• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ถึงอธิบดีกรมอุทยานฯ คนใหม่ 'ธัญญา เนติธรรมกุล'

ถึงอธิบดีกรมอุทยานฯ คนใหม่ 'ธัญญา เนติธรรมกุล'

อีเมล พิมพ์ PDF

ธัญญา เนติธรรมกุลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เป็นกรมขนาดใหญ่ ดูแลป่า 60-70% ของประเทศ ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ที่เหลือคือกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

จุดแข็ง คือ ระบบงานป้องกันรักษาป่าที่พอใช้ได้ จำนวนหน่วยพิทักษ์ป่ากระจายอยู่เพื่อดูแลป่ามีพอสมควร มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันดูแลรักษาป่าที่ทำงานในพื้นที่จริงในระดับที่ป้องกันพื้นที่ไม่ให้ถูกบุรุกได้


จุดอ่อน คือ วันนี้มีชุมชนที่ทับซ้อนอยู่ในป่าที่ว่า ตามข้อมูลของกรม 184,710 ราย จำนวน 2,225,540 ไร่ ซึ่งจริงๆ อาจจะมากกว่านี้อีก เป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการรักษาป่า

เดิมทีมีแนวคิดย้ายคนออกแต่ก็ไม่มีที่รองรับ และขัดต่อสิทธิชุมชน ชุมชนเหล่านี้มีแนวโน้มขยายที่ทำกินทุกปี จากการเพิ่มประชากร และความต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่กลางป่า

จุดนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่และท้าทายความสามารถของอธิบดีกรมอุทยานคนใหม่ ท่านธัญญา เนติธรรมกุล ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ได้หรือไม่เนื่องจากทราบว่าได้รับมอบหมายจากกระทรวงเลือกมาทำงานเรื่องนี้โดยตรง โดยทราบว่าท่านมีแนวทางการทำงานในการ “มีส่วนร่วมของชุมชน”

ถ้าท่านทำสำเร็จจะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์การทำงานของกรมครั้งใหญ่ทีเดียว

ธัญญา เนติธรรมกุล

นอกจากนี้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ป่าของกรมกรมอุทยานฯ มิใช่เฉพาะการดูแลพื้นที่ป่ามิให้ลดลงเพียงอย่างเดียว แต่หน้าที่สำคัญคือการรักษาระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในเรื่องสัตว์ป่า พรรณไม้ และอื่นๆ เช่น ปะการัง หญ้าทะเล

ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล ปัญหาสำคัญคือเมื่ออุทยานแห่งชาติมีการท่องเที่ยว ต้องใช้บุคลากรในการทำงานดูแล และบริการนักท่องเที่ยวมาก ทำให้ส่วนใหญ่ไม่มีการเดินลาดตระเวนป่าครอบคลุมทั้งพื้นที่ และยังมีภัยคุกคามระบบนิเวศจากการล่าสัตว์ ตัดไม้มีค่า รวมถึงการเก็บหาของป่าที่เกินกำลังการผลิตของระบบนิเวศรบกวนสัตว์ป่า ตลอดจนการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศแนวปะการรังที่ส่วนใหญ่เกิดจากการท่องเที่ยวทางทะเล

ปัญหาเหล่านี้ปัจจุบันยอมรับกันทั่วไปว่า หากมีการเดินลาดตระเวนตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ เป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลสัตว์ป่า ระบบนิเวศที่สำคัญ และภัยคุกคาม ลงบนตำแหน่งแผนที่โดย GPS บนระบบ GIS ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า นำมาประมวลผล และเสนอต่อการประชุมของพื้นที่ให้หัวหน้าวางแผนแก้ไขปัญหา และป้องปรามการกระทำผิด ดังเช่นระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบการใช้ระบบลาดตระเวนแบบนี้มาหลายปี สามารถรักษาทรัพยากรไว้ได้มาก

หากท่านอธิบดีคนใหม่ มีความตั้งใจที่จะปฏิรูปกรมอุทยานในเชิงคุณภาพ มุ่งการปกป้องทรัพยากร ก็สมควรที่จะมีนโยบาย และมาตรการปฏิบัติในระยะยาว ที่จะสนับสนุนให้ทุกพื้นที่คุ้มครองมีระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้ทำงานกับระบบนี้ เสนอให้คณะวนศาสตร์บรรจุเรื่องนี้ลงในหลักสูตรการเรียนการสอน

จากนั้น กรมต้องใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานจากจำนวนประชากรสัตว์ป่า และการประเมินความสมบูรณ์ของระบบนิเวศจากฐานข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในเรื่องระบบนิเวศสัตว์ป่าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 

 

รับข่าวสาร