• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ข้อค้นพบในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้อค้นพบในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์จากงานเวทีเสวนา “ก่อนจะผ่าน EHIA เขื่อนแม่วงก์” ในวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการหยิบยกประเด็นข้อค้นพบในรายงาน EHAI โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้นมานำเสนอ โดยอาจารย์ เพ็ญพร เจนการกิจ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงโครงการฯ ว่าตามหลักวิชาการด้านเศษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้น โครงการฯ นี้มีความสมเหตุสมผลในการสร้างขึ้นมาหรือไม่


EHIA หรือการประเมินโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ถ้ามองตามหลักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต้องคำนึงถึงการลงทุนกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องสูญเสียไปจากการสร้างโครงการฯ ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ รวมถึงสุขภาพความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และเมื่อทราบถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงต้องประเมินถึงโครงการฯ โดยมีหลักการประเมินคือผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าหรืออย่างน้อยเท่าเดิม

โดยหลักการประเมินนี้จะถูกเป็นออกเป็นสองลักษณะ คือการประเมินผลประโยชน์ของโครงการฯ ทางตรง และทางอ้อม ซึ่งการประเมินผลประโยชน์จากโครงการฯ จากรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์มีหัวข้อที่เป็นประเด็นที่ยังมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้

การประเมินผลประโยชน์ของโครงการฯ “ทางตรง”
เรื่องน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

เป็นการประเมินผลจากกรมชลประทานในพื้นที่ ถ้าจะเขื่อนเพื่อเก็บน้ำ พื้นที่รวมของโครงการฯ หากเมื่อรวมกันแล้วน้ำจะเพิ่มขึ้นจากบริเวณไหน ซึ่งต้องมีการประเมินพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในฤดูฝนก่อน แล้วจึงค่อยขยายขอบเขตไปยังพื้นที่อื่นตามหลักการ และจากข้อมูลการรายงานในการทำชลประทานในฤดูแล้งเดิมในพื้นที่ 60 ไร่ หากเกิดโครงการฯ ขึ้น จะเพิ่มเป็น 1.2 แสนไร่ ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่มีข้อน่าสงสัยว่าจะเพิ่มจากพื้นที่ส่วนใด รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นเอาตัวเลขมาอย่างไร เพราะจากรายงานเดิมนั้นไม่เคยมี นั้นหมายความว่าเพิ่มขึ้นจากศูนย์เลยใช่หรือไม่

น้ำอุปโภคบริโภค
เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคได้มีการใช้ตัวแทนมูลค่าจากมูลค่าน้ำบาดาล ซึ่งคิดเป็นการนำมาใช้ประโยชน์ จึงไม่ถือว่าเป็นค่าสุทธิ เพราะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่เคยนำมาคิดค่าต้นทุนของน้ำบาดาล จึงทำให้ค่าอาจจะสูงกว่าความเป็นจริง ดังนั้นในการประเมินควรนำค่าการซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมาใช้ จึงน่าจะเหมาะสมกว่า

มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ
มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือจากผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการฯ ในข้อนี้ถือว่ายังมีข้อบ่งพร่อง เพราะไม่มีการชี้แจงรายละเอียดว่ามูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นมีตัวเลขหรือจำนวนเท่ากับเท่าไหร่

เพ็ญพร เจนการกิจ

การประเมินผลประโยชน์ของโครงการฯ "ทางอ้อม”
พลังงานไฟฟ้า

หากถูกเสนอไปตามรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์จริงจะถูกเปลี่ยนเป็นการประเมินผลประโยชน์ในทางตรง แต่หากไม่มีในรายงาน สมารถคิดมูลค่าจากต้นทุนของระบบโรงงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นได้

การช่วยป้องกันภัยแล้งและการช่วยบรรเทาอุทกภัย
ในการวิเคราะห์ต้องหลีกเลี่ยงกับการประเมินโครงการฯ ทางตรง ในเรื่องน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค แต่ในข้อนี้หมายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรอบของโครงการฯ นี้ทั้งหมด ว่าโครงการฯ นี้จะสามารถช่วยป้องกันภัยแล้งและช่วยบรรเทาอุทกภัยได้จริงหรือไม่อย่างไร

มูลค่าไม้ตัดออก
มูลค่าไม้ตัดออกถือว่าเป็นการประเมินผลประโยชน์ในทางอ้อมอีกข้อ ซึ่งไม้ส่วนนี้ถือว่าเป็นต้นทุนของป่าที่สูญเสียไป ไม่ได้เป็นประโยชน์จากการขายไม้ แต่ในทางวิชาการเราสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงมูลค่าจากการขายไม้ นำมาประเมินหรือประมาณการถึงต้นทุนจากการที่ระบบนิเวศ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปได้

ทั้งนี้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ นี้ ตามรายงานที่นำเสนอมาทั้งในเรื่องค่าลงทุนการก่อสร้าง ค่าลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน รวมไปถึงการเพิ่มป่าไม้ในส่วนนี้คือการประเมินหลังจากเมื่อมีการสร้างโครงการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และถือว่าเป็นมาตรการ จึงไม่สามารถนำมารวมกับการประเมินผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมของโครงการฯ นี้ได้

จากข้อค้นพบในรายงาน EHAI โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นถึงข้อบกพร่องและข้อสงสัยในโครงการฯ อยู่หลายประเด็น การประเมินผลกระทบต่างๆ ที่ยังดูไม่สมเหตุสมผล และความคุ้มค่าของการสร้างโครงการฯ นี้ อีกทั้งยังไม่สามารถตอบคำถามในเชิงข้อมูลวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมด จึงสมควรแล้วหรือไม่ที่โครงการฯ นี้จะผ่านการอนุมัติให้เกิดขึ้น

การพัฒนา

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง