• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก แถลงการณ์ แถลงการณ์ ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลภาพสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยที่ผิดพลาด

ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลภาพสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยที่ผิดพลาด

อีเมล พิมพ์ PDF
จากกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูล ข้อมูลสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยพร้อมภาพประกอบ บรรจุไว้ในแท็บเล็ต (Tablet) และส่งมอบให้โรงเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นมีข้อผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อีกทั้งบางภาพไม่สามารถระบุหรือจำแนกชนิดพันธุ์ได้อย่างชัดเจน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างถูกต้อง
โดยเนื้อหาทั้งหมดของจดหมายมีดังนี้
เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลภาพสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยที่ผิดพลาด
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ปรากฏข้อมูลว่ากระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำข้อมูลสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยพร้อมภาพประกอบ บรรจุไว้ในแท็บเล็ต (Tablet) และส่งมอบให้โรงเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียนนั้น
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าพบว่า  ข้อมูลภาพสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยหลายชนิดพันธุ์มีความผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือบางภาพไม่สามารถจำแนกชนิดพันธุ์ได้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มูลนิธิสืบฯ จึงขอวิงวอนให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ที่ผิดพลาดในสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนอย่างถูกต้อง รวมถึงในการนำภาพมาใช้ประกอบข้อมูลสื่อการเรียนการสอนชุดดังกล่าว ควรใส่ข้อมูลที่มาของภาพและเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ เพื่อปลูกฝังเด็กๆได้รู้เรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้วยเช่นกัน
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ลงชื่อ ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
รายละเอียดที่แนบมาด้วย
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจากกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูล ข้อมูลสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยพร้อมภาพประกอบ บรรจุไว้ในแท็บเล็ต (Tablet) และส่งมอบให้โรงเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนนั้นมีข้อผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อีกทั้งบางภาพไม่สามารถระบุหรือจำแนกชนิดพันธุ์ได้อย่างชัดเจน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างถูกต้อง

โดยเนื้อหาทั้งหมดของจดหมายมีดังนี้

เรื่อง ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลภาพสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยที่ผิดพลาด
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ปรากฏข้อมูลว่ากระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำข้อมูลสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยพร้อมภาพประกอบ บรรจุไว้ในแท็บเล็ต (Tablet) และส่งมอบให้โรงเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียนนั้น

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าพบว่า  ข้อมูลภาพสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยหลายชนิดพันธุ์มีความผิดพลาด ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือบางภาพไม่สามารถจำแนกชนิดพันธุ์ได้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มูลนิธิสืบฯ จึงขอวิงวอนให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ที่ผิดพลาดในสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนอย่างถูกต้อง รวมถึงในการนำภาพมาใช้ประกอบข้อมูลสื่อการเรียนการสอนชุดดังกล่าว ควรใส่ข้อมูลที่มาของภาพและเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ เพื่อปลูกฝังเด็กๆได้รู้เรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้วยเช่นกัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ลงชื่อ ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

รายละเอียดที่แนบมาด้วย

สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าสงวน


 

รับข่าวสาร