• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน ปรับปรุงซ่อมบำรุงหน่วยพิทักษ์ป่าองค์ทั่ง และปราการทางน้ำองค์ทั่ง

ปรับปรุงซ่อมบำรุงหน่วยพิทักษ์ป่าองค์ทั่ง และปราการทางน้ำองค์ทั่ง

อีเมล พิมพ์ PDF

ปราการทางน้ำองค์ทั่งในวาระ รำลึก 24 ปี การจากไปของตำนานนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่อย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมบำรุงหน่วยพิทักษ์ป่าองค์ทั่ง และปราการทางน้ำองค์ทั่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มรดกโลกทางธรรมชาติของโลกแห่งแรกของประเทศไทย หนึ่งใน 17 พื้นที่อนุรักษ์ของผืนป่าตะวันตก มีพื้นที่ 1,757,992.632 ไร่ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของควายป่าฝูงสุดท้ายของประเทศไทย รวมถึงสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิด อาทิ แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เลียงผา วัวแดง เสือโคร่ง และช้างป่า เป็นต้น รวมถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่ไหลรวมกับลำน้ำแม่กลอง หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางรวมกว่าล้านชีวิตทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม อีกทั้งผืนป่าแห่งนี้ยังถือเป็นธนาคารพันธุกรรมของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ที่รอคอยการศึกษาวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป

ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีหน่วยพิทักษ์ป่าหลายหน่วยที่ยังชำรุดเสียหาย และยังขาดงบประมานในการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา ตัวอาคาร และที่พักของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย โดยเฉพาะหน่วยพิทักษ์ป่าองค์ทั่งที่อยู่ทางใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บริเวณปากลำห้วยแม่กลองที่ไหลลงสู่เขื่อนศรีนครินทร์   ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาทิ ควายป่า นกยูง ช้างป่า เก้ง และกวาง เป็นต้น แต่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังมีความเสี่ยงกับปัญหาการเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ในบริเวณท้ายเขื่อนศรีนครินทร์ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

โดยโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงหน่วยพิทักษ์ป่าองค์ทั่ง และปราการทางน้ำองค์ทั่งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปรับปรุงหน่วยพิทักษ์ป่าแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลดช่องว่างการแอบลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในพื้นที่

กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ดูรายละเอียดที่ ปราการทางน้ำองค์ทั่ง

องค์ทั่ง
องค์ทั่ง

แผนที่ตั้งปราการทางน้ำองค์ทั่ง
องค์ทั่ง

ปัจจุบันได้เริ่มเริ่มก่อสร้างปราการทางน้ำขึ้นใหม่
กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ
องค์ทั่ง
องค์ทั่ง
องค์ทั่ง

ภาพล่าสุดการขณะทำการสร้างปราการทางน้ำองค์ทั่ง
(4 กันยายน 2557)

องค์ทั่ง
องค์ทั่ง

19 กันยายน 2557
ปราการทางน้ำองค์ทั่ง
ปราการทางน้ำองค์ทั่ง

30 กันยายน 2557
ปราการทางน้ำองค์ทั่ง
ปราการทางน้ำองค์ทั่ง
ปราการทางน้ำองค์ทั่ง

 

 

รับข่าวสาร