• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ซอฟต์แวร์ กับ ฮาร์ดแวร์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประยุทธ์ จันทร์โฮชาท่านนายกครับ... ผมเข้าใจเอาเองว่า ที่ท่านจำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง นี่เรื่องหลัก คือเรื่อง ซอฟต์แวร์ (Software) ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เรื่องใหญ่ๆ คงมีสักสี่เรื่อง คือ เรื่องสีการเมือง เรื่องคอรัปชันผ่านโครงการราชการ เรื่องปฏิรูปการเมือง และเรื่องการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาวางแนวทางพัฒนาประเทศ


เรื่องแรกเป็นเรื่องการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) แนวทางที่น่าจะทำได้ คือ การแทรกแซงความขัดแย้งโดยท่านรักษาสถานภาพคนกลาง (Mediator) ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย และอำนวยความสะดวก (Facilitator) ตลอดจนดำเนินกระบวนการสันติภาพ (Peacebuilding) ให้คู่ขัดแย้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของความขัดแย้งใหญ่เมื่อปี 57 ได้มีแนวทางยุติความขัดแย้งทั้งด้านข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกัน ความสัมพันธ์ที่ไม่ชอบหน้าด่าทอ ด่านค่านิยมเรื่องประชาธิปไตยสายเสรีนิยม และอนุรักษ์นิยม ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์การเมือง และโครงสร้างสังคม กฏหมาย ที่เหลื่อมล้ำ

ตอนนี้นานมากแล้วครับ น่าจะนานเกินจะไปทำอะไรแบบนั้น ปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ไป

เรื่องที่สอง คือการปฏิรูประบบราชการ ความคาดหวังเยอะมาก เพราะที่ผ่านมามีการเมืองแทรกแซงตลอด รัฐบาลมีโอกาสเต็มที่ที่จะดึงจิตวิญญาณของข้าราชการระดับปฏิบัติออกมา และกำราบปราบปรามสอบสวนผู้ทุจริตเก่าๆ วางระบบ ดึงคนดีมีความสามารถ ที่ไม่รับส่วย ไม่เรียกรับผลประโยชน์ขึ้นมาบริหาร และวางบรรทัดฐานใหม่ แต่กลายเป็นว่าท่านก็ตกหลุมไปสู่กลไกเก่าและเก๋าของกลุ่มข้าราชการที่ร่วมกับนักการเมืองหาผลประโยชน์ โดยเขาถือโอกาสใช้พวกท่านเป็นช่องทางให้เข้าให้แล้วด้วยซ้ำไป

ตอนนี้ท่านยังพอทำทันนะครับ

เรื่องที่สาม ประเทศเรามีการปฏิรูปการเมืองใหญ่สองสเต็บ ครั้งแรกคือ พฤษภา 35-36 ต่อยาวมาถึงรัฐธรรมนูญ 40 เราตั้งหลักดีมาแล้วเพียงแต่กลไกของพรรคขนาดกลางที่ไร้อุดมการณ์เป็นปัญหาการเข้ามาแทรก มากกว่าพรรคใหญ่สองพรรค และการขาดการเสริมพลังให้ภาคประชาชนมาร่วมถ่วงดุลตรวจสอบจริงจัง องค์กรอิสระไม่มีประสิทธิภาพจริง ซึ่งน่าจะพัฒนาการต่อไปแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ท่านดันไปใช้มือเก่าเก๋าเกินย้อนอดีตดึงรัฐธรรมนูญกลับไปไหนต่อไหน

เรื่องนี้มาไกล แต่ยังแก้ไขทัน

เรื่องสุดท้าย ท่านเข้ามาและยกเศรษฐกิจพอเพียงมาด้วย ซึ่งคิดว่าสามารถปรับใช้กับการปรับตัวกับเศรษฐกิจโลกขาซึมยาว สร้างเทรนใหม่เป็นการเติบโตสีเขียว มีภาคสิ่งแวดล้อมและสังคมวางการพัฒนาร่วมกับภาคเศรษฐกิจ บนฐานทรัพยากรที่เหมาะสม

แต่กลายเป็นท่านมาต่อยอดแบบเดิมๆกั นใหญ่โต

งงว่า ท่านเริ่มว่ามีคนค้านโครงการฮาร์ดแวร์ใหญ่โต และท่านก็พาเรามาถึงจุดนี้ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ อะไรที่ว่ามาเลยได้อย่างไร

ยูเทิร์นกันไหมครับ?

เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2559 เวลา 17.35 น. www.facebook.com/sasin.chalermlarp.9

 

 

รับข่าวสาร