• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ

อีเมล พิมพ์ PDF
หุบเขาแค่หุบเดียว เมื่อได้รับการฟื้นฟูแล้วทำให้หุบเขามีน้ำไหลมายังชุมชนมีใช้กันทั้งหมู่บ้าน จากน้ำมาเป็นเรื่องของสวัสดิการ เป็นเรื่องโรงเรียนชาวนา เป็นเรื่องความยั่งยืนของชุมชน
การฟื้นฟูป่าในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง เขาเห็นมนุษย์ทำลายภูเขาจนหัวโล้น ในขณะเดียวกันก็มนุษย์อีกนั่นแหละที่จะเป็นผู้ฟื้นฟู ในที่สุดพอป่าคืนมา น้ำก็คืนมา
ชุมชนนอกจากหมู่บ้านธารมะยม ทุกหุบเขาของเขาแม่กระทู้ต่างก็ได้รับน้ำจากการที่มนุษย์ฟื้นฟูธรรมชาติทั้งสิ้น
ใกล้บ้านของท่าน ใกล้ชุมชนของท่านมีแหล่งน้ำแบบนี้ไหมครับ ทำอย่างไรเราจะฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมายั่งยืน แล้วส่งผลประโยชน์ต่อลูกหลานของเรา
รักษาป่า เพื่อให้มีน้ำนะครับ
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 5
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ไม่มีป่า ไม่มีน้ำหุบเขาแค่หุบเดียว เมื่อได้รับการฟื้นฟูแล้วทำให้หุบเขามีน้ำไหลมายังชุมชนมีใช้กันทั้งหมู่บ้าน จากน้ำมาเป็นเรื่องของสวัสดิการ เป็นเรื่องโรงเรียนชาวนา เป็นเรื่องความยั่งยืนของชุมชน

การฟื้นฟูป่าในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง เขาเห็นมนุษย์ทำลายภูเขาจนหัวโล้น ในขณะเดียวกันก็มนุษย์อีกนั่นแหละที่จะเป็นผู้ฟื้นฟู ในที่สุดพอป่าคืนมา น้ำก็คืนมา

ชุมชนนอกจากหมู่บ้านธารมะยม ทุกหุบเขาของเขาแม่กระทู้ต่างก็ได้รับน้ำจากการที่มนุษย์ฟื้นฟูธรรมชาติทั้งสิ้น

ใกล้บ้านของท่าน ใกล้ชุมชนของท่านมีแหล่งน้ำแบบนี้ไหมครับ ทำอย่างไรเราจะฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมายั่งยืน แล้วส่งผลประโยชน์ต่อลูกหลานของเรา

รักษาป่า เพื่อให้มีน้ำนะครับ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร