• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ผู้สืบทอดอุดมการณ์และสานต่อเจตนารักษาผืนป่าของไทย

ผู้สืบทอดอุดมการณ์และสานต่อเจตนารักษาผืนป่าของไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

คนค้นฅน อวอร์ด26 ธันวาคม 2558 บริษัททีวีบูรพา จำกัด มอบรางวัลเกียรติยศ ในงานคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 7 ค่าของฅน แก่ รตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในฐานะผู้สืบทอดอุดมการณ์และสานต่อเจตนารักษาผืนป่าของไทย โดยรางวัลเกียรติยศ เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีคุณูปารทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างยาวนาน และผลงานนั้นได้เป็นที่ประจักษ์ชัด


อ.รตยา จันทรเทียร : ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ผู้สืบทอดอุดมการณ์และสานต่อเจตนารักษาผืนป่าของไทย] จากสถาปนิกหญิงคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เป็นบุคคลสำคัญในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจน และชุมชนแออัด จนได้ก้าวเข้าสู่วงการอนุรักษ์ ด้วยการทำหน้าที่นายกสมาคมศิลปกรรม และสิ่งแวดล้อม (SCONTE) เป็นช่วงสำคัญที่ อ.รตยา ได้เรียนรู้ ซึมซับงานด้านสิ่งแวดล้อม และงานอนุรักษ์อย่างจริงจัง จนได้เข้าร่วมคัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน ในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในปี 2530 ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของวงการอนุรักษ์ และทำให้ อ.รตยา ได้รู้จักชื่อของ สืบ นาคะเสถียร

หลังการสูญเสีย คุณสืบ นาคะเสถียร ในวันที่ 1 กันยายน 2533 ผู้ใหญ่ที่เคยทำงานร่วมกับคุณสืบลงความเห็นว่า คนที่จะมาสานต่อเจตนารมณ์ของคุณสืบได้อย่างเหมาะสมควรจะเป็น อ.รตยา จึงมีมติให้เป็นประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ปีเดียวกัน อ.รตยา ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งควบคู่ไปกับงานประจำที่การเคหะแห่งชาติ กระทั่งเกษียรอายุราชการจึงออกมาทำงานที่มูลนิธิอย่างเต็มตัว รวมทั้งการทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานหลายองค์กร

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 25 ปี กับการเลือกเดินบนเส้นทางสายอนุรักษ์ อ.รตยา จันทรเทียร ผู้ที่ได้รับฉายาว่า นางสิงห์เฝ้าป่า หญิงแกร่งแห่งวงการอนุรักษ์ไทย ที่ทำงานสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสืบ ในการรักษาผืนป่า สัตว์ป่า แหละแหล่งธรรมชาติในผืนป่าตะวันตกให้คงอยู่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ให้มนุษย์ได้เกื้อกูลธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติคงอยู่เกื้อกูลมนุษย์ เพราะแท้ที่จริงเรื่องของคน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ยึดโยงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน จึงเกิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ดูแลบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่เสียชีวิต

เนื่องจากภารกิจรักษาป่าที่ก่อตั้งขึ้นในปีเดียวกันกับการก่อตั้งมูลนิธิตามเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของคุณสืบ หลังจากที่ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2534 ผืนป่าแห่งนี้ได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศและหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น จนเกิดการจัดตั้ง โครงการจัดการผืนป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ หรือ WEFCOM การจัดการผืนป่าทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้งและป่าอนุรักษ์ที่อยู่โดยรอบ รวม 17 แห่ง เป็นระบบนิเวศรวมของผืนป่าเดียวกัน แทนการบริหารจัดการแยกตามเขตป่าอนุรักษ์แต่ละแห่งอย่างในอดีต

ในปี 2557 งานสำคัญอย่างหนึ่งของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่เกิดเป็นความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ภายใต้ชื่อ โครงการจอมป่าในผืนป่าตะวันตก โดยมีแนวทางในการทำงาน คือ การใช้คนกลางที่เป็น NGO คือมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำงานขบวนการชุมชนเพื่อจัดการความขัดแย้งในเรื่องป่าไม้ที่ดิน โดยเฉพาะปัญหาพื้นที่ชุมชนกลางป่าอนุรักษ์ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป้าหมายคือการทำงานอย่างมีส่วนร่วมจาก 3 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชาวบ้าน และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ใช้เวทีการปรึกษาหารือ สร้างกระบวนการสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ชุมชน การยอมรับต่อกัน และการถ่ายทอดความรู้ของฝ่ายรัฐในระบบการจัดทำแผนที่ให้ชุมชนได้รับรู้ร่วมกัน พัฒนาไปสู่เป้าหมายของข้อตกลงที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข และรักษาระบบนิเวศคุณค่าดั้งเดิมของพื้นที่ไว้ให้ได้ ทำให้เกิดชุมชน 129 ชุมชนในผืนป่าที่หาอยู่หากินอย่างพึ่งพา และสนับสนุนให้ชุมชนขอบป่าสำรวจและจัดตั้งป่าชุมชนเสนอต่อกรมป่าไม้ 135 ชุมชน หนุนเสริมให้เกิดคณะกรรมการชุมชนในทุกชุมชน และส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยังคงเป็นมิตรกับผืนป่า

รวมทั้งการยับยั้งโครงการและนโยบายต่างๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อการคงอยู่ของผืนป่าตะวันตก เช่น โครงการตัดถนนเชื่อม จ.กำแพงเพชร กับ อ.อุ้มผาง โครงการตัดถนนจาก อ.สังขละบุรี เชื่อมกับ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ไปเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำกระเสียว จ.สุพรรณบุรี โครงการขอเปิดทำเหมืองแร่โมนิโก้ ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วงก์ และการปรับปรุงกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและกฎหมายอุทยานแห่งชาติ

วันนี้แม้ชีวิตจะล่วงเลยมาถึงวัย 84 ปี ในวันที่หมดวาระจากตำแหน่งประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร แต่สำหรับ อ.รตยา ทุกวันยังคงเป็นวันทำงาน ตราบที่รางกายยังคงแข็งแรง ความรู้ และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมา ยังเป้นประโยชน์ในการทำงานต่อทีมงานรุ่นหลัง ทุกวัน เวลาเดิม โต๊ะทำงานตัวเดิม อ.รตยา คนเดิม คนที่ทำงานโดยไม่คิดว่า คืองาน แต่งานคือส่วนหนึ่งของชีวิต ยังคงทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าป่า คนที่ทำหน้าที่สืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสืบได้อย่างสมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง

คนค้นฅน อวอร์ด

รตยา จันทรเทียร

รตยา จันทรเทียร

รตยา จันทรเทียร

รตยา จันทรเทียร

“เราทำงานสืบสานเจตนาของคุณสืบ และสืบสานเจตนาของตัวเอง เรามีเจตนาเดียวกัน คือ อยากให้ผืนป่าธรรมชาติ อยากให้สัตว์ป่า อยากให้ระบบนิเวศดั้งเดิมคงอยู่ เพราะเราเชื่อว่าธรรมชาติ คือทุนที่สำคัญ ไม่แพ้ทุนทางการเงิน เศรษฐกิจ เพราะทุนทางธรรมชาติก็คืออนาคตของทุกคนในชาติ”

 
 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง