพราน ต.แสลงพัน อ.วังม่วง ต.หนองย่างเสือ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นอุทยานแห่งชาติ

มาตรา 4 ให้รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบริเวณที่ดินทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 และป่าดงพญาเย็น ในท้องที่ตำบลคำพราน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง ตำบลหนองย่างเสือ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวะสระบุรี และตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 41.9802 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,238 ไร่ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพื่ออำนวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้


อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย


อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ 10

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอีก 22 แห่ง คือ 1. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ 2. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน 3. อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จ.ลำปาง 4. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จ.ตาก 5. อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่ 6. อุทยานแห่งชาติดอยจง จ.ลำปางและลำพูน 7. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน 8. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 9. อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จ.เชียงราย 10. อุทยานแห่งชาติแม่เงา จ.ตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่

11. อุทยานแห่งชาติขนอน-หมู่เกาะทะเลใต้ จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 12. อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จ.อุดรธานี และหนองคาย 13. อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดแคว จ.พิษณุโลก 14. อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ 15. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่และเชียงราย 16. อุทยานแห่งชาติชีโป จ.นราธิวาส 17. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จ.สงขลา 18. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19. อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก 20. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จ.นราธิวาส และ 21. อุทยานแห่งชาติภูผายา จ.เลย หนองคายและอุดรธานี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมพื้นที่ได้ที่ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย สำนักอุทยานแห่งชาติ

 

 

รับข่าวสาร