• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 3

25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF
25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 3
[ภาพ มรดกโลก 1]
รู้จักพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ มีความต่อเนื่องและเป็นแกนกลางของผืนป่าตะวันตก ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสายหลักของประเทศหลายสาย เช่น แม่กลอง สะแกกรัง ท่าจีน และบางส่วนของเจ้าพระยา และ เป็นผืนป่าธรรมชาติที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ มีความงดงามตามธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ของระบบชีวาลัย
ในปีพุทธศักราช 2534 ราวปีเศษภายหลังการตายของสืบ นาคะเสถียร ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง" เป็น "มรดกทางธรรมชาติของโลก" นับเป็นสถานที่ทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ที่ได้เป็นมรดกโลก โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 7,9 และ 10 ดังนี้ [แนบลิงค์บนคำว่า หลักเกณฑ์ https://goo.gl/iKDrPD]
[ภาพ มรดกโลก 3]
7. ประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั้นเยี่ยมหรือพื้นที่ซึ่งมีความงามทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญทางสุนทรียะความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
9. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สะท้อนถึงขบวนการสำคัญที่ดำเนินอยู่ทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา ในการวิวัฒนาการและการพัฒนาของระบบนิเวศบนบกในแหล่งน้ำจืดชายฝั่งและท้องทะเล และสังคมพืชและสัตว์
10. บรรจุไว้ซึ่งถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความสำคัญและนัยสำคัญในการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อาศัย รวมถึงที่บรรจุไว้ซึ่งชิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามอย่างหนัก ที่มีคุณค่า โดดเด่นเป็นสากลในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์
[ภาพ มรดกโลก 2]
ขณะเดียวกัน เนื่องจากขนาดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีขนาดกว้างใหญ่มาก ดังนั้น ปี  2534  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ จึงถูกแบ่งพื้นที่เพื่อสามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ออกเป็น 2 พื้นที่คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ทำให้การบริหารงานทุกด้าน  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของทั้งสองพื้นที่จึงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ  ด้านตะวันตก อยู่ในพื้นที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กับตำบลโล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ ด้านตะวันออก พื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ต่อมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง มรดกโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว และร่วมมือร่วมใจ ปกป้องรักษา เพื่อการส่งมอบให้อนุชนรุ่นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์
ครบรอบ 25 ปี มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง เพื่อก้าวไปสู่การจัดการป่าตะวันตกทั้งผืน 20 ล้านไร่ ในงานสัมมนาวิชาการ : 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่  [แนบลิงค์บนชื่องาน https://goo.gl/2tkUBW] จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
[ภาพ มรดกโลก 4 พร้อมลิงค์ ปฏิทินกิจกรรม]
มรดกโลก
รู้จักพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ มีความต่อเนื่องและเป็นแกนกลางของผืนป่าตะวันตก ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสายหลักของประเทศหลายสาย เช่น แม่กลอง สะแกกรัง ท่าจีน และบางส่วนของเจ้าพระยา และ เป็นผืนป่าธรรมชาติที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ มีความงดงามตามธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ของระบบชีวาลัย

ในปีพุทธศักราช 2534 ราวปีเศษภายหลังการตายของสืบ นาคะเสถียร ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง" เป็น "มรดกทางธรรมชาติของโลก" นับเป็นสถานที่ทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ที่ได้เป็นมรดกโลก โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 7,9 และ 10 ดังนี้
.
.
มรดกโลก
.
.
7. ประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั้นเยี่ยมหรือพื้นที่ซึ่งมีความงามทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญทางสุนทรียะความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

9. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สะท้อนถึงขบวนการสำคัญที่ดำเนินอยู่ทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา ในการวิวัฒนาการและการพัฒนาของระบบนิเวศบนบกในแหล่งน้ำจืดชายฝั่งและท้องทะเล และสังคมพืชและสัตว์

10. บรรจุไว้ซึ่งถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความสำคัญและนัยสำคัญในการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อาศัย รวมถึงที่บรรจุไว้ซึ่งชิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามอย่างหนัก ที่มีคุณค่า โดดเด่นเป็นสากลในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์
.
.
มรดกโลก
.
.
ขณะเดียวกัน เนื่องจากขนาดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีขนาดกว้างใหญ่มาก ดังนั้น ปี  2534  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ จึงถูกแบ่งพื้นที่เพื่อสามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ออกเป็น 2 พื้นที่คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ทำให้การบริหารงานทุกด้าน  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของทั้งสองพื้นที่จึงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ  ด้านตะวันตก อยู่ในพื้นที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กับตำบลโล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ ด้านตะวันออก พื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ต่อมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง มรดกโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว และร่วมมือร่วมใจ ปกป้องรักษา เพื่อการส่งมอบให้อนุชนรุ่นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์

ครบรอบ 25 ปี มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง เพื่อก้าวไปสู่การจัดการป่าตะวันตกทั้งผืน 20 ล้านไร่ ในงานสัมมนาวิชาการ : 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
.
.
มรดกโลก
.
.
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง