• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก แถลงการณ์ แถลงการณ์ แถลงการณ์ คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์

แถลงการณ์ คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์สืบเนื่องจากการที่ พลเอกฉัตรชัย สาลิกัลยะ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าจะใช้มาตรา 44 ผลักดันการสร้างเขื่อนแม่วงก์ (ตามเอกสารแนบ3) ซึ่งเครือข่ายและองค์กรต่างๆ เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ควรดำเนินการ ดังนั้นทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.) และเครือข่ายองค์กรภาคี ขอคัดค้านไม่เห็นด้วยกับ การใช้ ม. 44 ผลักดันสร้างเขื่อนแม่วงก์ ด้วยเหตุผล 7 ประการ ตามในเนื้อความในแถลงการณ์ ทั้งนี้มีผู้ร่วมลงชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ในนามองค์กรและเครือข่าย 150 องค์กร ในนามบุคคล 184 คน โดยผู้ร่วมลงนาม คือ กลุ่มภาคประชาสังคม เครือข่ายประชาชน และบุคคลทั่วไป


นอกจากเหตุผล 7 ประการที่กล่าวมาแล้ว พวกเราขอ อ้างอิงถึงคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ (ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ) โครงการเขื่อนแม่วงก์ ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบถึงรายงานดังกล่าวแล้วและพบว่ามีข้อบกพร่องในการสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในหลายประเด็น ยกตัวอย่าง เช่น

1. ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เนื่องจากพบว่าวิธีการเก็บข้อมูลไม่ตรงตามกับที่เคยเสนอเอาไว้ ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน การสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีการใช้เวลาที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณข้อมูลที่ต้องการ ส่งผลให้เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคุลม รวมทั้งขาดความสมบูรณ์ทั้งจำนวนและชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ทำให้คุณภาพของข้อมูลดังกล่าวต่ำลงและไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนั้นการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ยังส่งผลกระทบทางตรงต่อระบบนิเวศของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศในบริเวณรอยต่อของการกระจายทางชีวภูมิศาสตร์ (Unique Biogeography) ของการกระจายพืชพรรณและสัตว์ป่าจากภาคเหนือและภาคใต้รวมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ด้วย คุณค่าของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และป่าในพื้นที่ราบ จึงมีความสำคัญมากต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพถิ่นที่อาศัย ชนิดพืชพรรณ สัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และพันธุกรรม กลไกของระบบนิเวศในผืนป่าแห่งนี้

2. ด้านการจัดการน้ำ ภาพรวมโครงการ คณะทำงานฯ เห็นควรมีข้อสรุปของผลการศึกษาให้ยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจากมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาก หลากหลายประเด็นและผู้ศึกษาไม่อาจแก้ประเด็นการศึกษาเหล่านั้นจนเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนได้ อาทิเช่น ไม่มีข้อมูล Schematic Diagram ของแต่ละแนวทางเลือก มีเฉพาะกรณีสุดท้าย ทั้งนี้ ข้อมูล Schematic Diagram จะต้องมีทั้งสภาพปัจจุบัน และทางเลือกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการ ว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ดำเนินการจัดทำอาคารชลประทานเอาไว้ทั้งในขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน Sub basin ทั้งหมด เพราะจะส่งผลต่อการคำนวณการไหลเวียนของน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในแต่ละทางเลือก หรือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เช่น ยังขาดการศึกษาการกระจายตัวของน้ำไปเป็นลำน้ำย่อยต่างๆ ทำให้การศึกษายังครอบคลุมไม่เพียงพอที่จะอธิบายพฤติกรรมน้ำท่วม เป็นต้น

3. ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะทำงานฯ พิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ตามหลักวิชาการพบว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์จะไม่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการตามที่ที่ปรึกษาดำเนินการและเข้าใจ เนื่องจากประโยชน์ที่ที่ปรึกษาคำนวณนั้นสูงเกินจริงจากผลตอบแทนทางการเกษตร และการนับซ้ำของการป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วม ในผลตอบแทนทางการเกษตร ในขณะเดียวกันต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ที่ปรึกษาคำนวณ ผลที่ได้ออกมาต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มาเป็นผลประโยชน์ ดังนั้นหากดำเนินการตามหลักวิชาการจะพบว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์จะเป็นไปไม่ได้ในทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีค่าตอบแทนสุทธิที่เป็นมูลค่าปัจจุบันเป็นลบ

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าไม่ควรมีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์เนื่องจากมีผลกระทบทั้งด้านป่าไม้ ด้านการจัดการน้ำ และด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนเลยจากการประเมินดังกล่าว

เราขอยื่นจดหมายฉบับนี้ต่อ ฯพณฯ พล.. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกแนวคิดการใช้ . 44 ผลักดันสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยให้มีการพิจารณาทางเลือกในการจัดการน้ำแทนการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทย

ด้วยความเคารพอย่างสูง
เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน.) และเครือข่ายองค์กรภาคี
สำเนาถึง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เขื่อนแม่วงก์

รายชื่อแนบท้าย คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ ลงชื่อในนามองค์กร และ เครือข่าย
1. เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน) 2. มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)Thai-Water Partnership 3. มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 4. มูลนิธิสืบศักดิ์สิน แผ่นดินสี่แคว 5. มูลนิธิสถาบันปฎิปัณ 6. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 7. มูลนิธิสุรชัย จันทิมาธร 8. มูลนิธิบัญฑิต อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9. เครือข่ายศิลปินรักษ์ป่าตะวันตก 10. สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต 11. สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณะประโยชน์) 12. สถาบันพัฒนาเยาวชนและองค์กรชุมชนเพื่ออนาคต จ.อุทัยธานี 13. เครือข่ายชุมชนคนรักษ์ป่าแม่วงก์ 14. เครืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง – ล้านนา 15. เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแจ่มตอนบน ต.แม่นาจร จ.เชียงใหม่ 16. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 17. กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 18. กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ  อ.สอง จ.แพร่ 19. กลุ่มตะกอนยม 20. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) 21. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน 22. สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (MCI) 23. พิพิธภัณฑ์เล่นได้ บ้านป่าแดด ตอ.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 24. มูลนิธิธนาคารต้นไม้ 25. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 26. เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำอันดามันตอนบน 27. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 28. เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (SCNNE) 29. สมาชิกเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ(คปน.) บ้านป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 30. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสวล.เขตงานตะนาวศรี

31. สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน 32. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช. เหนือ) 33. สถาบันธรรมชาติพัฒนา อุทัยธานี 34. สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 35. ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก 36. เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน จ.พิษณุโลก 37. ชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ(คนกับป่า)จังหวัดพิษณุโลก 38. กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนินมะปราง 39. สถาบันสร้างเสริมการจัดการทรัพยากรชุมชน 40. มูลนิธิเพื่อนช้าง 41. สมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 42. สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 43. สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(สอส.) 44. สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุระกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) 45. โครงการปฎิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จ.พิจิต 46. เครือข่าย เพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก 47. เครือข่ายปกป้องผืนป่าตะวันออก 48. เครือข่ายพลังปัญญาน่าน 49. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) 50. กลุ่มเยาวชนต้นกล้านครนายก 51. ชมรมคนรักสัตว์-ป่า 52. กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่ 53. กลุ่มไม้ขีดไฟ 54. กลุ่มใบไม้ 55. กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ 56. เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 57. กลุ่มเพื่อนประชาชน 58. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 59. สมาคมรักษ์ทะเลไทย 60. ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา (ผสพ)

61. สมาคมดับบ้านดับเมือง 62. กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง 63. มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต จ.สุราษฎร์ธานี 64. ชมรมเพื่อนธรรมชาติจ.กาฬสินธุ์ 65. ชมรม โอเคเนเจอร์ 66. โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) 67. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน) 68. กลุ่มปกาเกอะญอ ภาคเหนือ 69. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 70. คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) 71. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน 72. กลุ่มลุ่มน้ำป๋ามปิงตอนบน 73. เครือข่ายชาวบ้านต้นน้ำแม่คำ 74. สถาบันสมถะ เพื่อสันติสุข 75. กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (siamensis.org) 76. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มศว 77. โครงการจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมสะเมิง (SAMPART) 78. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 79. เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม 80. FTA Watch (กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน) 81. ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา 82. เครือข่ายชาวเล 83. เครือข่ายชนเผ่าฯ ภาคใต้ 84. เครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเลชนเผ่ามอแกน-มอแกลน 85. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา 86. เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ 87. เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต 88. เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดระนอง ประจวบฯ 89. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมปละการเมือง (คปสม) 90. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จ.อุบล

91. เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติ 92. สภาชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ 93. กลุ่มพะยูนศรีตรัง จังหวัดตรัง 94. เครือข่ายภัยพิบัติตำบลท่าหินจ.สงขลา 95. เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 96. เครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนอ่าว ก 97. มูลนิธิชุมชนไท 98. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ 99. สมาคมผู้บริโภคสงขลา 100. กลุ่มคนอีสานรักหลักประกันสุขภาพ 101. เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน 102. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันออกและสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก 103. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย 104. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำปาง 105. คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 106. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง 107. ครูและเด็กเพื่อสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก 108. เครือข่ายเพื่อนตะวันออก 109. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ) 110. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 111. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ 112. สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 113. สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก 114. เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 115. ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา 116. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาสตูล 117. เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงขลา สตูล 118. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) 119. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน 120. ศูนย์ข้อมูลสิทธิมุษยชนและสันติภาพอีสาน

121. เครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน 122. เครือข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน 123. เครือข่ายพลังงานยั่งยืน จ.สุรินทร์ 124. เครือข่ายป่าชุมชน จ.สุรินทร์ 125. โครงการทามมูล 126. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 127. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน 128. เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา 129. ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชน นครราชสีมา 130. ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชี 131. สถาบันธรรมชาติพัฒนา 132. เครือข่ายสลัม 4 ภาค 133. กลุ่มวันใหม่ 134. สถาบันธรรมชาติพัฒนา อุทัยธานี 135. กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพยุหะ 136. กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอุทัยธานี 137. สมัชชาประชาชนสุโขทัย 138. มูลนิธิคนเพียงไพร จ.พิษณุโลก 139. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 140. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) 141. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม 142. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย( WeMove) 143. กลุ่มเยาวชนคนต้นน้ำ 144. มูลนิธิผู้หญิง 145. คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ) 146. มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) 147. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 148. กลุ่มบิ๊กทรี BIG Trees 149. สมาคนคนตาบอดแห่งประเทศไทย 150. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

 

 

รับข่าวสาร