• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สถานการณ์มลพิษทางอากาศ

อีเมล พิมพ์ PDF
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ความเข้าใจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาจมาจากผู้มีความเชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้านสื่อสารออกไป แต่หากคนที่ไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานสิ่งแวดล้อมมาก่อน ควรมีสิ่งที่พบเห็นแล้วสามารถสร้างความอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิหอศิลปะกรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการการสนทนากลุ่มในประเด็นสิ่งแวดล้อม ชื่อ “บทสนทนาสีเขียว” ซึ่งเชิญองค์กรอนุรักษ์ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็น นำมาผลิตเป็นสื่อสมัยใหม่รูปแบบศิลปะ เพื่อขยายบทบาทศิลปินและผู้ออกแบบในวาระสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
.
ความยั่งยืนนั้นต้องดำเนินควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่สะอาด และเป็นมิตร เช่น เชื้อเพลิง พลังงาน อากาศ และกองขยะ จากการเสวนาหัวข้ออากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มองว่า มลพิษทางอากาศ เป็นสิ่งที่มีการปนเปื้อนในระดับที่เกินความปลอดภัยอันจะส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งจะต้องมีการจัดการ โดยการควบคุมไม่ให้มีเยอะหรือลดให้ได้มากที่สุด มลพิษทางอากาศในไทยถือว่าแย่ในระดับหนึ่ง อาจเป็นเพราะเน้นการจัดการในประเด็นอื่นมากจนเกินไป และกลัวจะกระทบต่อการท่องเที่ยว
.
แท้จริงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการควบคุมมลพิษเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย แต่การจัดการมลพิษยังไม่เหมาะสม เพราะการจัดการควบคุมมลพิษเพียงแค่เฉพาะจากแหล่งกำเนิด รวมถึงปัญหาการสื่อสารไปสู่คนภายนอกยังทำได้ไม่ดี อย่างเช่นตอนหน้าหนาวในภาคเหนือเกิดปัญหาหมอกควัน อากาศไม่ได้ถูกปลดปล่อยสู่ภายนอก เพราะอากาศปิด แต่เราแก้ปัญหาโดยการแจกหน้ากากอนามัย ซึ่งไม่สามารถกรองฝุ่นละอองได้ การใส่หน้ากากไม่ใช่การแก้ปัญหา ดังนั้นการจัดการมลพิษต้องมีการจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมไปถึงการสื่อสารกับประชาชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก
.
อากาศ มีความสัมพันธ์กับขยะ แต่การจัดการขยะนั้นถูกส่งไปจัดการยังที่อื่น ๆ ไม่ได้จัดการในพื้นที่เกิดปัญหา ตัวอย่างเช่นขยะในกรุงเทพฯ ถูกส่งไปกำจัดที่อื่น ทำให้คนกรุงเทพฯไม่เห็นคุณค่าของปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ควรปฏิบัติ การจัดการขยะที่เหมาะสม คือ ต้องควบคุมมลพิษในภาพรวมของแต่ละพื้นที่ ไม่ใช่การควบคุมเฉพาะจากแหล่งกำเนิดนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว
.
ดังนั้นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักไว้ใจจิตสำนึกคือขยะเกิดจากเมืองใด ควรจัดการในเมืองนั้น ใครใช้สิ่งของนั้นจนสิ้นคุณค่าและกลายเป็นขยะ บุคคลนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบ เพื่อที่จะให้เกิดความเข้มงวดสูงสุด
.
สื่อนั้นสามารถช่วยให้คนเข้าใจได้มากขึ้น โดยการทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ผ่านการแปลข้อมูลวิชาการเพื่อจะสื่อสารให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้
ถอดความและเรียบเรียงจาก งานเสวนา บทสนทนาสีเขียว (Green Dialogue) หัวข้อเชื้อเพลิง พลังงาน อากาศ และกองขยะ  วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ห้องเพื่อนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ถอดความและเรียบเรียงโดย อาคม พรรณนิกรสถานการณ์มลพิษทางอากาศ
สถานการณ์มลพิษทางอากาศความเข้าใจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อาจมาจากผู้มีความเชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้านสื่อสารออกไป แต่หากคนที่ไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานสิ่งแวดล้อมมาก่อน ควรมีสิ่งที่พบเห็นแล้วสามารถสร้างความอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิหอศิลปะกรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการการสนทนากลุ่มในประเด็นสิ่งแวดล้อม ชื่อ “บทสนทนาสีเขียว” ซึ่งเชิญองค์กรอนุรักษ์ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็น นำมาผลิตเป็นสื่อสมัยใหม่รูปแบบศิลปะ เพื่อขยายบทบาทศิลปินและผู้ออกแบบในวาระสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ความยั่งยืนนั้นต้องดำเนินควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่สะอาด และเป็นมิตร เช่น เชื้อเพลิง พลังงาน อากาศ และกองขยะ จากการเสวนาหัวข้ออากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มองว่า มลพิษทางอากาศ เป็นสิ่งที่มีการปนเปื้อนในระดับที่เกินความปลอดภัยอันจะส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งจะต้องมีการจัดการ โดยการควบคุมไม่ให้มีเยอะหรือลดให้ได้มากที่สุด มลพิษทางอากาศในไทยถือว่าแย่ในระดับหนึ่ง อาจเป็นเพราะเน้นการจัดการในประเด็นอื่นมากจนเกินไป และกลัวจะกระทบต่อการท่องเที่ยว

แท้จริงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการควบคุมมลพิษเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย แต่การจัดการมลพิษยังไม่เหมาะสม เพราะการจัดการควบคุมมลพิษเพียงแค่เฉพาะจากแหล่งกำเนิด รวมถึงปัญหาการสื่อสารไปสู่คนภายนอกยังทำได้ไม่ดี อย่างเช่นตอนหน้าหนาวในภาคเหนือเกิดปัญหาหมอกควัน อากาศไม่ได้ถูกปลดปล่อยสู่ภายนอก เพราะอากาศปิด แต่เราแก้ปัญหาโดยการแจกหน้ากากอนามัย ซึ่งไม่สามารถกรองฝุ่นละอองได้ การใส่หน้ากากไม่ใช่การแก้ปัญหา ดังนั้นการจัดการมลพิษต้องมีการจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมไปถึงการสื่อสารกับประชาชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก
.
.
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ.
.
อากาศ มีความสัมพันธ์กับขยะ แต่การจัดการขยะนั้นถูกส่งไปจัดการยังที่อื่น ๆ ไม่ได้จัดการในพื้นที่เกิดปัญหา ตัวอย่างเช่นขยะในกรุงเทพฯ ถูกส่งไปกำจัดที่อื่น ทำให้คนกรุงเทพฯไม่เห็นคุณค่าของปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ควรปฏิบัติ การจัดการขยะที่เหมาะสม คือ ต้องควบคุมมลพิษในภาพรวมของแต่ละพื้นที่ ไม่ใช่การควบคุมเฉพาะจากแหล่งกำเนิดนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว

ดังนั้นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักไว้ใจจิตสำนึกคือขยะเกิดจากเมืองใด ควรจัดการในเมืองนั้น ใครใช้สิ่งของนั้นจนสิ้นคุณค่าและกลายเป็นขยะ บุคคลนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบ เพื่อที่จะให้เกิดความเข้มงวดสูงสุด

สื่อนั้นสามารถช่วยให้คนเข้าใจได้มากขึ้น โดยการทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ผ่านการแปลข้อมูลวิชาการเพื่อจะสื่อสารให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้
.
.
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
.
ถอดความและเรียบเรียงจาก งานเสวนา บทสนทนาสีเขียว (Green Dialogue) หัวข้อเชื้อเพลิง พลังงาน อากาศ และกองขยะ  
วันที่  26-27 ตุลาคม 2559 ห้องเพื่อนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ถอดความและเรียบเรียงโดย อาคม พรรณนิกร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

รับข่าวสาร