• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่คำตอบ

โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่คำตอบ

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Press Briefing ในประเด็นเรื่อง “ถ่านหินสะอาดและวิกฤตโลกร้อน – เส้นทางสู่ความมั่นคงของพลังงานไทย” ที่สตูดิโอมาดี เอกมัยซอย 4 กรุงเทพมหานคร
การบริหาจัดการพลังงานที่ดี หยุดโรงงานถ่านหิน
นายสันติ โชคชัยชำนาญกิจ จากโครงการจับตาพลังงาน ได้บรรยายถึงประเด็นนี้ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่มีการกล่าวอ้างว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติมากเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าในประเทศ และโรงไฟฟ้าถ่านหินจะช่วยพยุงราคาค่าไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งเมื่อลองคำนวนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือนเทียบกับการมีหรือไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินในการผลิตพลังงานไฟฟ้านั้นผลลัพท์ที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนัก
อีกทั้งหากไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ยังคงมีพลังงานในรูปแบบอื่น ที่เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ  เพราะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่มากพอ แต่ปัญหาคือยังขาดการบริหารการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ดีเท่านั้น อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อคนในพื้นที่ยกตัวอย่างโรงงานถ่านหินแม่เมาะ รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อาจจะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ทซึ่งสวนทางกับเป้าหมายที่ประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซ 7 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 อีกด้วย โรงงานถ่านหินจึงอาจไม่ใช่คำตอบของ “ความมั่นคงของพลังงาน” แต่อาจจะเป็นวาระซ่อนเร้นในรูปแบบ “ธุรกิจพลังงาน”
พลังงานถ่านหินสะอาด
นางสาวฝ้ายคำ หาญณรงค์ ผู้ประสานงานคณะโลกเย็นที่เป็นธรรม ได้บรรยายถึงในประเด็นเรื่อง “ถ่านหินสะอาด” คือถ่านหินที่มีมลพิษน้อย ใช้เทคโนโลยีเผาไหม้และกำจัดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ที่สำคัญจะต้องปล่อยคาร์บอนฯ ให้น้อยลง โดยเน้นไปที่การดักจับคาร์บอนฯ ที่โรงไฟฟ้า เพื่อไม่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ หรือที่เรียกว่า Carbon Capture and Storage (CCS) ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ถ่านหินสะอาดในประเทศไทยที่ได้กล่าวอ้าง จึงอาจจะไม่สามารถทำได้จริง
อีกทั้งการลดภาวะโลกร้อนตามพื้นฐานที่ง่ายที่สุด คือการลดการเผาไหม้เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ และหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างอื่น ซึ่งเป็นวิธีตรงกันข้ามกับการสร้างโรงงานถ่านหิน จึงน่าคิดต่อไปว่าทุกวันนี้เราผลิตพลังงานเพื่ออนาคตของใคร
โลกร้อนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Press Briefing ในประเด็นเรื่อง “ถ่านหินสะอาดและวิกฤตโลกร้อน – เส้นทางสู่ความมั่นคงของพลังงานไทย” ที่สตูดิโอมาดี เอกมัยซอย 4 กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการพลังงานที่ดี หยุดโรงงานถ่านหิน
นายสันติ โชคชัยชำนาญกิจ จากโครงการจับตาพลังงาน ได้บรรยายถึงประเด็นนี้ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ที่มีการกล่าวอ้างว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติมากเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าในประเทศ และโรงไฟฟ้าถ่านหินจะช่วยพยุงราคาค่าไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งเมื่อลองคำนวนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือนเทียบกับการมีหรือไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินในการผลิตพลังงานไฟฟ้านั้นผลลัพท์ที่ได้ไม่แตกต่างกันมากนัก

อีกทั้งหากไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ยังคงมีพลังงานในรูปแบบอื่น ที่เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ  เพราะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่มากพอ แต่ปัญหาคือยังขาดการบริหารการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ดีเท่านั้น อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อคนในพื้นที่ยกตัวอย่างโรงงานถ่านหินแม่เมาะ รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อาจจะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ทซึ่งสวนทางกับเป้าหมายที่ประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซ 7 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 อีกด้วย โรงงานถ่านหินจึงอาจไม่ใช่คำตอบของ “ความมั่นคงของพลังงาน” แต่อาจจะเป็นวาระซ่อนเร้นในรูปแบบ “ธุรกิจพลังงาน”

สันติ โชคชัยชำนาญกิจ

พลังงานถ่านหินสะอาด
นางสาวฝ้ายคำ หาญณรงค์ ผู้ประสานงานคณะโลกเย็นที่เป็นธรรม ได้บรรยายถึงในประเด็นเรื่อง “ถ่านหินสะอาด” คือถ่านหินที่มีมลพิษน้อย ใช้เทคโนโลยีเผาไหม้และกำจัดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ที่สำคัญจะต้องปล่อยคาร์บอนฯ ให้น้อยลง โดยเน้นไปที่การดักจับคาร์บอนฯ ที่โรงไฟฟ้า เพื่อไม่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ หรือที่เรียกว่า Carbon Capture and Storage (CCS) ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ถ่านหินสะอาดในประเทศไทยที่ได้กล่าวอ้าง จึงอาจจะไม่สามารถทำได้จริง

อีกทั้งการลดภาวะโลกร้อนตามพื้นฐานที่ง่ายที่สุด คือการลดการเผาไหม้เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ และหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างอื่น ซึ่งเป็นวิธีตรงกันข้ามกับการสร้างโรงงานถ่านหิน จึงน่าคิดต่อไปว่าทุกวันนี้เราผลิตพลังงานเพื่ออนาคตของใคร

ฝ้ายคำ หาญณรงค์
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง