• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ "สัตว์ป่าคือเครื่องหมายของความยั่งยืน" - ศศิน เฉลิมลาภ

"สัตว์ป่าคือเครื่องหมายของความยั่งยืน" - ศศิน เฉลิมลาภ

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมันมีฤดูกาลมีปัจจัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีมาก มีน้อย แล้วก็เป็นวัฎ
จักรกลับมา ฉะนั้นธรรมชาติสอนเราอยู่เสมอว่าไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ทุกอย่าง
เป็นวัฎจักร มีความสุข มีความทุกข์ มีชั่ว มีเลว เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ธรรมชาติสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมนี้
หากจะพูดถึงการใช้ชีวิตของยุคสมัยใหม่ ความจริงแล้วเขาอาจไม่ได้ตั้งใจเอา
เปรียบธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่รู้และความต้องการไม่เคย
พอที่มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นยุคของการกระตุ้นทุนนิยม ที่ยังคงต้องเพิ่มจากผลผลิต
ผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับธรรมชาติ ขยายกลายเป็นความต้องการ เปลี่ยนไปตาม
ระบบการตลาด แต่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามความต้องการของชีวิตและหน้าที่การ
จัดการเรื่องป่าไม้ก็ต้องเป็นของทุกคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีสำนึก
ของการทำงานส่วนนี้ คุณค้องมั่นใจในศักยภาพของตัวเองว่าคุณต้องทำให้ดี
กว่าคนอื่น คุณต้องอาสาไปทำ ต้องดูแลป่าอย่างจริงจังต้องสร้างแรงบันดาลใจ
ในการตระหนักรู้คุณค่าของธรรมชาติให้ได้ ต้องรักษาแหล่งป่าไม้ที่สมบูรณ์
เพื่อสร้างพื้นที่ของป่าต้นน้ำและการดำรงอยู่ของสัตว์ป่า
สัตว์ป่าคือเครื่องหมายของความยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง
การทดแทนของชนิดพันธุ์พืช
ผมเดินป่าเป็นชีวิตประจำวัน ห้องทำงานของผมคือป่า ครั้งล่าสุดเข้าไปทำงาน
แก้ปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินชุมชนที่อยู่ในป่าของความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผมไม่ได้เดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ แต่ผม
เข้าป่าเพื่อทำงาน
ศศิน เฉลิมลาภธรรมชาติมันมีฤดูกาลมีปัจจัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีมาก มีน้อย แล้วก็เป็นวัฎจักรกลับมา ฉะนั้นธรรมชาติสอนเราอยู่เสมอว่าไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ทุกอย่างเป็นวัฎจักร มีความสุข มีความทุกข์ มีชั่ว มีเลว เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ธรรมชาติสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมนี้

หากจะพูดถึงการใช้ชีวิตของยุคสมัยใหม่ ความจริงแล้วเขาอาจไม่ได้ตั้งใจเอาเปรียบธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่รู้และความต้องการไม่เคยพอที่มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นยุคของการกระตุ้นทุนนิยม ที่ยังคงต้องเพิ่มจากผลผลิต ผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับธรรมชาติ ขยายกลายเป็นความต้องการ เปลี่ยนไปตามระบบการตลาด แต่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามความต้องการของชีวิตและหน้าที่การจัดการเรื่องป่าไม้ก็ต้องเป็นของทุกคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีสำนึกของการทำงานส่วนนี้ คุณค้องมั่นใจในศักยภาพของตัวเองว่าคุณต้องทำให้ดีกว่าคนอื่น คุณต้องอาสาไปทำ ต้องดูแลป่าอย่างจริงจังต้องสร้างแรงบันดาลใจในการตระหนักรู้คุณค่าของธรรมชาติให้ได้ ต้องรักษาแหล่งป่าไม้ที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างพื้นที่ของป่าต้นน้ำและการดำรงอยู่ของสัตว์ป่า

สัตว์ป่าคือเครื่องหมายของความยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการทดแทนของชนิดพันธุ์พืช

ผมเดินป่าเป็นชีวิตประจำวัน ห้องทำงานของผมคือป่า ครั้งล่าสุดเข้าไปทำงานแก้ปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินชุมชนที่อยู่ในป่าของความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผมไม่ได้เดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ แต่ผมเข้าป่าเพื่อทำงาน

ศศิน เฉลิมลาภ

จากเอกสาร มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
 

รับข่าวสาร