• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน สร้างจุดสกัดพะบ่ง ณ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

สร้างจุดสกัดพะบ่ง ณ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

พะบ่งสร้างจุดสกัดพะบ่ง ณ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โล่ห์ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่า

บริเวณโดยรอบพะบ่ง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี อยู่บนพื้นที่สุดท้ายของชุมชนกองม่องทะก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก พื้นที่แห่งนี้มูลนิธิสืบฯ ระบุว่า


“จากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก พื้นที่บริเวณโดยรอบพะบ่ง เป็นจุดที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยิ่ง หากไม่สามารถส่งชุดลาดตระเวนเข้าไปปฏิบัติงานประจำ จะทำให้มีช่องว่างในการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของผู้กระทำผิด”

เพราะพื้นป่าแห่งนี้เป็นที่ๆ มีสัตว์ป่าชุกชุม และเป็นเส้นทางของพรานป่าทั้งในและนอกพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาทั้งทางเรือจากแม่น้ำรันตี และทางเท้าคือเดินจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสนเข้ามาล่าสัตว์ และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 กรรมการที่ปรึกษาเขตฯ ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบควรจัดตั้งจุดสกัดพะบ่ง เพื่อเป็นการสกัดกั้นการเข้ามาใช้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง พร้อมป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบริเวณแนวเขตฯและควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอีกทางหนึ่ง

แม้เมื่อเดือน พฤษภาคม 2556 เรามีผู้พิทักษ์ป่า 4 ท่านไปทำงานประจำ นั่นคือ นายเจริญ มะลิซ้อน พนักงานพิทักษ์ป่าระดับ ส. 2 ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ 2. นายบุญมา เจตนารักชาติ 3. นายอนันต์ ทองผาชะช่อง และ 4. นายกสินพจน์ ดนตรี  แต่ทั้ง 4 ท่านยังไม่มีที่พักหรือแม้แต่สำนักงาน จะมีเพียงแต่ที่พักชั่วคราวที่ทำขึ้นมาเองเท่านั้น

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่ได้รับการประสานจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเพื่อขอสนับสนุนการออกแบบการสร้างอาคารต่างๆ และได้รับการสนับสนุนวัสดุส่วนหนึ่งจาก บริษัทพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด มหาชน แต่ยังขาดวัสดุในส่วนของโครงสร้างต่างๆ จึงยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามแปลนที่กำหนดไว้ได้ เราจึงจัดทำโครงการสนับสนุนการสร้างอาคารสำนักงานจุดสกัดพะบ่งขึ้น เพื่อให้จุดสกัดแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ร่วมสมทบทุนสร้างจุดสกัด ‘ล่าสัตว์-ตัดไม้’ พะบ่ง ทุ่งใหญ่นเรศวร ผ่านโครงการ เทใจดอทคอม

 


เทใจดอทคอม

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง