• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 2

25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

มรดกโลกหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก : การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดคุณค่าและความสำคัญของสถานที่นั้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์สำหรับใช้พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก มีทั้งหมด 10 ข้อ 6 ข้อสำหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ 4 ข้อสำหรับมรดกโลกทางธรรมชาติในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้


มรดกโลก


มรดกโลกทางวัฒนธรรม ข้อ 1 - 6
1. เป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาด

2. เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในพื้นที่วัฒนธรรมใดๆของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยี ศิลปะสถาปัตยกรรมการออกแบบบ้านเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์

3. เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี หรืออารยธรรมที่ยังคงเหลืออยู่หรือได้สูญหายไปแล้ว

4. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของชนิดอาคาร ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยีหรือภูมิทัศน์ ที่แสดงถึงขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่ง(หรือมากกว่า)ในประวัติศาสตร์

5. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานแบบประเพณีนิยมของมนุษย์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือการใช้ประโยชน์ท้องทะเลซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง(หรือมากกว่า) หรือการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเมื่อถูกคุกคามภายใต้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

6. มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงอยู่กับแนวคิดหรือกับความเชื่อกับงานศิลปะและวรรณกรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นเป็นสากล

มรดกโลกทางธรรมชาติ ข้อ 7 – 10
7. ประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั้นเยี่ยมหรือพื้นที่ซึ่งมีความงามทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญทางสุนทรียะความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

8. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่เป็นตัวแทนขั้นตอนสำคัญของประวัติของโลกรวมถึงร่องรอยบันทึกของชีวิต มีขบวนการความเป็นไปทางธรณีวิทยาในการก่อตัวของแผ่นดินที่สำคัญหรือมีความสำคัญด้านสภาพทางธรณีหรือสภาพทางภูมิสัณฐาน

9. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สะท้อนถึงขบวนการสำคัญที่ดำเนินอยู่ทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา ในการวิวัฒนาการและการพัฒนาของระบบนิเวศบนบกในแหล่งน้ำจืดชายฝั่งและท้องทะเล และสังคมพืชและสัตว์

10. บรรจุไว้ซึ่งถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความสำคัญและนัยสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อาศัย รวมถึงที่บรรจุไว้ซึ่งชิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามอย่างหนัก ที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์


เสือโคร่ง


สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนั้นผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

- ประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั้นเยี่ยมหรือพื้นที่ซึ่งมีความงามทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญทางสุนทรียะความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก


- เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สะท้อนถึงขบวนการสำคัญที่ดำเนินอยู่ทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา ในการวิวัฒนาการและการพัฒนาของระบบนิเวศบนบกในแหล่งน้ำจืดชายฝั่งและท้องทะเล และสังคมพืชและสัตว์


- บรรจุไว้ซึ่งถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความสำคัญและนัยสำคัญในการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อาศัย รวมถึงที่บรรจุไว้ซึ่งชิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามอย่างหนัก ที่มีคุณค่า โดดเด่นเป็นสากลในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์
ที่มาจาก : มรดกโลกทางธรรมชาติ โดย ทรงธรรม สุขสว่าง คมกริช เศรษบุบผา สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ


ในวาระครบรอบ 25 ปี มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง เพื่อก้าวไปสู่การจัดการป่าตะวันตกทั้งผืน 20 ล้านไร่ ในงานสัมมนาวิชาการ : 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร


มรดกโลก


 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง