• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] เสวนาวิชาการ ความคืบหน้าโครงการเขื่อนแม่วงก์

[VIDEO] เสวนาวิชาการ ความคืบหน้าโครงการเขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
คลิปวีดีโอเสวนาวิชาการ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการเขื่อนแม่วงก์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ KU Home ชั้น 4 ห้องนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดย องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสวนา ความคืบหน้าโครงการเขื่อนแม่วงก์ ชมวีดีโอ
- เสือโคร่งและเหยื่อ ชมวีดีโอ
- ความสำคัญของป่าที่ราบริมน้ำ ชมวีดีโอ
- ข้อสังเกตการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ชมวีดีโอ
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ (เชิงวิศวกรรม) ชมวีดีโอ
- การสำรวจเส้นทางน้ำแม่วงก์ ชมวีดีโอ
- มุมมองจากชุมชน ชมวีดีโอ
*อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูล
แม่วงก์คลิปวีดีโอเสวนาวิชาการ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการเขื่อนแม่วงก์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ KU Home ชั้น 4 ห้องนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดย องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


- ลำดับเหตุการณ์โครงการเขื่อนแม่วงก์ ชมวีดีโอ
- เสือโคร่งและเหยื่อ ชมวีดีโอ
- ความสำคัญของป่าที่ราบริมน้ำ ชมวีดีโอ
- ข้อสังเกตการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ชมวีดีโอ
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ (เชิงวิศวกรรม) ชมวีดีโอ
- การสำรวจเส้นทางน้ำแม่วงก์ ชมวีดีโอ
- มุมมองจากชุมชน ชมวีดีโอ
- แนวทางการจัดการน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง (แม่วงก์ - ลาดยาว) ชมวีดีโอ
 

รับข่าวสาร