• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการแก้ปัญหาเขื่อนปากมูลลาออกจากตำแหน่ง

นักวิชาการแก้ปัญหาเขื่อนปากมูลลาออกจากตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนปากมูล26 พ.ย. 2559 ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล 4 ท่าน (จากทั้งหมด 7 ท่าน) ประกอบด้วย อ.สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต อ.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อ.ชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการด้านประมง และ อ.พรชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักวิชาการด้านสังคม ได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล


อ.สุนี ไชยรส ได้กล่าวถึงเหตุผลของการลาออก ว่า คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล เกิดจากการผลักดันของชาวบ้านปากมูล เพื่อให้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมาถึง 25 ปี โดยคณะกรรมการฯ มีองค์ประกอบจากนักวิชาการในสาขาต่างๆ ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีตัวแทนของชาวบ้าน

ที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมและลงพื้นที่หลายครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเขื่อนปากมูลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะแรกได้มีการร่วมกันกำหนดเกณฑ์การเปิดและปิดเขื่อนปากมูลที่มีความชัดเจน และใช้เป็นฐานในการดำเนินการจัดการเขื่อนตลอดปี พ.ศ. 2558 ต่อเนื่องมาปี พ.ศ. 2559 โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่

ต่อมา ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด คือ (ก) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล (ข) คณะอนุกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างบันไดปลาโจนหรือคลองเทียม หรือระบบวิศวกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้ปลาจากแม่น้ำโขงอพยพเข้าและออกจากลำน้ำมูลได้ตามธรรมชาติ (ค) คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพ และฟื้นฟูวิถีชีวิตของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาการก่อสร้างเขื่อนปากมูล และ (ง) คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูลตามหลักมนุษยธรรม เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานและการหาทางออกในระยะยาว
.
.

บันไดปลาโจน
.
.

แต่เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 ทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและกฟผ.ได้มีมติให้ปิดเขื่อน ทั้งที่เป็นการฝ่าฝืนมติคณะกรรมการอำนวยการ เนื่องจากเป็นการปิดเขื่อนทั้งที่ระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำยังอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างมาก

ทางกรรมการทั้ง 7 คนมีความเห็นร่วมกันว่า การไม่ทำตามมติคณะกรรมการชุดใหญ่ จะมีผลให้การแก้ปัญหาไม่มีบรรทัดฐาน การดำรงอยู่ของคณะกรรมการฯ ก็จะไม่มีประโยชน์ต่อประชาชน และสร้างความขัดแย้งให้ยืดเยื้อต่อไป จึงได้มีหนังสือเสนอต่อ รมต. สำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดา ดิศกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ ขอให้จัดให้มีการประชุมโดยเร่งด่วน เพื่อพิจารณาการฝ่าฝืนมติกก.อำนวยการของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ

“กรรมการทั้ง 7 คน ลาออกเพราะเห็นว่า ไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาได้จริง และต้องการบอกรัฐบาลให้มีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาปากมูลมากกว่านี้ ถ้ากรรมการอำนวยการฯ มีมติที่ผ่านการแลกเปลี่ยนจริงจังทุกฝ่าย แล้วจังหวัดฯหรือ กฟผ. ไม่ปฏิบัติตาม ก็จะเหมือนพายเรือในอ่าง ต้องขัดแย้งต่อเนื่องกันไปทุกปี และ ชาวบ้านปากมูลก็คงยังต้องรับภาระความเดือดร้อนต่อไป” อ.สุนี ไชยรส กล่าวย้ำ

 

 

รับข่าวสาร