• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ปัดตก EHIA แม่วงก์ ไม่เห็นสมควรให้สร้างเขื่อน

ปัดตก EHIA แม่วงก์ ไม่เห็นสมควรให้สร้างเขื่อน

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่วงก์ด้วยคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ (ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ) โครงการเขื่อนแม่วงก์ ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบถึงรายงานดังกล่าวแล้วและพบว่ามีข้อบกพร่องในการสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในหลายประเด็น ยกตัวอย่างเช่น


ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
เนื่องจากพบว่าวิธีการเก็บข้อมูลไม่ตรงตามกับที่เคยเสนอเอาไว้ ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน การสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีการใช้เวลาที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณข้อมูลที่ต้องการ ส่งผลให้เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคุลม รวมทั้งขาดความสมบูรณ์ทั้งจำนวนและชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ทำให้คุณภาพของข้อมูลดังกล่าวต่ำลงและไม่น่าเชื่อถือ

นอกจากนั้นการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ยังส่งผลกระทบทางตรงต่อระบบนิเวศของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศในบริเวณรอยต่อของการกระจายทางชีวภูมิศาสตร์ (Unique Biogeography) ของการกระจายพืชพรรณและสัตว์ป่าจากภาคเหนือและภาคใต้รวมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ด้วย คุณค่าของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และป่าในพื้นที่ราบ จึงมีความสำคัญมากต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพถิ่นที่อาศัย ชนิดพืชพรรณ สัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และพันธุกรรม กลไกของระบบนิเวศในผืนป่าแห่งนี้

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ด้านการจัดการน้ำ
ภาพรวมโครงการ คณะทำงานฯ เห็นควรมีข้อสรุปของผลการศึกษาให้ยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจากมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาก หลากหลายประเด็นและผู้ศึกษาไม่อาจแก้ประเด็นการศึกษาเหล่านั้นจนเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนได้ อาทิเช่น ไม่มีข้อมูล Schematic Diagram ของแต่ละแนวทางเลือก มีเฉพาะกรณีสุดท้าย ทั้งนี้ ข้อมูล Schematic Diagram จะต้องมีทั้งสภาพปัจจุบัน และทางเลือกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการ ว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ดำเนินการจัดทำอาคารชลประทานเอาไว้ทั้งในขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน Sub basin ทั้งหมด เพราะจะส่งผลต่อการคำนวณการไหลเวียนของน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในแต่ละทางเลือก หรือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เช่น ยังขาดการศึกษาการกระจายตัวของน้ำไปเป็นลำน้ำย่อยต่างๆ ทำให้การศึกษายังครอบคลุมไม่เพียงพอที่จะอธิบายพฤติกรรมน้ำท่วม เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะทำงานฯ พิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์ตามหลักวิชาการพบว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์จะไม่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการตามที่ที่ปรึกษาดำเนินการและเข้าใจ เนื่องจากประโยชน์ที่ที่ปรึกษาคำนวณนั้นสูงเกินจริงจากผลตอบแทนทางการเกษตร และการนับซ้ำของการป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วม ในผลตอบแทนทางการเกษตร ในขณะเดียวกันต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ที่ปรึกษาคำนวณ ผลที่ได้ออกมาต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มาเป็นผลประโยชน์ ดังนั้นหากดำเนินการตามหลักวิชาการจะพบว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์จะเป็นไปไม่ได้ในทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีค่าตอบแทนสุทธิที่เป็นมูลค่าปัจจุบันเป็นลบ

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าไม่ควรมีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์เนื่องจากมีผลกระทบทั้งด้านป่าไม้ ด้านการจัดการน้ำ และด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนเลยจากการประเมินดังกล่าว โดยเฉพาะการเดิมพันที่จะนำเอาป่าผืนใหญ่ ลมหายใจของคนทั้งชาติมาแลกกับผลการประเมินที่ระบุชัด ว่าเขื่อนแม่วงก์ไม่เหมาะสมกับการสร้างเขื่อนด้วยประการทั้งปวง ฉะนั้นแล้ว การผลักดันให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ขึ้นมา... มันสมควรแล้วแน่หรือ?

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม ถึงเหตุผลที่ไม่ควรสร้างเขื่อนแม่วงก์ได้ที่ สรุปผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ ครั้งที่ 3/2557

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง