• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] เสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

[VIDEO] เสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

อีเมล พิมพ์ PDF

 เสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนคลิปวีดีโอบรรยากาศงานเสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สามเสน กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

เสวนาเชิง Technical hearing ระดมความคิดเห็น ความรู้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เสวนาหลักและผู้เข้าร่วมทุกท่าน เพื่อหาทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยใช้กรณี การใช้ไม้สักในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นประเด็นนำเสวนา แบ่งตามช่วงเสวนาต่างๆ ดังนี้

ทางออกการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทย ช่วงที่ 1/3

ทางออกการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทย ช่วงที่ 2/3

ทางออกการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทย ช่วงที่ 3/3


ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

รับข่าวสาร