• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง : บริเวณเขตฯ สลักพระ

การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง : บริเวณเขตฯ สลักพระ

อีเมล พิมพ์ PDF
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
สำหรับประเทศไทยปัญหาช้างป่ากับชาวบ้านยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่หากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังยิ่งจะมีความทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ คืออีกพื้นที่ที่พบปัญหาดังกล่าว และได้คิดวิธีแก้ปัญหาป้องกันช้างป่าออกมาสู่ชุมชนด้วยการสร้างแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับช้างป่าระยะทางรวมทั้งสิ้น 52 กิโลเมตร
ปัญหาคือการสร้างรั้วไฟฟ้านั้นมีมูลค่าการลงทุนที่สูงมาก และยังไม่สามารถทราบได้ว่าผลตอบรับจะป้องกันได้มากแค่ไหน จึงได้มีการทำวิจัยเรื่อง การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อศึกษาชนิดสัตว์ป่าที่พบบริเวณแนวรั้วไฟฟ้ากันช้าง และเพื่อศึกษาการปรากฏของสัตว์ป่าตามระยะห่างจากแนวรั้วไฟฟ้าและประสิทธิภาพของรั้วไฟฟ้า
แนวรั้วที่เลือกศึกษาคือแนวรั้วตอนบนของเขื่อนศรีนครินทร์มีความยาวทั้งสิ้น 26 กิโลเมตร ยาวมากที่สุดของแนวรั้วไฟฟ้าทั้งหมดที่มีในเขตฯสลักพระ
อุปกรณ์ที่ใช้วิจัยประกอบด้วย เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า , กล้องบันทึกภาพ , GPS , คู่มือจำแนกชนิดสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมเมืองไทย , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
โดยวิธีการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ
1.การศึกษาชนิดสัตว์ป่าที่พบบริเวณแนวรั้วไฟฟ้า ทำการสำรวจร่องรอย รอยเท้า กองมูล และร่องรอยอื่น ๆ แบ่งการปรากฏตัวของสัตว์ป่าออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่บริเวณด้านนอกที่ติดกับชุมชน และบริเวณด้านในรั้วไฟฟ้าที่ติดกับป่า โดยสำรวจห่างจากรั้วไฟฟ้า 3 เมตร เริ่มจาก กิโลเมตรที่ 17 – 26 เนื่องจากสภาพพื้นที่ติดกับชุมชนที่มีความหนาแน่น
2.การศึกษาค่าของกระแสไฟฟ้าของรั้วไฟฟ้า วัดค่ากระไฟฟ้า ทำการวัดที่ กิโลเมตรที่ 0 – 25.7 โดยวัดทุก ๆ 100 เมตร ด้วยเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า Speed Drives รุ่น FT100 ให้ค่าหน่วยเป็นกิโลโวลต์
3.การสำรวจการปรากฏของสัตว์ป่าตามระยะห่างจากแนวรั้วไฟฟ้า โดยกำหนดให้เส้นสีเหลืองเป็นแนวรั้วไฟฟ้า เส้นสีฟ้าเป็นแนวสำรวจเข้าไปในป่า แบ่งเป็นระยะ 0 เมตร 100 เมตร 200 เมตร 300 เมตร 400 เมตร และ 500 เมตร ตามลำดับ โดยแต่ละแนวการสำรวจจะห่างกัน 1 กิโลเมตร ทำการสำรวจตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17-26 ได้เส้นสำรวจทั้งสิ้น 10 เส้นสำรวจ เพื่อหา รอยเท้า กองมูล ของสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ในรัสมี 3 เมตร
4.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ อย่างความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ากับระยะทาง และความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ากับการปรากฏตัวของสัตว์ป่า
ผลและวิจารณ์ ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่
ผลและวิจารณ์ ข้อที่ 1 พบชนิดของสัตว์ป่าตามแนวรั้วไฟฟ้า อยู่ 2 ชนิดคือ ช้างป่า และควายบ้าน แบ่งเป็นด้านนอกรั้วพบช้างป่าจำนวน 2 รอย ด้านในรั้วพบช้างป่าจำนวน 7 รอย ควายบ้านจำนวน 1 รอย รวมทั้งสิ้น 10 รอย เมื่อดูจากรายงานจากประเทศเคนย่าใน 1 ปี พบว่ามีการพังรั้วจากช้างป่าเฉลี่ยอยู่ที่ 368 ครั้ง  ต่อ 1 ปี
ผลและวิจารณ์ ข้อที่ 2 ผลสำรวจการปรากฏตัวของสัตว์ป่าตามระยะห่างจากรั้วไฟฟ้าพบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ช้างป่า หมูป่า ควายบ้าน รวมทั้งสิ้น 16 ชนิด
เมื่อนำมาเป็นกราฟแท่งแสดงจำนวนการปรากฏตัวของสัตว์ป่าตามระยะทางต่าง ๆ ในแกน X จะแสดงเป็นระยะทาง แกน Y เป็นจำนวนการปรากฏ จะเห็นได้ว่ายิ่งระยะห่างจากแนวรั้วไฟฟ้ามากเท่าใด จะพบจำนวนชนิดสัตว์มากขึ้น
เมื่อนำมาแสดงเป็นกราฟเส้นตรงจะเห็นว่ากราฟเป็นเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน สิ่งนี้คือร่องรอยการปรากฏตามระยะห่างรั้วไฟฟ้าที่พบ
ผลและวิจารณ์ ข้อที่ 3 ด้านกระแสไฟฟ้าของรั้ว วัดค่ารวมได้ทั้งสิ้น 25.7 กิโลเมตร ค่าต่ำสุดอยู่ที่ 0 กิโลโวลต์ ค่าสูงสุด 10.3 กิโลโวลต์ ค่าเฉลี่ยของไฟฟ้าทั้งสิ้น 5.9 กิโลโวลต์ เมื่อดูจากรายงานของประเทศอินเดีย พบว่า ประเทศอินเดียมีค่าเฉลี่ยไฟฟ้าอยู่ที่ 5.0 กิโลโวลต์ ส่วนประเทศเคนย่าอยู่ที่ 6.7 กิโลโวลต์ หากค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่า 5.0 กิโลโวลต์ จะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อช้างป่าในการทำลายรั้วไฟฟ้า
เมื่อเรานำค่ากระแสไฟฟ้า การปรากฏของสัตว์ป่า และระยะทางมาแสดงเป็นกราฟเราจะเห็นกราฟ ในแกน Y เป็นค่าของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นกิโลโวลต์ แกน X เป็นค่าของระยะทาง หน่วยเป็นกิโลเมตร กำหนดให้เส้นสีฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้า จุดสีแดงเป็นร่องรอยการพบสัตว์ป่า จุดสีเขียวเป็นพืชป่าที่พันสายไฟฟ้า ส่วนสีเหลืองเป็นตู้ปล่อยกระแสไฟฟ้า เมื่อเริ่มจาก 0 กิโลเมตรจะเห็นว่ามีตู้ปล่อยกระแสไฟฟ้าทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปทางด้านขวา เมื่อกระแสไฟฟ้าห่างจากตู้มากขึ้นแนวโน้มของกระแสไฟฟ้าจะลดลง แล้วเมื่อใกล้เข้าตู้ใหม่ กระแสไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มมากขึ้น และช่วงที่ขาดหายไปจะพบวัชพืชพันกับสายไฟฟ้าทำให้เกิดการรัดวงจรของไฟฟ้าทั้งหมด ในเมื่อพบตู้ไฟฟ้าใหม่จะมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใหม่ และเมื่อพบร่องรอยของสัตว์ป่าจะเห็นได้ว่ามีผลที่เป็นทั้งทางลบและทางบวกต่อกระแสไฟฟ้า
ผลและวิจารณ์ ข้อที่ 4 เมื่อดูจากด้านนอกของรั้วไฟฟ้า พบว่าการปรากฏของช้างจากด้านนอกรั้วไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน การไม่ปรากฏของช้างป่าด้านนอกรั้วไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อดูจากด้านในรั้วไฟฟ้าการปรากฏของช้างและสัตว์ป่าด้านในรั้วไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน การไม่ปรากฏของช้างป่าด้านในรั้วไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยยะสำคัญ
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 1.พบสัตว์ตามแนวรั้วไฟฟ้า 2 ชนิดได้แก่ ช้างป่า ควายบ้าน 2.ระยะห่างตั้งฉากจากแนวรั้วไฟฟ้าพบสัตว์ป่า 3 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า หมูป่า ควายบ้าน ซึ่งพบช้างป่ามากที่สุด 3.การปรากฏของสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อห่างจากแนวรั้วมากขึ้น 4.ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 10 กิโลโวลต์ ต่ำสุดอยู่ที่ 0 กิโลโวลต์ ค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 5.9 กิโลโวลต์ 5.การปรากฏของสัตว์ป่าตามแนวรั้วไฟฟ้าพบว่ามีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้า 6.การไม่ปรากฏของสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับกระแสไฟฟ้า 7.รั้วไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการออกมาของสัตว์ป่าหรือช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของคนกับช้างป่าได้
ข้อเสนอแนะ
1.ช่วงเวลาทำการศึกษาอาจสำรวจได้ไม่ครบเนื่องจากขณะสำรวจบางช่วงเป็นเวลาออกหากินของสัตว์ป่า 2.ตามบริเวณแนวรั้วกั้นไฟฟ้าควรจะตัดต้นไม้และวัชพืชออกให้โล่งเพื่อป้องกันช้างนำมาพังทลายแนวรั้ว หรือวัชพืชเข้าไปพันสายไฟ 3.ควรมีการประชาสัมพันธ์ห้ามนำสัตว์ปสุสัตว์เข้าไปในพื้นที่เพราะอาจนำเชื้อโรคไปสู่สัตว์ป่าหรือนำจากสัตว์ป่าออกมาสู่คนได้ 4.ควรมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจตรารั้วไฟฟ้าอยู่ตลอด 5.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยมีแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในทางเดียวกัน
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
สำหรับประเทศไทยปัญหาช้างป่ากับชาวบ้านยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่หากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังยิ่งจะมีความทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ คืออีกพื้นที่ที่พบปัญหาดังกล่าว และได้คิดวิธีแก้ปัญหาป้องกันช้างป่าออกมาสู่ชุมชนด้วยการสร้างแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับช้างป่าระยะทางรวมทั้งสิ้น 52 กิโลเมตร
.
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
.
.
ปัญหาคือการสร้างรั้วไฟฟ้านั้นมีมูลค่าการลงทุนที่สูงมาก และยังไม่สามารถทราบได้ว่าผลตอบรับจะป้องกันได้มากแค่ไหน จึงได้มีการทำวิจัยเรื่อง การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อศึกษาชนิดสัตว์ป่าที่พบบริเวณแนวรั้วไฟฟ้ากันช้าง และเพื่อศึกษาการปรากฏของสัตว์ป่าตามระยะห่างจากแนวรั้วไฟฟ้าและประสิทธิภาพของรั้วไฟฟ้า
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
.
.
แนวรั้วที่เลือกศึกษาคือแนวรั้วตอนบนของเขื่อนศรีนครินทร์มีความยาวทั้งสิ้น 26 กิโลเมตร ยาวมากที่สุดของแนวรั้วไฟฟ้าทั้งหมดที่มีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

อุปกรณ์ที่ใช้วิจัยประกอบด้วย เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า , กล้องบันทึกภาพ , GPS , คู่มือจำแนกชนิดสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมเมืองไทย , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

โดยวิธีการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ
1.การศึกษาชนิดสัตว์ป่าที่พบบริเวณแนวรั้วไฟฟ้า ทำการสำรวจร่องรอย รอยเท้า กองมูล และร่องรอยอื่น ๆ แบ่งการปรากฏตัวของสัตว์ป่าออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่บริเวณด้านนอกที่ติดกับชุมชน และบริเวณด้านในรั้วไฟฟ้าที่ติดกับป่า โดยสำรวจห่างจากรั้วไฟฟ้า 3 เมตร เริ่มจาก กิโลเมตรที่ 17 – 26 เนื่องจากสภาพพื้นที่ติดกับชุมชนที่มีความหนาแน่น

2.การศึกษาค่าของกระแสไฟฟ้าของรั้วไฟฟ้า วัดค่ากระไฟฟ้า ทำการวัดที่ กิโลเมตรที่ 0 – 25.7 โดยวัดทุก ๆ 100 เมตร ด้วยเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า Speed Drives รุ่น FT100 ให้ค่าหน่วยเป็นกิโลโวลต์
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
.
.
3.การสำรวจการปรากฏของสัตว์ป่าตามระยะห่างจากแนวรั้วไฟฟ้า โดยกำหนดให้เส้นสีเหลืองเป็นแนวรั้วไฟฟ้า เส้นสีฟ้าเป็นแนวสำรวจเข้าไปในป่า แบ่งเป็นระยะ 0 เมตร 100 เมตร 200 เมตร 300 เมตร 400 เมตร และ 500 เมตร ตามลำดับ โดยแต่ละแนวการสำรวจจะห่างกัน 1 กิโลเมตร ทำการสำรวจตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17-26 ได้เส้นสำรวจทั้งสิ้น 10 เส้นสำรวจ เพื่อหา รอยเท้า กองมูล ของสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ในรัสมี 3 เมตร

4.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ อย่างความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ากับระยะทาง และความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้ากับการปรากฏตัวของสัตว์ป่า

ผลและวิจารณ์ ประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่
ผลและวิจารณ์ ข้อที่ 1 พบชนิดของสัตว์ป่าตามแนวรั้วไฟฟ้า อยู่ 2 ชนิดคือ ช้างป่า และควายบ้าน แบ่งเป็นด้านนอกรั้วพบช้างป่าจำนวน 2 รอย ด้านในรั้วพบช้างป่าจำนวน 7 รอย ควายบ้านจำนวน 1 รอย รวมทั้งสิ้น 10 รอย เมื่อดูจากรายงานจากประเทศเคนย่าใน 1 ปี พบว่ามีการพังรั้วจากช้างป่าเฉลี่ยอยู่ที่ 368 ครั้ง  ต่อ 1 ปี
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
.
.
ผลและวิจารณ์ ข้อที่ 2 ผลสำรวจการปรากฏตัวของสัตว์ป่าตามระยะห่างจากรั้วไฟฟ้าพบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ช้างป่า หมูป่า ควายบ้าน รวมทั้งสิ้น 16 ชนิด
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
.
.
เมื่อนำมาเป็นกราฟแท่งแสดงจำนวนการปรากฏตัวของสัตว์ป่าตามระยะทางต่าง ๆ ในแกน X จะแสดงเป็นระยะทาง แกน Y เป็นจำนวนการปรากฏ จะเห็นได้ว่ายิ่งระยะห่างจากแนวรั้วไฟฟ้ามากเท่าใด จะพบจำนวนชนิดสัตว์มากขึ้น
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
.
.
เมื่อนำมาแสดงเป็นกราฟเส้นตรงจะเห็นว่ากราฟเป็นเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน สิ่งนี้คือร่องรอยการปรากฏตามระยะห่างรั้วไฟฟ้าที่พบ

ผลและวิจารณ์ ข้อที่ 3 ด้านกระแสไฟฟ้าของรั้ว วัดค่ารวมได้ทั้งสิ้น 25.7 กิโลเมตร ค่าต่ำสุดอยู่ที่ 0 กิโลโวลต์ ค่าสูงสุด 10.3 กิโลโวลต์ ค่าเฉลี่ยของไฟฟ้าทั้งสิ้น 5.9 กิโลโวลต์ เมื่อดูจากรายงานของประเทศอินเดีย พบว่า ประเทศอินเดียมีค่าเฉลี่ยไฟฟ้าอยู่ที่ 5.0 กิโลโวลต์ ส่วนประเทศเคนย่าอยู่ที่ 6.7 กิโลโวลต์ หากค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่า 5.0 กิโลโวลต์ จะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อช้างป่าในการทำลายรั้วไฟฟ้า
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
.
.
เมื่อเรานำค่ากระแสไฟฟ้า การปรากฏของสัตว์ป่า และระยะทางมาแสดงเป็นกราฟเราจะเห็นกราฟ ในแกน Y เป็นค่าของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นกิโลโวลต์ แกน X เป็นค่าของระยะทาง หน่วยเป็นกิโลเมตร กำหนดให้เส้นสีฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้า จุดสีแดงเป็นร่องรอยการพบสัตว์ป่า จุดสีเขียวเป็นพืชป่าที่พันสายไฟฟ้า ส่วนสีเหลืองเป็นตู้ปล่อยกระแสไฟฟ้า เมื่อเริ่มจาก 0 กิโลเมตรจะเห็นว่ามีตู้ปล่อยกระแสไฟฟ้าทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปทางด้านขวา เมื่อกระแสไฟฟ้าห่างจากตู้มากขึ้นแนวโน้มของกระแสไฟฟ้าจะลดลง แล้วเมื่อใกล้เข้าตู้ใหม่ กระแสไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มมากขึ้น และช่วงที่ขาดหายไปจะพบวัชพืชพันกับสายไฟฟ้าทำให้เกิดการรัดวงจรของไฟฟ้าทั้งหมด ในเมื่อพบตู้ไฟฟ้าใหม่จะมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาใหม่ และเมื่อพบร่องรอยของสัตว์ป่าจะเห็นได้ว่ามีผลที่เป็นทั้งทางลบและทางบวกต่อกระแสไฟฟ้า

ผลและวิจารณ์ ข้อที่ 4 เมื่อดูจากด้านนอกของรั้วไฟฟ้า พบว่าการปรากฏของช้างจากด้านนอกรั้วไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน การไม่ปรากฏของช้างป่าด้านนอกรั้วไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อดูจากด้านในรั้วไฟฟ้าการปรากฏของช้างและสัตว์ป่าด้านในรั้วไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน การไม่ปรากฏของช้างป่าด้านในรั้วไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยยะสำคัญ
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
.
.
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 1.พบสัตว์ตามแนวรั้วไฟฟ้า 2 ชนิดได้แก่ ช้างป่า ควายบ้าน 2.ระยะห่างตั้งฉากจากแนวรั้วไฟฟ้าพบสัตว์ป่า 3 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า หมูป่า ควายบ้าน ซึ่งพบช้างป่ามากที่สุด 3.การปรากฏของสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อห่างจากแนวรั้วมากขึ้น 4.ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 10 กิโลโวลต์ ต่ำสุดอยู่ที่ 0 กิโลโวลต์ ค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 5.9 กิโลโวลต์ 5.การปรากฏของสัตว์ป่าตามแนวรั้วไฟฟ้าพบว่ามีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้า 6.การไม่ปรากฏของสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับกระแสไฟฟ้า 7.รั้วไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการออกมาของสัตว์ป่าหรือช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของคนกับช้างป่าได้

ข้อเสนอแนะ
1.ช่วงเวลาทำการศึกษาอาจสำรวจได้ไม่ครบเนื่องจากขณะสำรวจบางช่วงเป็นเวลาออกหากินของสัตว์ป่า 2.ตามบริเวณแนวรั้วกั้นไฟฟ้าควรจะตัดต้นไม้และวัชพืชออกให้โล่งเพื่อป้องกันช้างนำมาพังทลายแนวรั้ว หรือวัชพืชเข้าไปพันสายไฟ 3.ควรมีการประชาสัมพันธ์ห้ามนำสัตว์ปสุสัตว์เข้าไปในพื้นที่เพราะอาจนำเชื้อโรคไปสู่สัตว์ป่าหรือนำจากสัตว์ป่าออกมาสู่คนได้ 4.ควรมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจตรารั้วไฟฟ้าอยู่ตลอด 5.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยมีแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในทางเดียวกัน
.
.
การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากั้นช้าง บริเวณเขตฯ สลักพระ
เทวมีน เรืองสมบูรณ์ ผู้วิจัย
.
.
เรียบเรียงเนื้อหาจากงานสัมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 37 - การจัดการสัตว์ป่า 4.0 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตีกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน สามารถเข้าถึงได้ที่ : https://goo.gl/cQYtxO
บทความโดย อาคม พรรณนิกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
.
 

รับข่าวสาร