• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : วิกฤตแล้ง เมืองสามน้ำ

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนที่เมืองสามน้ำ

ภัยแล้งปี พ.ศ. 2559 ผมได้มาดูพื้นที่ เมืองสามน้ำ จ.สมุทรสงคราม ดินตรงนี้ไม่แตกระแหงหรือว่าน้ำไม่พอใช้ ที่ตรงนี้เป็นที่ปลายน้ำสุดของแม่น้ำแม่กลองซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้แล้งมากมาย เพราะว่าในลุ่มน้ำป่าต้นน้ำยังอุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนใหญ่สองเขื่อนก็ยังพอเจอจุลให้กับลุ่มน้ำ และข้ามมายังแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงลุ่มนำเพชรบุรีในบางส่วน

แต่ในขณะเดียวกันในภัยแล้งปี พ.ศ. 2559 อาจจะเป็นบทเรียนสำคัญที่บอกว่าแท้จริงแล้วน้ำจืดก็มีผลโดยตรงกับพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศ 3 น้ำ ประกอบไปด้วย น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย อย่างสมุทรสงครามลึกขึ้นไปถึง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่จะต้องรักษาสมดุลของความเค็มของ 3 น้ำให้ดี เพื่อที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารรวมถึงแก้ปัญหาทำให้เกษตรไม่เสียหายมากในยามที่น้ำจืดไหลลงมาไม่ได้ และน้ำเค็มก็ยังถอยขึ้นไป

.

ลงพื้นที่วัดคุณภาพนํ้า

.

ด้านการเฝ้าระวังในระดับบุคคลที่จะรู้เท่าทันว่าน้ำจะเค็มแล้ว จำเป็นต้องดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ อย่างเช่นเครื่องวัดความเค็มของน้ำ โดยราคาประมาณ 4,000 บาท ซึ่งถือว่าไม่แพง เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกัน นอกจากการป้องกันทรัพย์สิน ป้องกันผลผลิตของตัวเองไม่ให้เสียหาย จะต้องมีการประสานข้อมูลต่าง ๆ ของน้ำ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นองค์รวมทางวิทยาศาสตร์ นำไปบริหารจัดการ และสำคัญที่สุดก็คือการผลักดันเชิงนโยบาย จนในที่สุดเมื่อได้องค์ความรู้ว่า ศักยภาพของลุ่มน้ำหนึ่งของพื้นนั้นต้องการปริมาณน้ำขนาดเท่าใด ในแต่ละกรณี เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำน้อย น้ำมาก น้ำปกติ เพื่อจะได้ข้อมูลมาบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งในขณะเดียวกันทำให้ภาคพลเมืองได้มีส่วนในการเก็บข้อมูลร่วมกันผลักดันให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน

.

แผนที่เมืองสามน้ำ

.

ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน วิกฤตแล้ง เมืองสามน้ำ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon


 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง