• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] ครบรอบ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง

[VIDEO] ครบรอบ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF
ประมีพื้นที่มรดกโลกหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากยูเนสโก UNESCO ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเขาใหญ่ พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง อย่างไรก็ตามการที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นพื้นที่มรดกโลกได้ มีเงื่อนไขและปัจจัยหลายด้านใช้ประกอบการพิจารณา เ
นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ข้อมูลถึงความสำคัญของพื้นที่มรดกโลกว่านอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นสมบัติของคนทั้งชาติแล้ว พื้นที่มรดกโลกยังเป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ ความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับการยอมรับในระดับโลก อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญหลังจากนั้นคือการดูแลพื้นที่ให้คงไว้ เพราะเมื่อได้ถูกพิจารณาให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วย่อมมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้บริเวณพื้นที่กลายเป็นจุดขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาด้านต่างๆ ได้เช่นกัน
“หลายครั้งที่เราจะได้ยินข่าวพื้นที่มรดกทางธรรมชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรมจะถูกถอดถอนจากบัญชีมรดกโลก เพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้สัญญากับยูเนสโกไว้ ถ้าหากประกาศเป็นมรดกโลกแล้วแต่ไม่สามารถดูแลพื้นที่มรดกโลกตรงนี้ได้อย่างเข้มข้นหรือจริงจัง จะทำให้พื้นที่เหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของการจัดการ ในเรื่องของการดูแล”
สำหรับประเทศไทยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง ที่ได้ถูกพิจารณาให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2559 จะครบรอบ 25 ปี การประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งการอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกให้คงอยู่ได้นั้น การบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกล่าวว่า หลังจากปี พ.ศ. 2534 ที่ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ สัตว์ป่า หรือชุมชน ทำให้พื้นที่นี้ยังคงรักษาไว้ได้ อีกทั้งในอนาคตยังสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ภายในประเทศอีกด้วย
“มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า มีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการดูแลพื้นที่ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่อง เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการติดตามระบบนิเวศวิทยาเสือโคร่งที่สำคัญของโลก สิ่งเหล่านี้สะท้อน
 ครบรอบ 25 ปี ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้งประเทศไทยมีพื้นที่มรดกโลกหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากยูเนสโก UNESCO ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเขาใหญ่ พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง อย่างไรก็ตามการที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นพื้นที่มรดกโลกได้ มีเงื่อนไขและปัจจัยหลายด้านใช้ประกอบการพิจารณา

นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ข้อมูลถึงความสำคัญของพื้นที่มรดกโลกว่านอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นสมบัติของคนทั้งชาติแล้ว พื้นที่มรดกโลกยังเป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ ความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับการยอมรับในระดับโลก อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญหลังจากนั้นคือการดูแลพื้นที่ให้คงไว้ เพราะเมื่อได้ถูกพิจารณาให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วย่อมมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้บริเวณพื้นที่กลายเป็นจุดขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาด้านต่างๆ ได้เช่นกัน
.
.

 ครบรอบ 25 ปี ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง
ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
.
“หลายครั้งที่เราจะได้ยินข่าวพื้นที่มรดกทางธรรมชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรมจะถูกถอดถอนจากบัญชีมรดกโลก เพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้สัญญากับยูเนสโกไว้ ถ้าหากประกาศเป็นมรดกโลกแล้วแต่ไม่สามารถดูแลพื้นที่มรดกโลกตรงนี้ได้อย่างเข้มข้นหรือจริงจัง จะทำให้พื้นที่เหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของการจัดการ ในเรื่องของการดูแล”
.
.
 ครบรอบ 25 ปี ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง
.
.
สำหรับประเทศไทยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง ที่ได้ถูกพิจารณาให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2559 จะครบรอบ 25 ปี การประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งการอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกให้คงอยู่ได้นั้น การบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกล่าวว่า หลังจากปี พ.ศ. 2534 ที่ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ สัตว์ป่า หรือชุมชน ทำให้พื้นที่นี้ยังคงรักษาไว้ได้ อีกทั้งในอนาคตยังสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ภายในประเทศอีกด้วย

“มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า มีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการดูแลพื้นที่ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่อง เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการติดตามระบบนิเวศวิทยาเสือโคร่งที่สำคัญของโลก สิ่งเหล่านี้สะท้อนในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญ”

.
.
ดูข่าวครบรอบ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง.... ตัวเต็มที่
.
.
.
.
 ครบรอบ 25 ปี ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง
.
.
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง