• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ม.ค. - พ.ค. 59

สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ม.ค. - พ.ค. 59

อีเมล พิมพ์ PDF
สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ม.ค. - พ.ค. 59
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานรักษาผืนป่า ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตามรายนามดังต่อไปนี้
กิจกรรม สมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ และดีเซลคลับ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรนำโดย คุณธนกร ฮุนตระกูล รองประธานมูลนิธิฯ และคุณวรลักษณ์ โกษากุล เหรัญญิก เป็นตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อรับมอบเงินสนับสนุน ผ่านสมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับ โดยเป็นเงินส่วนลดสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันตลอดปี 2558 มอบโดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) รวมยอดเงิน 39,999 บาท
กิจกรรม หมุนเลนส์...สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร
รับมอบเงินสนับสนุนจากงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายในหัวข้อ “หมุนเลนส์...สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร” ผลงานของนายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดประมูลภาพถ่ายและมอบรายได้ให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายภาณุเดช เกิดมะลิ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 103,629.25 บาท
กิจกรรม รับมอบเงินสนับสนุนจากการตั้งกล่องบริจาค ในเครือบริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนการวางกล่องรับบริจาค จากในเครือบริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด โดยได้รับเงินสนับสนุนในปี 58 จำนวน  16,043 บาท โดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนารายได้ฝ่ายระดมทุนเข้าไปรับมอบเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สยามพารากอน และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ เดอะมอลล์รามคำแหง
กิจกรรม สกรีนเสื้อยืดในงานคนไทยขอมือหน่อย
มูลนิธิฯได้ร่วมออกบูท ในงานคนไทยขอมือหน่อย จัดโดย “มูลนิธิเพื่อคนไทย” ในวันที่ 14-17 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา งานนี้มูลนิธิฯ ได้เปิดตัว “กลุ่ม YOUNG SEUB” โดยเปิดโอกาสให้คนที่สนใจและมีความต้องการอยากทำงานอนุรักษ์ ได้มีพื้นที่และเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเป็นอาสาสมัคร เข้ามาช่วยเหลืองานมูลนิธิฯได้ตามความเหมาะสม ภายในบูทมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก “กลุ่ม YOUNG SEUB” เพื่อสบทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และได้รับเงินเป็นจำนวน 20,670 บาท
กิจกรรม “เพาะกล้ารักษาป่าใหญ่” ร่วมกับ บริษัท นิคอน เซลล์(ประเทศไทย) จำกัด
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดกิจกรรม “เพาะกล้ารักษาป่าใหญ่” ร่วมกับบริษัทบริษัท นิคอน เซลล์(ประเทศไทย) จำกัด และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสิททร์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในกิจกรรมสามารถเพาะต้นกล้าได้จำนวน 3,000 กล้า โดยกล้าไม้เหล่านี้จะถูกนำกลับไปฟื้นฟูปลูกในพื้นที่แปลงคดี หรือพื้นที่ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานนำไปปลูกอีกครั้งในอนาคตามความเหมาะสม โดยในกิจกรรมนี้ทางบริษัท นิคอน เซลล์(ประเทศไทย) จำกัดได้สนับสนุนเงินในการทำกิจกรรม 55,344 บาท
สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนมกราคม 2559
คุณปัทมา ครองพล, บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด, คุณรังสินี โสธรวิทย์, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์, คุณเทียรชัย  สถิตธรรมนิตย์ , กลุ่ม Say No, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)  32,708.8, สมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ และดีเซลคลับ 7,291.2, คุณคู่ขวัญ ยืนยง, คุณศิริกัญญา ไกรสูงเนิน, คุณอัญชลี  โอฬารสกุล, คุณมโน โอฬารสกุล, คุณเมธี โอฬารสกุล, คุณวรรณา โอฬารสกุล, คุณวรรณี อัษฎาธร, บริษัท มณีกร อพาร์ตเมนต์ จำกัด, คุณปราณี เครือญาติดี, คุณชลธิชา จันทร์ทัด, บจก.ออกัสท์มีเดียมาร์เก็ตติ้ง, คุณอชิรญา จิรอนุพงศ์, คุณอัจจิมา สุทธิรักษ์,คุณอลิสา ขุนพานิช, คุณอัญชลินทร์ ทีเลิศบารมี, คุณอังคณา เฉลิมชัยกิจ, คุณอานนท์ ดวงภานุมาส, ANTONINA MOTORKO, คุณอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล, คุณอาภาภัคร ปรีชา, คุณอาภาพร จันทรรัตน์, คุณอภิญญาภรณ์ เสียงใหญ่,คุณอภิรดี จงหมายลักษณ์, คุณอภิรักษ์ ศรีบวรธาดา, คุณอภิฤดี จีรวงส์, คุณอภิษฎา ไพศิริยืนยง, คุณอารดา อภิชาตบุตร,คุณอรัญญา หิรัญสถิตพร, คุณอรรถพล ประพันธ์, คุณอาทิตย์ เตชะสินกุล, คุณอติยา บำเพ็ญบุญ, คุณเบญจ์  บุศดี, คุณเบญจมาศ ปุณยเวชสุนทร, คุณเบญจพร ตรงเจริญสุข, คุณเบญญาภา เตชะชิกุล, คุณภาวนา บาจาจ, คุณบริบูรณ์ รุ่งกลั่น, คุณบุษกร แสงวัฒนะพันธุ์, คุณบูรโชติ ศรีสมศักดิ์, คุณบุษบา กุลศิริธรรม, คุณชลิดา เกาะสุวรรณ์, คุณชลิตา  โลหะคุปต์, คุณชลันธรณ์  อัศวธีระธรรม, คุณชนาธิป เพียงโงก, คุณชนิกา ธรรมรุจา, คุณชนินท์นุช เทพประสิทธิ์, คุณชนกนันท์  เทียมรัตน์, คุณชวิศา อรรคพงษ์, คุณชวิศา กาญจนถวัลย์, คุรชาวิษณ์ ชินสนธิกุล, คุณชญาณี ชัยเดชขจร, คุณชยาภรณ์ ศรีลาภ, คุณชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์, คุณจีรนันท์ นาคสมทรง, คุณจิตสุภา สุขเกษม, คุณชมพรรษ หาญชาญเลิศ, คุณชมพู ลักษณากร, คุณชมพูนุท พงษ์เทพนิวัติ, คุณชมพูนุท เสถียรธรรมกุล, คุรชลธิศ นิยมบัณฑิต, คุณจันทิมา ไวยวุฒิ, คุชุติมา งามเลิศไพโรจน์, คุณดนัย บุญพิทักษ์, คุณทิพยา ตริปาที, คุณดลบงกช นิ่มศิริ, คุณดวงมน สุวัฒนะโสภณ, คุณดุษฎี  วิวรรธนาภิรักษ์, คุณดุษฎี  จันทร์ศรีเกสร, คุณหทัยรัตน์  โตพิบูลย์พงศ์, คุณอิทธิมนต์ วีระมงคลกุล, คุณเจนใจ ชะวะนะเวช, คุณจันทกานต์ แซ่ลู่, คุณจริยา วัฒนาพงษากุล, คุณจิณห์ฐิติภา ลี่สันธิติกุล, คุณจิตร์กนก ชโยเลิศศิริ, คุณกัมปนาท ซ้อนสวัสดิ์, คุณกานต์ โชครุ่งวรานนท์, คุณกนกกร สิริโสภาอุษา, คุณกนกพร ถิระบัญชาศักดิ์, คุณกัญญารัตน์ จารุเกียรติกุล, คุณเกศรา เลิศพนาสรรค์, คุณเกตุทิพย์ ธัมอารีย์รัตน์, คุณเขมพร ประสงค์ทรัพย์, คุณกิติพงษ์ ลิ้มมงคล, คุณกิตติ กมลทิพย์ลาภ, คุณกิตติ ออพิพัฒนา, คุณกิตติกาญจน์ นิธิวรรณากุล, คุณกิตติพร พังลำภู, คุณกล้าหาญ นรเดชานนท์, คุณกรดา แก้วประสิทธิโชค, คุณกรกนก ละออ, คุณกฤษณี  ริมภพลาภ, คุณกุลธิดา เด่นวิทยานันท์, คุณลักขณา พินทอง, คุณลักษิกา ลิมปนะสุคนธ์, คุณลักษณ์ แสนประสาน, คุณมานะ ลาวรรณ์, คุณมาณีทิพย์ รัตนไพศาลเศรษฐ์, คุณเมธี กลมเมธากุล, Mihir Trivedi, คุณมณฑน์จิตเกษม เหลืองพิพัฒน์, คุณมงคล เฉียดผักแว่น, คุณมุฑิตา ยาวะโนภาส, คุณณดน พัฒนวริชย์กุล, คุณนลินณัฎฐ์ ไชยมงคล, คุณนันทนัช พัฒน์เจริญ, คุณนันทพร ทิพย์ทวัชาญ, คุณนภาพร หมื่นไกร,คุณนภัสสร เลิศอัศววิวัฒน์, คุณนภัสสร สกุลยง, คุณนภา ศุภจิตรสวัสดิ์, คุณณพชร ว่องชาญกิจ, คุณนภอร งามวงษ์วาน, คุณณฤดี คอศิริ, คุณนรุตม์  ลิมปิวรรณ, คุณนฤมล โต๊ะวิเศษสุข, คุณสิทธิ์ โมฬี, คุณณัชชา คนอัน, คุณณัชพล รุ่งนิตย์ตระกูล, คุณณํฐิฌาญ์ ผดุงเวทสวัสดิ์, คุณณัฐติกาญจน์ ศรีสวัสดิ์,คุณนวรัตน์ สุวรรณมานนท์, คุณเนริสสา หลิง, คุณนิลวรรณ บุญยุภู,คุณนิภาพร สุกาญจนไพร,คุรนิติพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช, คุณนิติภัทร หาญตระการพงษ์, คุณนิธิพร ศรีสุข, คุณนิธิวดี อ๊อดอำไพ, คุณน้องเกรท ปัญจธรรมวิทย์, คุณนพจารี วัฒนานุกิจ, คุณนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ, VAN QUANG NHUT TO VAN, คุณนันทิยา พรวราภรณ์, คุณณัชชา กนกเวชยันต์, คุณณัชชา ปิยะนพรัตน์, คุณณํฐชวัศ อัศวโสตถิ์, คุณนัฐวุฒิ ปัทมวิภาค, คุณณัฐฎ์ธราภรณ์ วิริยะมงคลชัย, คุณณัฐนันท์ เกษร, คุณอรชา ศิริพิทักษ์วงศ์, คุณอรกานต์ ผดุงสัจจกุล, คุณอรนุช สุขวงษ์, คุณอรจิรา ตั้งวงศ์ยอดยิ่ง, คุณอรฤดี เจียมรัตนะประทีป, คุณปธนัญ บุษปะเกศ, คุณไพบูลย์ ตันกูล, คุณภคธร ขรรค์ณรงค์, คุณภัคภร ธรรมตระกูลดี, คุณปกรณ์ กิจเจริญไชย, คุณปกรณ์ สุขอุดม, คุณภัคศิกร ทับทิมทอง, คุณปนัดดา ผลผักแว่น, คุณปนัสยา สถาพรยืนยง, คุณภณิดา บุญสินสุข, คุณปาณิสา สกุลสำเภาพล, คุณภัณฑิรา หงส์นาค, คุณภาณุพงศ์ บรรยงพิศุทธิ์, คุณปาริฉัตร ลิโมภาสิทธิ์, คุณพัชนา  วนสุธานนท์, คุณเพชร์รัตน์  ลีลาสุนทรกุล, คุณภัทรา เบญจชินชัยกุล, คุณปฐมาวดี ศรีวงษา, คุณภัทรพล แหยมญาติ, คุณภัทรสุดา สมเสมอ, คุณปวีณ์ริศา ปาติบุตร, คุณปวุฒิ แสงอ่อน, คุณพีระ ศักดานุพงษ์, คุณพีรณัฐ บุญเรืองถาวร, คุณเพ็ญพร เทียนประภาสิทธิ, คุณพัชรพร ศรีทุมมา, คุณภัทรพันธุ์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์, คุณพจนัคร ปักษี, คุณภูพงษ์ ภู่ศิริ, คุณภูริดา อัศวสถิตพร, คุณพิชญา คล้ายหาญ, คุณพิมพรัตน์ พันธุ์ชาตรี, คุณพิณนภา ภูผา, คุณภิรตา ภักดีสัตยพงศ์, คุณพีรยา ชินล้ำประเสริฐ, คุณพิชญ์สินี บริณายกานนท์, คุณพิชชา ลีลาพรพิสิฐ, คุณพิชญา  วสุเศรษฐกุล, คุณพิชญ์ภพ เปี่ยมทิพย์มนัส, คุณปิยะณัฐ สวนอภัย, คุณปิยนุช สราญฤทธิชัย, คุณปิยะพร สจิรวัฒนากุล, คุณปิยาภรณ์ นพมาศ, คุณเพลินพิศ ช่างวิชชุการ, คุณพลอยรุ้ง พันธ์มีเชาว์, คุณพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์, คุณพงศธร ปัญญานิธิสกุล, คุณภูมิ เสาวลักษณ์พรรณ, คุณปรมาภรณ์ ทองวีระประเสริฐ, คุณพรนิชา วีระธำรงศักดิ์, คุณพรเทพ ชูวุฒิเชาว์, คุณพรทิพย์ ปิติอรุณโรจน์, คุณพรทิพย์ วิทยาวัชรินทร์, คุณประภารัตน์ ตั้งปัญญาธรม, คุณประภาศิริ โฆษิตธนากร, คุณประภาพรรณ รักธรรม, คุณปรัชญา สิงขรอาจ, คุณบัณณพร ตันติเวชวุฒิกุล, คุณบัณฑวรีย์ เลิศกมลมาศ, คุณพุทธชาติ เกษมทวีโชค, คุณพุทธินันท์ ประเสริฐอัมพร, คุณราฆพ เมตตาคุณ, คุณระพีพรรณ ศิริเจริญ, คุณนริศรา ทองมาก, คุณรัตนา จารุภัทรพงศ์, คุณรัชดาภรณ์ โพธาขวัญประชา, คุณรัตนวรรณ นาคประดิษฐ์, คุณรวิพันธ์ พานิชเจริญ, คุณฤทธิณรงค์ จุนจรูญ, คุณรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์, คุณรวมพร วณิชย์วรนันต์, คุณรุ้งรักษ์ พาคำ, คุณสหภูมิ ปานพรหม, คุณเสาวลักษณ์ ตะเภาหิรัญ, คุณเสาวณีย์ บัวเจริญ, คุณศราวดี   ณ   พัทลุง, คุณเสรี ธรรมวิริยารักษ์, คุณศศธร ทุ่งโพธิแดง, คุณศศิธร จิรเจริญยิ่ง, คุณสาธิดา สื่อประเสริฐสุข, คุณสาธิน เฉลิมพงศ์ชัย, คุณสิรพาพรรณ จารุวัชระพน, SHALISE COLLEEN KNIGHT, คุณศิร วรวัฒน์ธำรง, คุณสิริน จันทร์รัดคะ, คุณสิรินา จิรานนท์, คุณศิริพร แซ่เบ๊, คุณสิริสุข แมนเมตตกุล, คุณศิศิรา ศุระศรางค์, คุณสิทธิพัฒน์  ศิลป์ฟ้าพานิช, คุณสมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์, คุณสมพร ธารีรัตน์, คุณสมศักดิ์ อนรรฆเสลา, คุณสมสุดา มารักษ์, คุณสรณ์ สุวรรณวิวัฒนา, STEVEN MICHAEL  FURST, คุณสุชาดา ลิมป์ไพบูลย์, คุณสุชานารถ ปรีชา, คุณสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ, คุณสุนิชชา ชั่นด้วง, คุณสุนทรี สิริพันธุ์, คุณศุภลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ, คุณศุภรักษ์ อินทะจักร, คุณสุภธิดา ลีละยุทธโยธิน, คุณสุพัฒณา เสืองาม, คุณศุภลักษณ์ จักรชัยชาญ, คุณศุภลักษณ์ สุดแสวง, คุณสุรกาญจน์ อัศวเศรณี, คุณสุรเสกข์ เยื้องกราย, คุณสุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง, คุณสุทธิศักดิ์ ก้องพงศ์ปิติ, คุณธชพรรณ ตรีคันธา, คุณตามจิต ศิวะโกเศศ, คุณตาล ทศสุวรรณ์, คุณธนัญญา วูอินทรานน์, คุณธนะรัตน์ เพิ่มพูนทรัพย์, คุณธนัช หงส์ชินกร, คุณธัญลักษณ์ ศรีพรสวรรค์, คุณธีรพงษ์ เจียรนัยดิลก, คุณเตชิต ธนาสุทธิเสรี, คุณธีรกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์, คุณธนพงษ์ ชาติสุภาพ, คุณธนาทร ตั้งคุรุสรณ์, คุณธนาวิทย์ จงสุตกวีวงศ์, คุณธัญพิชชา วงศ์อัศวเวศย์, คุณธนัช แสนขยัน, คุณทิพย์วดี ธาราธิคุณเดช, คุณฐิติวัลย์ เล่นทัศน์, คุณฐิติมา พัฒนาประทีป, คุณตวงพร บูรณะนนท์, คุณธัญญามาศ ปัญญายิ่ง, SAMPHOS  TY, คุณวริษฐา ชิตวรากร, คุณวศุนธรี จรรยาทิพย์สกุล, คุณวิเลขา ธนากรพัฒนา, คุณวิมลรัตน์  นันทะวงษ์, คุณวิภาดา เจตสันติ์, คุณวิภาดา วงศ์ศิริเดช, คุณวิภารัตน์ สุขโสภี, คุณวรรณิภา ร่วมรังษี, คุณวันดี ลีวรวัฒน์, คุณวรรณภัสร ติยะรัตนาชัย, คุณวรรณรดา ขจรทวีชัย, คุณวรัญญา โฆษิตกุลจร, คุณวราพรรธน์ เกษมวริศพงศ์, คุณวรารัตน์ วีระคงสุวรรณ, คุณวราทิตย์ จันทร์ตระกูล, คุรวริศรา มหาไม้, คุณวิลาวรรณ ยอดไธสง, คุณวิภารัฐ ปัญญาเสก, คุณวิภาวี เลิศธรรมเทวี, คุณวิรงรอง นัยวัฒน์, คุณวิชญะ ปานแย้ม, คุณวงกต อาจณรงค์, คุณวรพล ว่องภูรินทร์, คุณวรปภา ปุตตะไตรสิน, คุณวุฒิ พูลสมบัติ, คุณญาณิศา ศรีประเสริฐยิ่ง, คุณหญิงรัช อติชาตรัช, คุณยศธร วัฒนะพิทักษ์สกุล, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด, คุณสว่างจิตร ยลอารีย์, บริษัท ทีมไทย จิ๊ก จำกัด, คุณไพบูลย์ ตันกูล, คุณปาล์ม ปรีดานนท์, *** มีผู้ไม่ประสงค์อกนาม 119,153.-, คุณอุมาพร โควงษ์, คุณชลิตา  หิรัญสุข, คุณจิรพงษ์ ชูเชื้อ, คุณเลิศจุฬา บี้สมบูรณ์, คุณธนกร ศิริโสดา, คุณณรงค์ฤทธิ์ ภู่เกตุ, คุณภัทรพล ตุลารักษ์, คุณกิ่งแก้ว กุดโอภาส, คุณภาคภูมิ อิฐรัตน์, คุณจันทิมา สุขพัฒน์, คุณธัญญานุช แกว่นธัญกิจ
สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
คุณศิวาพร คุณศิวาพร, สนง.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, คุณปริศนา สวัสดิ์สว่าง, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณปัทมา ครองพล, คุณศันานีย์ พรหมบ้านวังข์, คุณสุชีรา แซ่ฉั่ว, คุณขนิษฐา พรหมสุข, สุธิวัตรคลินิก, คุณโม จิรชัยสกุล, คุณสุทธภา อัศวจินดา, บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด , คุณจิตพิสุทธิ์ ศิริรัตน์, คุณภัสรา เจิมวิวัฒน์กุล, คุณประภาพร วงศ์เครือเมฆ, คุณกนกอร วรรธนวหะ, บจก.เค.เอ็น เท็กซ์ไทล์, คุณปัณณภัสร์ เจริญยิ่งวัฒนา, บริษัท ต้นคูณ ฟูด จำกัด, คุณสิราวรรณ ว่องวิทยการ, บริษัท มาสเตอร์ โฟโต้เน็ตเวิร์ค จำกัด, คุณธญา วิชญเธียร, SOMCHAI SORNBUNJONG, CHINTANA ASADAMONGKOL, คุณแดง เลาหเลิศชัย, คุณสุภิญญา ตันติชินรักษ์, คุณรัชนันท์ พิพัฒนชลาลัย, คุณพันธิตรา ศศิพิบูลย์, คุณลักษณา เด่นดำรงทรัพย์, คุณเปรมจิตต์ วัฒนะประเสริฐ, คุณฐปกานต์ อมรวิเชษฐ์, คุณพรทิพย์ ลาภดำรงกิจ, คุณจิระเดช เพ็งแสวง, คุณธรรมนูญ อาทโรประยูร, คุณอุทัย ถมยามงคล, คุณสมพร รัศมีจาตุรงค์, คุณสุจิตรา จรรยงค์วรกุล, คุณประพิมพร เลิศรัตนานนท์, คุณธีรวีร์ ศศิโรจน์รวี
สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนมีนาคม 2559
คุณกณพ จ่างตระกูล, บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด, คุณกนกรัตน์ สถาวรานนท์, คุณปราโมทย์ ธีรกุล, คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณสุภาพรรณ์ อัศวาณิชย์, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณปรีติ์ภพ วรดิถี, คุณสัมพันธ์ ปุ้ยพันธวงศ์, คุณพัณณ์ชิตา บุษบงศ์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณเกษสุดา เดชพิทักษ์, คุณปัทมา ครองพล, คุณอารีรัตน์ ตัณฑวิเชียร, บจก.พริมา  เจมส์,  THITICHAYA NGOWEKASITH, ONG-ART  TOHSUWANVANICH, JARIYA KIRANANTAWAT, คุณฉัตรชัย ขุนทอง, คุณศิริสุดา ศิลป์สัมฤทธิ์, คุณเฉลิมรัตน์ ชัยประเสริฐ, คุณวารี หาญพิศุทธิ์, คุณรัชนีวรรณ วิชัยศร, คุณอรินทร์ บรรจงศิลป์, คุณพรชัย ใบมงคล, คุณอนุยุต เจียวรกุล, คุณนิตยา เพ็ชรรัตน์, คุณสุกัญญา เมฆอรียะ, คุณวาสนา ทองจันทร์, คุณเพ็ชร์รัตน์ เฉลิมโสภณ, คุณสุกัญญา หาญวรเกียรติ, คุณนรินทร์ ศรีสมบูรณ์เลิศ, คุณยุพิน จันทรปรีชายุทธ, คุณทิพย์สุคนธ์ โกวิทาธร, คุณพสิษฐ์ พรชัยวัฒนากร, คุณชัยสุทธิ์ จงการวิทยา, คุณปวัฒน์ ชูศิลป์, คุณพิไลรัตน์ เสริมเบญจพร, คุณขจรศักดิ์ มิ่งอาชา, คุณธีรพัชร์ ทรัพย์งามแสง, คุณกมลพรรณ หวานเพ็ชร์, คุณวรรยา วงษ์ศิวมล, คุณวงเดือน ธนานาถ, คุณนิดา อรุณเวสสะเศรษฐ, คุณทรงศิริ สุพรรณธเนศ, คุณเสาวรส วรารมย์วิวัฒน์,คุณปานทิพย์ แดงถนอม, คุณพวงทอง ป้องภัย, คุณกิตติพัชญ์ รัศมีจารุกิตติ์, คุณวุฒิศักดิ์ วรรณภูมิ, คุณสุรศักดิ์ พรหมชาติ, คุณประสิทธิ์ พรมรักษ์, คุณประสิทธิ์ พรมรักษ์, คุณศศิมา พสุลานนท์, คุณเณฬิกา วิริยะพันธ์, คุณปลายฝน  ใจวุฒิ
สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนเมษายน 2559
คุณนฤพล กิตติคุณากร, สุทธิวัตรคลินิก, บริษัท ธนพรการ์เม้นต์ จำกัด, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณนวินดา อัศวไชยชาญ, คุณปราณี นฤภาคยินดี, คุณธงไชย โรหิตะดิษฐ-คุณเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, คุณธีระ เอกบวรวงศ์, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณศิริลักษณ์ อันตรเสน, คุณสุชา มีผลกิจ, คุณชยันต์ มูลพันธ์, คุณดุสิต สุขเกษม, คุณมทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์, คุณศรีสุรางค์ คุณาวงค์เดช, คุณวีระ รักบ้านเกิด, คุณทรงศิริ สุพรรณธเนศ, คุณประวิตร  อิศรางกูร ณ อยุธยา , คุณปรีติ สถิตรัชตสถาพร, คุณชุติมา โคตรสาขา, คุณเอกชัย ลีลารัศมี, คุณนวพรรณ วุฒฑะกุล, คุณรัตนากร กิจขันธ์, คุณฐนวรรณ นานาศิลป์, คุณวริศรา ปัญญารักษา, คุณน้ำมนต์ คงชุ่ม, คุณอิศวีร์ รามรานนท์
สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนพฤษภาคม 2559
คุณภัทรตะวัน บุณยะรัตเวช, คุณภาวิณี ชัยพุฒิ, คุณศุภกฤต เมฆภานุวัฒน์, คุณอรสา จูภัทรธนากุล, คุณธนัช  ธนภัทร์ธรรม, คุณอมฤต สุวรรณเกต, คุณน้ำเพ็ชร์ โยธินพัฒนะ, คุณจิระวุฒิ กลับนวล, คุณน้ำทิพย์ โอรุ่งเรือง, คุณปัทมา ครองพล, คุณวิชัย ตั้งเจตนาพร, บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณนวลจันทร์  คุณพิทักษ์วัฒนา, บริษัท เปรมปรีดิ์ชา จำกัด, คุณศุภสิทธิ์ สุระนินทร์, คุณวรภัทร์  วรรัตน์อภิบาล, คุณเอกพิศิษฐ์ อมรวรพงศ์, คุณอนุรัตน์ วาณิชภัทรกุล, คุณยรรยง วงศ์ภัทรไพบูลย์, คุณวรรณสิริ ศิริถาวรวงศ์, คุณอนุชิดา สันเพชร , คุณนพดล แต้ไพบูลย์, คุณยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์, คุณนิธิวัชร์  วัฒนวิจารณ์, PHAIROT  RUJIROT-AMPHAI, ORACHIT  SAWTPOON, SUKDA  CHEINGPONGPANG, TAVEECHAI  APICHAINIMITDEE, THAPANAPHONG  RUJIVIWATTANAKUL, WARAT  KONGDEE, SOMPORN  SAEMOO, WIMON  CHEEPCHITTRONG, WIMOLWAN  SINHASENI, NUTDANAI  RUANGKRITYA, MONGKOL  KAEWMUANG, WIRAT  WARANUCHIT, CHITPATR  MUANGCHAROEN, คุณอมราพร ไชยวงศ์, คุณอภิชาติ  บุญยะผลานันท์, คุณกนิษฐ  บุญทราพงษ์, คุณวัลลี  ศิริเมธานนท์, คุณสุธีรา  มานพกวี, คุณณัฐพร  ศรีมุกด์, คุณพรชัย  ไพบูลย์รัตนากร, คุณภัทรานันท์  ภูพงศ์พยัคฆ์, คุณประพิณพร  วิชัยธนพัฒน์, คุณชลฑิชา  ดำรัตนา, คุณสุวรรณา เลิศธนาภรณ์, คุณพงษ์ศักดิ์  ลยานันท์, คุณพรรณี   จันท์จารุภรณ์, คุณวรินทร์พร คุ้มฐิติวัฒน์, คุณนันทกร   จักษุอภิรักษ์, คุณชาญชัย  เสร็จอุดมลาภ, คุณฉัตรสุพร เชาธนาจิณ, คุณพรศิริ บุปผาพิบูลย์, คุณกนกนุช จันทร์ขำ, คุณพรหมพร ทับเนียม, คุณพงษ์สุดา ภัสสรมณี, คุณมนตรี มนูนาทวิมลกฤตย์, คุณสมเกียรติ   ชัยชาญ, คุณศิริรัตน์   เจียมตระกูล, คุณธีระวุฒิ   หน่อชาย, คุณศักดิเดช  สุขสภา, คุณชินานัฎ   มหเมธากิจ, คุณธนาพร โฆสิตเสวี, คุณอิศวีร์ รามรานนท์, คุณพรชัย  เลาหกุลเวทิต, คุณอรอนงค์ ภาวสันตานนท์, คุณชัชภัสสร พิณเจริญ, คุณพงศกร สันธญาติ, คุณสิริกร ลิ้มสุวรรณ , คุณสุมิตรา ภูมิสะอาด, คุณอัญชสา อนงค์, คุณสุทธิพร ตัญญพงศ์ปรัชญ์ , คุณฉัตรวลัย ไพโรจน์วิทยาภรณ์, คุณดลฤดี กล้าทำ, คุณอัญธิชา พรมเมืองคุก, คุณยุภาพร ล้ำลักษณไพบูลย์, คุณศุภณัฏฐ์ ศรีประสงค์, คุณสุลภัส เครือกาญจนา, คุณปานวาด ปรียานนท์, คุณนุชนาฎ ชัยสุกวัฒน์, คุณพรรณิภา แซ่เทียน, คุณพีระพัฒน์ วงษ์ไทย, คุณชวนพิศ ชีตบุญชัยกุล, คุณเรณุกา หุตานุวัตร, คุณชัญญา หนูทอง, คุณประกายดาว ลาภลินทร์ม์, พญ.ธราพัชร์ อุปถัมภ์, คุณพรทิพย์ ปุระศิริกุล, คุณธันยธร ถุรณธนานุกิจ, คุณปรียานุช คุณทรงเกียรติ, คุณพัชรี พงษ์ประภาพันธ์, คุณจุรีย์ นบนอบ, คุณอุดม ขจรศรีชล, คุณขวัญพร จันทรัตน์, คุณสุเวศ ธนสมบัติสกุล, คุณพันทิมา สุคันธรัต, คุณไพรินทร์ เต็งเจริญชัย, คุณวริศรา เมฆานนท์ชัย, คุณพวงเพชร เรียบร้อย, คุณศุภรา ผ่องศรี, คุณสุภาพร บริสุทธิ์, คุณนุชศรา บินอามัค, คุณสุวรรณา สุวรรณประภาพร, คุณสมคิด หวังเชิดชูวงศ์, คุณจารุวรรณ ศักดิ์ถาวรเลิศ, PANIDA PAKORNPRASERT, คุณกรตะวัน สิริยะเสถียร, คุณดวงใจ ตระกูลช่าง, คุณญาณิน กิจทรัพย์, คุณสรัสนันท์ อติชัยโชติกุล, คุณธัญญานุช ตันติกุล, คุณธนัฐณ์ พาณิชธีโรจน์, คุณนที ศิริพันธ์, คุณวาสนา มงคลประดิษฐ์, คุณไพเราะ เชี่ยวชาญ, คุณจารุนันท์ ทับเนียมนาค, คุณนาถนิษฐา จิรารยะพงศ์, คุณวีระ ลีลาพัฒนภูติ, คุณหรรษา เหมวัฒนานันท์, คุณอภิรดี ทิศาปราโมทย์กุล, คุณธารินทร์ สิงห์โตทอง, คุณปราณี พันสุทธิรางกูร, คุณสลิลา ชันพลา, คุณสุมะนา  ตันติพิบูลย์, คุณกมลทิพย์ ภาสาร, พ.ท.หญิงจุฑารัตน์ ธนูทอง, คุณสลิลทิพย์ วิจักษณศิริกุล, คุณจุฑานุช บูรณสินวัฒนกูล, คุณสุนันทา คเชศะนันทน์, คุณศุภลัญจ์ ไชยศิริ, คุณสวารี เพชราภิรัตน์, คุณกฤษชาภัคร โพธิ์พฤกษ์, คุณสมใจ ศิริโชค, คุณอาสาฬห์ ชมจินดา, คุณพัฒน์ชนะ สุนทรภูษิต, บจก.พรีเฟอร์สตีลเซอร์วิส โดย นายพีระพงษ์ ผลปรีชา, บจก.ซีลเคมีคอล, คุณพรจิตต์ พงศ์วราภา, คุณชญาณี ปั้นโต, คุณวรพงศ์ ฉัตรทิวาพร, คุณดรณี ปริยัติดุลภาค, คุณพรเทพ จิระประวัติตระกูล, คุณทศพร หมื่นนารายณ์, คุณเกศินี คุณทรัพย์, คุณสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์, คุณรภีพันธ์ มอมรเลิศวัฒนา, คุณวัฒนา วัฒนาภา, คุณชัชฎาภรณ์ แซ่ตั้ง, คุณปริศนา เฉยศิริ, คุณมนพัทธ์ พงษ์ปรีดาจิต, คุณวสุ ศุภกรธนสาร, คุณยุทธดนัย มีชีย, คุณชนกพร อินเที่ยง, คุณนันทิชนม์ ครบนพรัตน์, คุณกังสดาล ศรศักดา, คุณพัชรินทร์ เหมวัฒนานันท์, คุณนลินทิพย์ วณิชศรี, คุณรุ่งธิวา สันป่าแก้ว , คุณณฐมน สมานวรกิจ, คุณณัฐ จิตต์วราวงษ์, คุณปวีณา กิจศิริสิน, คุณณิษา กุลอัครศิริ, คุณขวัญ จันทร์เมือง, คุณอิศวีร์ รามธานนท์, คุณเบญจมาพร บุญเสวก, คุณอัศวิน วงศ์วิวัฒน์, คุณนิชานันท์ ทันด่วน, คุณภูษิต วชิรกิติกุล, คุณศิระ กิจนิธิกุล, คุณบัณฑิตา อินทวงศ์, คุณรุ่งโรจน์ ดีก้องเสียง, คุณอุมาวดี ไตรรัตโนภาส, นพ.นที รักษดาวรรณ, คุณทสพล เขตเจนการ, คุณวีณา เอี่ยมวัฒนไพสิบ, คุณอนันต์ สหัสกุล, คุณยุวดี สุขเผือก, คุณพรทิพย์ ปัทมฤดี, คุณจันทรกานต์ อนันทคุณ, คุณวิชชา กลิ่นประทุม, คุณจารุวรรณ จันตชาติ, คุณรุ่งทิวา ปัญญโรจน์, คุณวัฒนา ตั้งธรรมกิติกุล, คุณสุทธิดา รัตนรักษ์
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานรักษาผืนป่า ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตามรายนามดังต่อไปนี้
กิจกรรม สมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ และดีเซลคลับ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรนำโดย คุณธนกร ฮุนตระกูล รองประธานมูลนิธิฯ และคุณวรลักษณ์ โกษากุล เหรัญญิก เป็นตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อรับมอบเงินสนับสนุน ผ่านสมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับ โดยเป็นเงินส่วนลดสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันตลอดปี 2558 มอบโดยคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) รวมยอดเงิน 39,999 บาท

บางจาก

กิจกรรม หมุนเลนส์...สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร
รับมอบเงินสนับสนุนจากงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายในหัวข้อ “หมุนเลนส์...สืบป่า ผ่าน สืบ นาคะเสถียร” ผลงานของนายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดประมูลภาพถ่ายและมอบรายได้ให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายภาณุเดช เกิดมะลิ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 103,629.25 บาท

ถ่ายภาพ

กิจกรรม รับมอบเงินสนับสนุนจากการตั้งกล่องบริจาค ในเครือบริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนการวางกล่องรับบริจาค จากในเครือบริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด โดยได้รับเงินสนับสนุนในปี 58 จำนวน  16,043 บาท โดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนารายได้ฝ่ายระดมทุนเข้าไปรับมอบเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สยามพารากอน และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ เดอะมอลล์รามคำแหง

กิจกรรม สกรีนเสื้อยืดในงานคนไทยขอมือหน่อย
มูลนิธิฯได้ร่วมออกบูท ในงานคนไทยขอมือหน่อย จัดโดย “มูลนิธิเพื่อคนไทย” ในวันที่ 14-17 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา งานนี้มูลนิธิฯ ได้เปิดตัว “กลุ่ม YOUNG SEUB” โดยเปิดโอกาสให้คนที่สนใจและมีความต้องการอยากทำงานอนุรักษ์ ได้มีพื้นที่และเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเป็นอาสาสมัคร เข้ามาช่วยเหลืองานมูลนิธิฯได้ตามความเหมาะสม ภายในบูทมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก “กลุ่ม YOUNG SEUB” เพื่อสบทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และได้รับเงินเป็นจำนวน 20,670 บาท

เสื้อยืด

กิจกรรม “เพาะกล้ารักษาป่าใหญ่” ร่วมกับ บริษัท นิคอน เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดกิจกรรม “เพาะกล้ารักษาป่าใหญ่” ร่วมกับบริษัทบริษัท นิคอน เซลล์(ประเทศไทย) จำกัด และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสิททร์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในกิจกรรมสามารถเพาะต้นกล้าได้จำนวน 3,000 กล้า โดยกล้าไม้เหล่านี้จะถูกนำกลับไปฟื้นฟูปลูกในพื้นที่แปลงคดี หรือพื้นที่ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานนำไปปลูกอีกครั้งในอนาคตามความเหมาะสม โดยในกิจกรรมนี้ทางบริษัท นิคอน เซลล์(ประเทศไทย) จำกัดได้สนับสนุนเงินในการทำกิจกรรม 55,344 บาท

นิคอน

สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนมกราคม 2559
คุณปัทมา ครองพล, บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด, คุณรังสินี โสธรวิทย์, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์, คุณเทียรชัย  สถิตธรรมนิตย์ , กลุ่ม Say No, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)  32,708.8, สมาชิกบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ และดีเซลคลับ 7,291.2, คุณคู่ขวัญ ยืนยง, คุณศิริกัญญา ไกรสูงเนิน, คุณอัญชลี  โอฬารสกุล, คุณมโน โอฬารสกุล, คุณเมธี โอฬารสกุล, คุณวรรณา โอฬารสกุล, คุณวรรณี อัษฎาธร, บริษัท มณีกร อพาร์ตเมนต์ จำกัด, คุณปราณี เครือญาติดี, คุณชลธิชา จันทร์ทัด, บจก.ออกัสท์มีเดียมาร์เก็ตติ้ง, คุณอชิรญา จิรอนุพงศ์, คุณอัจจิมา สุทธิรักษ์,คุณอลิสา ขุนพานิช, คุณอัญชลินทร์ ทีเลิศบารมี, คุณอังคณา เฉลิมชัยกิจ, คุณอานนท์ ดวงภานุมาส, ANTONINA MOTORKO, คุณอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล, คุณอาภาภัคร ปรีชา, คุณอาภาพร จันทรรัตน์, คุณอภิญญาภรณ์ เสียงใหญ่,คุณอภิรดี จงหมายลักษณ์, คุณอภิรักษ์ ศรีบวรธาดา, คุณอภิฤดี จีรวงส์, คุณอภิษฎา ไพศิริยืนยง, คุณอารดา อภิชาตบุตร,คุณอรัญญา หิรัญสถิตพร, คุณอรรถพล ประพันธ์, คุณอาทิตย์ เตชะสินกุล, คุณอติยา บำเพ็ญบุญ, คุณเบญจ์  บุศดี, คุณเบญจมาศ ปุณยเวชสุนทร, คุณเบญจพร ตรงเจริญสุข, คุณเบญญาภา เตชะชิกุล, คุณภาวนา บาจาจ, คุณบริบูรณ์ รุ่งกลั่น, คุณบุษกร แสงวัฒนะพันธุ์, คุณบูรโชติ ศรีสมศักดิ์, คุณบุษบา กุลศิริธรรม, คุณชลิดา เกาะสุวรรณ์, คุณชลิตา  โลหะคุปต์, คุณชลันธรณ์  อัศวธีระธรรม, คุณชนาธิป เพียงโงก, คุณชนิกา ธรรมรุจา, คุณชนินท์นุช เทพประสิทธิ์, คุณชนกนันท์  เทียมรัตน์, คุณชวิศา อรรคพงษ์, คุณชวิศา กาญจนถวัลย์, คุรชาวิษณ์ ชินสนธิกุล, คุณชญาณี ชัยเดชขจร, คุณชยาภรณ์ ศรีลาภ, คุณชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์, คุณจีรนันท์ นาคสมทรง, คุณจิตสุภา สุขเกษม, คุณชมพรรษ หาญชาญเลิศ, คุณชมพู ลักษณากร, คุณชมพูนุท พงษ์เทพนิวัติ, คุณชมพูนุท เสถียรธรรมกุล, คุรชลธิศ นิยมบัณฑิต, คุณจันทิมา ไวยวุฒิ, คุชุติมา งามเลิศไพโรจน์, คุณดนัย บุญพิทักษ์, คุณทิพยา ตริปาที, คุณดลบงกช นิ่มศิริ, คุณดวงมน สุวัฒนะโสภณ, คุณดุษฎี  วิวรรธนาภิรักษ์, คุณดุษฎี  จันทร์ศรีเกสร, คุณหทัยรัตน์  โตพิบูลย์พงศ์, คุณอิทธิมนต์ วีระมงคลกุล, คุณเจนใจ ชะวะนะเวช, คุณจันทกานต์ แซ่ลู่, คุณจริยา วัฒนาพงษากุล, คุณจิณห์ฐิติภา ลี่สันธิติกุล, คุณจิตร์กนก ชโยเลิศศิริ, คุณกัมปนาท ซ้อนสวัสดิ์, คุณกานต์ โชครุ่งวรานนท์, คุณกนกกร สิริโสภาอุษา, คุณกนกพร ถิระบัญชาศักดิ์, คุณกัญญารัตน์ จารุเกียรติกุล, คุณเกศรา เลิศพนาสรรค์, คุณเกตุทิพย์ ธัมอารีย์รัตน์, คุณเขมพร ประสงค์ทรัพย์, คุณกิติพงษ์ ลิ้มมงคล, คุณกิตติ กมลทิพย์ลาภ, คุณกิตติ ออพิพัฒนา, คุณกิตติกาญจน์ นิธิวรรณากุล, คุณกิตติพร พังลำภู, คุณกล้าหาญ นรเดชานนท์, คุณกรดา แก้วประสิทธิโชค, คุณกรกนก ละออ, คุณกฤษณี  ริมภพลาภ, คุณกุลธิดา เด่นวิทยานันท์, คุณลักขณา พินทอง, คุณลักษิกา ลิมปนะสุคนธ์, คุณลักษณ์ แสนประสาน, คุณมานะ ลาวรรณ์, คุณมาณีทิพย์ รัตนไพศาลเศรษฐ์, คุณเมธี กลมเมธากุล, Mihir Trivedi, คุณมณฑน์จิตเกษม เหลืองพิพัฒน์, คุณมงคล เฉียดผักแว่น, คุณมุฑิตา ยาวะโนภาส, คุณณดน พัฒนวริชย์กุล, คุณนลินณัฎฐ์ ไชยมงคล, คุณนันทนัช พัฒน์เจริญ, คุณนันทพร ทิพย์ทวัชาญ, คุณนภาพร หมื่นไกร,คุณนภัสสร เลิศอัศววิวัฒน์, คุณนภัสสร สกุลยง, คุณนภา ศุภจิตรสวัสดิ์, คุณณพชร ว่องชาญกิจ, คุณนภอร งามวงษ์วาน, คุณณฤดี คอศิริ, คุณนรุตม์  ลิมปิวรรณ, คุณนฤมล โต๊ะวิเศษสุข, คุณสิทธิ์ โมฬี, คุณณัชชา คนอัน, คุณณัชพล รุ่งนิตย์ตระกูล, คุณณํฐิฌาญ์ ผดุงเวทสวัสดิ์, คุณณัฐติกาญจน์ ศรีสวัสดิ์,คุณนวรัตน์ สุวรรณมานนท์, คุณเนริสสา หลิง, คุณนิลวรรณ บุญยุภู,คุณนิภาพร สุกาญจนไพร,คุรนิติพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช, คุณนิติภัทร หาญตระการพงษ์, คุณนิธิพร ศรีสุข, คุณนิธิวดี อ๊อดอำไพ, คุณน้องเกรท ปัญจธรรมวิทย์, คุณนพจารี วัฒนานุกิจ, คุณนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ, VAN QUANG NHUT TO VAN, คุณนันทิยา พรวราภรณ์, คุณณัชชา กนกเวชยันต์, คุณณัชชา ปิยะนพรัตน์, คุณณํฐชวัศ อัศวโสตถิ์, คุณนัฐวุฒิ ปัทมวิภาค, คุณณัฐฎ์ธราภรณ์ วิริยะมงคลชัย, คุณณัฐนันท์ เกษร, คุณอรชา ศิริพิทักษ์วงศ์, คุณอรกานต์ ผดุงสัจจกุล, คุณอรนุช สุขวงษ์, คุณอรจิรา ตั้งวงศ์ยอดยิ่ง, คุณอรฤดี เจียมรัตนะประทีป, คุณปธนัญ บุษปะเกศ, คุณไพบูลย์ ตันกูล, คุณภคธร ขรรค์ณรงค์, คุณภัคภร ธรรมตระกูลดี, คุณปกรณ์ กิจเจริญไชย, คุณปกรณ์ สุขอุดม, คุณภัคศิกร ทับทิมทอง, คุณปนัดดา ผลผักแว่น, คุณปนัสยา สถาพรยืนยง, คุณภณิดา บุญสินสุข, คุณปาณิสา สกุลสำเภาพล, คุณภัณฑิรา หงส์นาค, คุณภาณุพงศ์ บรรยงพิศุทธิ์, คุณปาริฉัตร ลิโมภาสิทธิ์, คุณพัชนา  วนสุธานนท์, คุณเพชร์รัตน์  ลีลาสุนทรกุล, คุณภัทรา เบญจชินชัยกุล, คุณปฐมาวดี ศรีวงษา, คุณภัทรพล แหยมญาติ, คุณภัทรสุดา สมเสมอ, คุณปวีณ์ริศา ปาติบุตร, คุณปวุฒิ แสงอ่อน, คุณพีระ ศักดานุพงษ์, คุณพีรณัฐ บุญเรืองถาวร, คุณเพ็ญพร เทียนประภาสิทธิ, คุณพัชรพร ศรีทุมมา, คุณภัทรพันธุ์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์, คุณพจนัคร ปักษี, คุณภูพงษ์ ภู่ศิริ, คุณภูริดา อัศวสถิตพร, คุณพิชญา คล้ายหาญ, คุณพิมพรัตน์ พันธุ์ชาตรี, คุณพิณนภา ภูผา, คุณภิรตา ภักดีสัตยพงศ์, คุณพีรยา ชินล้ำประเสริฐ, คุณพิชญ์สินี บริณายกานนท์, คุณพิชชา ลีลาพรพิสิฐ, คุณพิชญา  วสุเศรษฐกุล, คุณพิชญ์ภพ เปี่ยมทิพย์มนัส, คุณปิยะณัฐ สวนอภัย, คุณปิยนุช สราญฤทธิชัย, คุณปิยะพร สจิรวัฒนากุล, คุณปิยาภรณ์ นพมาศ, คุณเพลินพิศ ช่างวิชชุการ, คุณพลอยรุ้ง พันธ์มีเชาว์, คุณพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์, คุณพงศธร ปัญญานิธิสกุล, คุณภูมิ เสาวลักษณ์พรรณ, คุณปรมาภรณ์ ทองวีระประเสริฐ, คุณพรนิชา วีระธำรงศักดิ์, คุณพรเทพ ชูวุฒิเชาว์, คุณพรทิพย์ ปิติอรุณโรจน์, คุณพรทิพย์ วิทยาวัชรินทร์, คุณประภารัตน์ ตั้งปัญญาธรม, คุณประภาศิริ โฆษิตธนากร, คุณประภาพรรณ รักธรรม, คุณปรัชญา สิงขรอาจ, คุณบัณณพร ตันติเวชวุฒิกุล, คุณบัณฑวรีย์ เลิศกมลมาศ, คุณพุทธชาติ เกษมทวีโชค, คุณพุทธินันท์ ประเสริฐอัมพร, คุณราฆพ เมตตาคุณ, คุณระพีพรรณ ศิริเจริญ, คุณนริศรา ทองมาก, คุณรัตนา จารุภัทรพงศ์, คุณรัชดาภรณ์ โพธาขวัญประชา, คุณรัตนวรรณ นาคประดิษฐ์, คุณรวิพันธ์ พานิชเจริญ, คุณฤทธิณรงค์ จุนจรูญ, คุณรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์, คุณรวมพร วณิชย์วรนันต์, คุณรุ้งรักษ์ พาคำ, คุณสหภูมิ ปานพรหม, คุณเสาวลักษณ์ ตะเภาหิรัญ, คุณเสาวณีย์ บัวเจริญ, คุณศราวดี   ณ   พัทลุง, คุณเสรี ธรรมวิริยารักษ์, คุณศศธร ทุ่งโพธิแดง, คุณศศิธร จิรเจริญยิ่ง, คุณสาธิดา สื่อประเสริฐสุข, คุณสาธิน เฉลิมพงศ์ชัย, คุณสิรพาพรรณ จารุวัชระพน, SHALISE COLLEEN KNIGHT, คุณศิร วรวัฒน์ธำรง, คุณสิริน จันทร์รัดคะ, คุณสิรินา จิรานนท์, คุณศิริพร แซ่เบ๊, คุณสิริสุข แมนเมตตกุล, คุณศิศิรา ศุระศรางค์, คุณสิทธิพัฒน์  ศิลป์ฟ้าพานิช, คุณสมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์, คุณสมพร ธารีรัตน์, คุณสมศักดิ์ อนรรฆเสลา, คุณสมสุดา มารักษ์, คุณสรณ์ สุวรรณวิวัฒนา, STEVEN MICHAEL  FURST, คุณสุชาดา ลิมป์ไพบูลย์, คุณสุชานารถ ปรีชา, คุณสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ, คุณสุนิชชา ชั่นด้วง, คุณสุนทรี สิริพันธุ์, คุณศุภลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ, คุณศุภรักษ์ อินทะจักร, คุณสุภธิดา ลีละยุทธโยธิน, คุณสุพัฒณา เสืองาม, คุณศุภลักษณ์ จักรชัยชาญ, คุณศุภลักษณ์ สุดแสวง, คุณสุรกาญจน์ อัศวเศรณี, คุณสุรเสกข์ เยื้องกราย, คุณสุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง, คุณสุทธิศักดิ์ ก้องพงศ์ปิติ, คุณธชพรรณ ตรีคันธา, คุณตามจิต ศิวะโกเศศ, คุณตาล ทศสุวรรณ์, คุณธนัญญา วูอินทรานน์, คุณธนะรัตน์ เพิ่มพูนทรัพย์, คุณธนัช หงส์ชินกร, คุณธัญลักษณ์ ศรีพรสวรรค์, คุณธีรพงษ์ เจียรนัยดิลก, คุณเตชิต ธนาสุทธิเสรี, คุณธีรกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์, คุณธนพงษ์ ชาติสุภาพ, คุณธนาทร ตั้งคุรุสรณ์, คุณธนาวิทย์ จงสุตกวีวงศ์, คุณธัญพิชชา วงศ์อัศวเวศย์, คุณธนัช แสนขยัน, คุณทิพย์วดี ธาราธิคุณเดช, คุณฐิติวัลย์ เล่นทัศน์, คุณฐิติมา พัฒนาประทีป, คุณตวงพร บูรณะนนท์, คุณธัญญามาศ ปัญญายิ่ง, SAMPHOS  TY, คุณวริษฐา ชิตวรากร, คุณวศุนธรี จรรยาทิพย์สกุล, คุณวิเลขา ธนากรพัฒนา, คุณวิมลรัตน์  นันทะวงษ์, คุณวิภาดา เจตสันติ์, คุณวิภาดา วงศ์ศิริเดช, คุณวิภารัตน์ สุขโสภี, คุณวรรณิภา ร่วมรังษี, คุณวันดี ลีวรวัฒน์, คุณวรรณภัสร ติยะรัตนาชัย, คุณวรรณรดา ขจรทวีชัย, คุณวรัญญา โฆษิตกุลจร, คุณวราพรรธน์ เกษมวริศพงศ์, คุณวรารัตน์ วีระคงสุวรรณ, คุณวราทิตย์ จันทร์ตระกูล, คุรวริศรา มหาไม้, คุณวิลาวรรณ ยอดไธสง, คุณวิภารัฐ ปัญญาเสก, คุณวิภาวี เลิศธรรมเทวี, คุณวิรงรอง นัยวัฒน์, คุณวิชญะ ปานแย้ม, คุณวงกต อาจณรงค์, คุณวรพล ว่องภูรินทร์, คุณวรปภา ปุตตะไตรสิน, คุณวุฒิ พูลสมบัติ, คุณญาณิศา ศรีประเสริฐยิ่ง, คุณหญิงรัช อติชาตรัช, คุณยศธร วัฒนะพิทักษ์สกุล, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด, คุณสว่างจิตร ยลอารีย์, บริษัท ทีมไทย จิ๊ก จำกัด, คุณไพบูลย์ ตันกูล, คุณปาล์ม ปรีดานนท์, *** มีผู้ไม่ประสงค์อกนาม 119,153.-, คุณอุมาพร โควงษ์, คุณชลิตา  หิรัญสุข, คุณจิรพงษ์ ชูเชื้อ, คุณเลิศจุฬา บี้สมบูรณ์, คุณธนกร ศิริโสดา, คุณณรงค์ฤทธิ์ ภู่เกตุ, คุณภัทรพล ตุลารักษ์, คุณกิ่งแก้ว กุดโอภาส, คุณภาคภูมิ อิฐรัตน์, คุณจันทิมา สุขพัฒน์, คุณธัญญานุช แกว่นธัญกิจ

สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
คุณศิวาพร คุณศิวาพร, สนง.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, คุณปริศนา สวัสดิ์สว่าง, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณปัทมา ครองพล, คุณศันานีย์ พรหมบ้านวังข์, คุณสุชีรา แซ่ฉั่ว, คุณขนิษฐา พรหมสุข, สุธิวัตรคลินิก, คุณโม จิรชัยสกุล, คุณสุทธภา อัศวจินดา, บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด , คุณจิตพิสุทธิ์ ศิริรัตน์, คุณภัสรา เจิมวิวัฒน์กุล, คุณประภาพร วงศ์เครือเมฆ, คุณกนกอร วรรธนวหะ, บจก.เค.เอ็น เท็กซ์ไทล์, คุณปัณณภัสร์ เจริญยิ่งวัฒนา, บริษัท ต้นคูณ ฟูด จำกัด, คุณสิราวรรณ ว่องวิทยการ, บริษัท มาสเตอร์ โฟโต้เน็ตเวิร์ค จำกัด, คุณธญา วิชญเธียร, SOMCHAI SORNBUNJONG, CHINTANA ASADAMONGKOL, คุณแดง เลาหเลิศชัย, คุณสุภิญญา ตันติชินรักษ์, คุณรัชนันท์ พิพัฒนชลาลัย, คุณพันธิตรา ศศิพิบูลย์, คุณลักษณา เด่นดำรงทรัพย์, คุณเปรมจิตต์ วัฒนะประเสริฐ, คุณฐปกานต์ อมรวิเชษฐ์, คุณพรทิพย์ ลาภดำรงกิจ, คุณจิระเดช เพ็งแสวง, คุณธรรมนูญ อาทโรประยูร, คุณอุทัย ถมยามงคล, คุณสมพร รัศมีจาตุรงค์, คุณสุจิตรา จรรยงค์วรกุล, คุณประพิมพร เลิศรัตนานนท์, คุณธีรวีร์ ศศิโรจน์รวี

สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนมีนาคม 2559
คุณกณพ จ่างตระกูล, บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด, คุณกนกรัตน์ สถาวรานนท์, คุณปราโมทย์ ธีรกุล, คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณสุภาพรรณ์ อัศวาณิชย์, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณปรีติ์ภพ วรดิถี, คุณสัมพันธ์ ปุ้ยพันธวงศ์, คุณพัณณ์ชิตา บุษบงศ์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณเกษสุดา เดชพิทักษ์, คุณปัทมา ครองพล, คุณอารีรัตน์ ตัณฑวิเชียร, บจก.พริมา  เจมส์,  THITICHAYA NGOWEKASITH, ONG-ART  TOHSUWANVANICH, JARIYA KIRANANTAWAT, คุณฉัตรชัย ขุนทอง, คุณศิริสุดา ศิลป์สัมฤทธิ์, คุณเฉลิมรัตน์ ชัยประเสริฐ, คุณวารี หาญพิศุทธิ์, คุณรัชนีวรรณ วิชัยศร, คุณอรินทร์ บรรจงศิลป์, คุณพรชัย ใบมงคล, คุณอนุยุต เจียวรกุล, คุณนิตยา เพ็ชรรัตน์, คุณสุกัญญา เมฆอรียะ, คุณวาสนา ทองจันทร์, คุณเพ็ชร์รัตน์ เฉลิมโสภณ, คุณสุกัญญา หาญวรเกียรติ, คุณนรินทร์ ศรีสมบูรณ์เลิศ, คุณยุพิน จันทรปรีชายุทธ, คุณทิพย์สุคนธ์ โกวิทาธร, คุณพสิษฐ์ พรชัยวัฒนากร, คุณชัยสุทธิ์ จงการวิทยา, คุณปวัฒน์ ชูศิลป์, คุณพิไลรัตน์ เสริมเบญจพร, คุณขจรศักดิ์ มิ่งอาชา, คุณธีรพัชร์ ทรัพย์งามแสง, คุณกมลพรรณ หวานเพ็ชร์, คุณวรรยา วงษ์ศิวมล, คุณวงเดือน ธนานาถ, คุณนิดา อรุณเวสสะเศรษฐ, คุณทรงศิริ สุพรรณธเนศ, คุณเสาวรส วรารมย์วิวัฒน์,คุณปานทิพย์ แดงถนอม, คุณพวงทอง ป้องภัย, คุณกิตติพัชญ์ รัศมีจารุกิตติ์, คุณวุฒิศักดิ์ วรรณภูมิ, คุณสุรศักดิ์ พรหมชาติ, คุณประสิทธิ์ พรมรักษ์, คุณประสิทธิ์ พรมรักษ์, คุณศศิมา พสุลานนท์, คุณเณฬิกา วิริยะพันธ์, คุณปลายฝน  ใจวุฒิ

สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนเมษายน 2559
คุณนฤพล กิตติคุณากร, สุทธิวัตรคลินิก, บริษัท ธนพรการ์เม้นต์ จำกัด, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณนวินดา อัศวไชยชาญ, คุณปราณี นฤภาคยินดี, คุณธงไชย โรหิตะดิษฐ-คุณเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, คุณธีระ เอกบวรวงศ์, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณศิริลักษณ์ อันตรเสน, คุณสุชา มีผลกิจ, คุณชยันต์ มูลพันธ์, คุณดุสิต สุขเกษม, คุณมทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์, คุณศรีสุรางค์ คุณาวงค์เดช, คุณวีระ รักบ้านเกิด, คุณทรงศิริ สุพรรณธเนศ, คุณประวิตร  อิศรางกูร ณ อยุธยา , คุณปรีติ สถิตรัชตสถาพร, คุณชุติมา โคตรสาขา, คุณเอกชัย ลีลารัศมี, คุณนวพรรณ วุฒฑะกุล, คุณรัตนากร กิจขันธ์, คุณฐนวรรณ นานาศิลป์, คุณวริศรา ปัญญารักษา, คุณน้ำมนต์ คงชุ่ม, คุณอิศวีร์ รามรานนท์

สรุปรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนพฤษภาคม 2559
คุณภัทรตะวัน บุณยะรัตเวช, คุณภาวิณี ชัยพุฒิ, คุณศุภกฤต เมฆภานุวัฒน์, คุณอรสา จูภัทรธนากุล, คุณธนัช  ธนภัทร์ธรรม, คุณอมฤต สุวรรณเกต, คุณน้ำเพ็ชร์ โยธินพัฒนะ, คุณจิระวุฒิ กลับนวล, คุณน้ำทิพย์ โอรุ่งเรือง, คุณปัทมา ครองพล, คุณวิชัย ตั้งเจตนาพร, บริษัท ธนพร การ์เม้นท์ จำกัด, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณนวลจันทร์  คุณพิทักษ์วัฒนา, บริษัท เปรมปรีดิ์ชา จำกัด, คุณศุภสิทธิ์ สุระนินทร์, คุณวรภัทร์  วรรัตน์อภิบาล, คุณเอกพิศิษฐ์ อมรวรพงศ์, คุณอนุรัตน์ วาณิชภัทรกุล, คุณยรรยง วงศ์ภัทรไพบูลย์, คุณวรรณสิริ ศิริถาวรวงศ์, คุณอนุชิดา สันเพชร , คุณนพดล แต้ไพบูลย์, คุณยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์, คุณนิธิวัชร์  วัฒนวิจารณ์, PHAIROT  RUJIROT-AMPHAI, ORACHIT  SAWTPOON, SUKDA  CHEINGPONGPANG, TAVEECHAI  APICHAINIMITDEE, THAPANAPHONG  RUJIVIWATTANAKUL, WARAT  KONGDEE, SOMPORN  SAEMOO, WIMON  CHEEPCHITTRONG, WIMOLWAN  SINHASENI, NUTDANAI  RUANGKRITYA, MONGKOL  KAEWMUANG, WIRAT  WARANUCHIT, CHITPATR  MUANGCHAROEN, คุณอมราพร ไชยวงศ์, คุณอภิชาติ  บุญยะผลานันท์, คุณกนิษฐ  บุญทราพงษ์, คุณวัลลี  ศิริเมธานนท์, คุณสุธีรา  มานพกวี, คุณณัฐพร  ศรีมุกด์, คุณพรชัย  ไพบูลย์รัตนากร, คุณภัทรานันท์  ภูพงศ์พยัคฆ์, คุณประพิณพร  วิชัยธนพัฒน์, คุณชลฑิชา  ดำรัตนา, คุณสุวรรณา เลิศธนาภรณ์, คุณพงษ์ศักดิ์  ลยานันท์, คุณพรรณี   จันท์จารุภรณ์, คุณวรินทร์พร คุ้มฐิติวัฒน์, คุณนันทกร   จักษุอภิรักษ์, คุณชาญชัย  เสร็จอุดมลาภ, คุณฉัตรสุพร เชาธนาจิณ, คุณพรศิริ บุปผาพิบูลย์, คุณกนกนุช จันทร์ขำ, คุณพรหมพร ทับเนียม, คุณพงษ์สุดา ภัสสรมณี, คุณมนตรี มนูนาทวิมลกฤตย์, คุณสมเกียรติ   ชัยชาญ, คุณศิริรัตน์   เจียมตระกูล, คุณธีระวุฒิ   หน่อชาย, คุณศักดิเดช  สุขสภา, คุณชินานัฎ   มหเมธากิจ, คุณธนาพร โฆสิตเสวี, คุณอิศวีร์ รามรานนท์, คุณพรชัย  เลาหกุลเวทิต, คุณอรอนงค์ ภาวสันตานนท์, คุณชัชภัสสร พิณเจริญ, คุณพงศกร สันธญาติ, คุณสิริกร ลิ้มสุวรรณ , คุณสุมิตรา ภูมิสะอาด, คุณอัญชสา อนงค์, คุณสุทธิพร ตัญญพงศ์ปรัชญ์ , คุณฉัตรวลัย ไพโรจน์วิทยาภรณ์, คุณดลฤดี กล้าทำ, คุณอัญธิชา พรมเมืองคุก, คุณยุภาพร ล้ำลักษณไพบูลย์, คุณศุภณัฏฐ์ ศรีประสงค์, คุณสุลภัส เครือกาญจนา, คุณปานวาด ปรียานนท์, คุณนุชนาฎ ชัยสุกวัฒน์, คุณพรรณิภา แซ่เทียน, คุณพีระพัฒน์ วงษ์ไทย, คุณชวนพิศ ชีตบุญชัยกุล, คุณเรณุกา หุตานุวัตร, คุณชัญญา หนูทอง, คุณประกายดาว ลาภลินทร์ม์, พญ.ธราพัชร์ อุปถัมภ์, คุณพรทิพย์ ปุระศิริกุล, คุณธันยธร ถุรณธนานุกิจ, คุณปรียานุช คุณทรงเกียรติ, คุณพัชรี พงษ์ประภาพันธ์, คุณจุรีย์ นบนอบ, คุณอุดม ขจรศรีชล, คุณขวัญพร จันทรัตน์, คุณสุเวศ ธนสมบัติสกุล, คุณพันทิมา สุคันธรัต, คุณไพรินทร์ เต็งเจริญชัย, คุณวริศรา เมฆานนท์ชัย, คุณพวงเพชร เรียบร้อย, คุณศุภรา ผ่องศรี, คุณสุภาพร บริสุทธิ์, คุณนุชศรา บินอามัค, คุณสุวรรณา สุวรรณประภาพร, คุณสมคิด หวังเชิดชูวงศ์, คุณจารุวรรณ ศักดิ์ถาวรเลิศ, PANIDA PAKORNPRASERT, คุณกรตะวัน สิริยะเสถียร, คุณดวงใจ ตระกูลช่าง, คุณญาณิน กิจทรัพย์, คุณสรัสนันท์ อติชัยโชติกุล, คุณธัญญานุช ตันติกุล, คุณธนัฐณ์ พาณิชธีโรจน์, คุณนที ศิริพันธ์, คุณวาสนา มงคลประดิษฐ์, คุณไพเราะ เชี่ยวชาญ, คุณจารุนันท์ ทับเนียมนาค, คุณนาถนิษฐา จิรารยะพงศ์, คุณวีระ ลีลาพัฒนภูติ, คุณหรรษา เหมวัฒนานันท์, คุณอภิรดี ทิศาปราโมทย์กุล, คุณธารินทร์ สิงห์โตทอง, คุณปราณี พันสุทธิรางกูร, คุณสลิลา ชันพลา, คุณสุมะนา  ตันติพิบูลย์, คุณกมลทิพย์ ภาสาร, พ.ท.หญิงจุฑารัตน์ ธนูทอง, คุณสลิลทิพย์ วิจักษณศิริกุล, คุณจุฑานุช บูรณสินวัฒนกูล, คุณสุนันทา คเชศะนันทน์, คุณศุภลัญจ์ ไชยศิริ, คุณสวารี เพชราภิรัตน์, คุณกฤษชาภัคร โพธิ์พฤกษ์, คุณสมใจ ศิริโชค, คุณอาสาฬห์ ชมจินดา, คุณพัฒน์ชนะ สุนทรภูษิต, บจก.พรีเฟอร์สตีลเซอร์วิส โดย นายพีระพงษ์ ผลปรีชา, บจก.ซีลเคมีคอล, คุณพรจิตต์ พงศ์วราภา, คุณชญาณี ปั้นโต, คุณวรพงศ์ ฉัตรทิวาพร, คุณดรณี ปริยัติดุลภาค, คุณพรเทพ จิระประวัติตระกูล, คุณทศพร หมื่นนารายณ์, คุณเกศินี คุณทรัพย์, คุณสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์, คุณรภีพันธ์ มอมรเลิศวัฒนา, คุณวัฒนา วัฒนาภา, คุณชัชฎาภรณ์ แซ่ตั้ง, คุณปริศนา เฉยศิริ, คุณมนพัทธ์ พงษ์ปรีดาจิต, คุณวสุ ศุภกรธนสาร, คุณยุทธดนัย มีชีย, คุณชนกพร อินเที่ยง, คุณนันทิชนม์ ครบนพรัตน์, คุณกังสดาล ศรศักดา, คุณพัชรินทร์ เหมวัฒนานันท์, คุณนลินทิพย์ วณิชศรี, คุณรุ่งธิวา สันป่าแก้ว , คุณณฐมน สมานวรกิจ, คุณณัฐ จิตต์วราวงษ์, คุณปวีณา กิจศิริสิน, คุณณิษา กุลอัครศิริ, คุณขวัญ จันทร์เมือง, คุณอิศวีร์ รามธานนท์, คุณเบญจมาพร บุญเสวก, คุณอัศวิน วงศ์วิวัฒน์, คุณนิชานันท์ ทันด่วน, คุณภูษิต วชิรกิติกุล, คุณศิระ กิจนิธิกุล, คุณบัณฑิตา อินทวงศ์, คุณรุ่งโรจน์ ดีก้องเสียง, คุณอุมาวดี ไตรรัตโนภาส, นพ.นที รักษดาวรรณ, คุณทสพล เขตเจนการ, คุณวีณา เอี่ยมวัฒนไพสิบ, คุณอนันต์ สหัสกุล, คุณยุวดี สุขเผือก, คุณพรทิพย์ ปัทมฤดี, คุณจันทรกานต์ อนันทคุณ, คุณวิชชา กลิ่นประทุม, คุณจารุวรรณ จันตชาติ, คุณรุ่งทิวา ปัญญโรจน์, คุณวัฒนา ตั้งธรรมกิติกุล, คุณสุทธิดา รัตนรักษ์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

รับข่าวสาร