• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก

คิดยกกำลัง 2 : เหมาะหรือไม่ ไม้สักประดับอาคารรัฐสภา

อีเมล พิมพ์ PDF
กรณีการนำไม้สักมาสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ กับการเสาะหาไม้สักจำนวนกว่า 5,000 ท่อน เพื่อมาสร้างรัฐสภานั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จากการที่สถาปนิกออกโครงสร้างสถาปัตยกรรมรัฐสภาขึ้นด้วยไม้สักนั้น ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นสัก สักจึงกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ในมุมมองสถาปนิกการก่อสร้างสถาปัตยกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศจึงเกิดแนวคิดการใช้ไม้สักขึ้นมานั่นเอง โดยไม้สักที่ได้จะต้องผ่านการพิจารณาที่มาของไม้สักว่าต้องไม่เป็นไม้ที่นำมาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ในป่าอนุรักษ์ ผนวกกับ ออป. ผลิตไม้สักหลายพันท่อน ดังนั้นจำนวน 5,000 ท่อนนั้นอยู่ในวิสัยที่ ออป. สามารถหาให้ได้ จึงมาได้ไม้สักในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ
แท้จริงแล้วเดิมพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจสำหรับการปลูกไม้สัก ปลูกและบำรุงรักษาโดยสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) อยู่ในพื้นที่ บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้บริเวณบ้านป่าสักงาม ตั้งอยู่เหนือบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กลวง โดยชาวบ้านละแวกนั้นใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ อาทิ การเก็บเห็ด หาหน่อไม้ ซึ่งมีกติกาการบำรุงรักษาโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าเพราะมีป่าอันอุดมสมบูรณ์ทำให้ฝนตกเป็นอย่างดีที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่กลวง
สักเหล่านี้ปลูกไว้ระยะเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว มีลักษณะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วถึง 2,027 ต้น อาจได้ 5,000 ท่อน ในพื้นที่ 1,300 กว่าไร่ ในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระมีเนื้อที่สวนป่า 9,246 ไร่
ปัญหาทางกฎหมาย ออป. ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อเป็นสวนป่าตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2558 จะเห็นได้ว่าหมดอายุแล้ว ทาง ออป. จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อให้มีลักษณะของสวนป่าจึงจะตัดออกมาได้ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทำสัญลักษณ์แต่ยังมิได้เริ่มเดินหน้าตัด และนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งหยุดการดำเนินการเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหว
และประเด็นอยู่ตรงที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย ไม่เกี่ยวกับว่าไม้สักนี้จะถูกกฎหมายหรือไม่ แต่สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ในห้วงกระแสการทวงคืนผืนป่า สถานที่หลายแห่งกำลังเกิดวิกฤต หากการดำเนินการตัดไม้สักตอนนี้จะทำให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลลดทอนลงไป
อย่างไรก็ตามไม้สักสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นไม้เศรษฐกิจที่ประชาชนเองสามารถปลูกสวนไม้สัก ที่ชาวบ้านเองได้ประโยชน์จากกิจการปลูกหรือเป็นธนาคารต้นไม้ แต่ปัจจุบันขั้นตอนการปลูกและตัดต้นสักนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก จำต้องแก้ระบบที่ทำให้ประชาชนสามารถปลูกได้ และสร้างกลไกการป้องกันไม่ให้เกิดการตัดไม้สักจากธรรมชาติ สามารถนำระบบธนาคารต้นไม้มาเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมไม้สักหรือป่าเศรษฐกิจที่เราต้องการให้ได้ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 เพราะป่าอนุรักษ์เรามีร้อยละ 20 ได้แล้ว
ในวันนี้ประเทศไทยกำลังต้องการป่าเศรษฐกิจ รัฐสภาจะก่อสร้างด้วยไม้สักได้หรือไม่นั้นไม่สำคัญ แต่เราควรหันมาปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นทั้งไม้เศรษฐกิจและให้ลูกหลานได้มีไม้สักใช้ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะปลูกไม้สักได้ถึงล้านไร่ หากเราทุกคนนำปัญหาเหล่านี้มาพิจารณาอย่างจริงจัง และแก้ปัญหา เราจะมีไม้สักใช้และสามารถส่งออกได้ดั่งเช่นในอดีต และยังสามารถเพิ่มคุณค่า และหัวใจการรณรงค์อนุรักษ์ป่าต่อไป
คิดยกกำลัง 2 - เหมาะหรือไม่ ไม้สักประดับอาคารรัฐสภา กรณีการนำไม้สักมาสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ กับการเสาะหาไม้สักจำนวนกว่า 5,000 ท่อน เพื่อมาสร้างรัฐสภานั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จากการที่สถาปนิกออกโครงสร้างสถาปัตยกรรมรัฐสภาขึ้นด้วยไม้สักนั้น ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นสัก สักจึงกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ในมุมมองสถาปนิกการก่อสร้างสถาปัตยกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศจึงเกิดแนวคิดการใช้ไม้สักขึ้นมานั่นเอง โดยไม้สักที่ได้จะต้องผ่านการพิจารณาที่มาของไม้สักว่าต้องไม่เป็นไม้ที่นำมาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ในป่าอนุรักษ์ ผนวกกับ ออป. ผลิตไม้สักหลายพันท่อน ดังนั้นจำนวน 5,000 ท่อนนั้นอยู่ในวิสัยที่ ออป. สามารถหาให้ได้ จึงมาได้ไม้สักในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ

แท้จริงแล้วเดิมพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจสำหรับการปลูกไม้สัก ปลูกและบำรุงรักษาโดยสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) อยู่ในพื้นที่ บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้บริเวณบ้านป่าสักงาม ตั้งอยู่เหนือบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่กลวง โดยชาวบ้านละแวกนั้นใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ อาทิ การเก็บเห็ด หาหน่อไม้ ซึ่งมีกติกาการบำรุงรักษาโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าเพราะมีป่าอันอุดมสมบูรณ์ทำให้ฝนตกเป็นอย่างดีที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่กลวง สักเหล่านี้ปลูกไว้ระยะเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว มีลักษณะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วถึง 2,027 ต้น อาจได้ 5,000 ท่อน ในพื้นที่ 1,300 กว่าไร่ ในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระมีเนื้อที่สวนป่า 9,246 ไร่

ปัญหาทางกฎหมาย ออป. ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนเพื่อเป็นสวนป่าตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2558 จะเห็นได้ว่าหมดอายุแล้ว ทาง ออป. จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อให้มีลักษณะของสวนป่าจึงจะตัดออกมาได้ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทำสัญลักษณ์แต่ยังมิได้เริ่มเดินหน้าตัด และนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งหยุดการดำเนินการเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหว
.
คิดยกกำลัง 2 - เหมาะหรือไม่ ไม้สักประดับอาคารรัฐสภา

และประเด็นอยู่ตรงที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย ไม่เกี่ยวกับว่าไม้สักนี้จะถูกกฎหมายหรือไม่ แต่สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ในห้วงกระแสการทวงคืนผืนป่า สถานที่หลายแห่งกำลังเกิดวิกฤต หากการดำเนินการตัดไม้สักตอนนี้จะทำให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลลดทอนลงไป

อย่างไรก็ตามไม้สักสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นไม้เศรษฐกิจที่ประชาชนเองสามารถปลูกสวนไม้สัก ที่ชาวบ้านเองได้ประโยชน์จากกิจการปลูกหรือเป็นธนาคารต้นไม้ แต่ปัจจุบันขั้นตอนการปลูกและตัดต้นสักนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก จำต้องแก้ระบบที่ทำให้ประชาชนสามารถปลูกได้ และสร้างกลไกการป้องกันไม่ให้เกิดการตัดไม้สักจากธรรมชาติ สามารถนำระบบธนาคารต้นไม้มาเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมไม้สักหรือป่าเศรษฐกิจที่เราต้องการให้ได้ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 เพราะป่าอนุรักษ์เรามีร้อยละ 20 ได้แล้ว

ในวันนี้ประเทศไทยกำลังต้องการป่าเศรษฐกิจ รัฐสภาจะก่อสร้างด้วยไม้สักได้หรือไม่นั้นไม่สำคัญ แต่เราควรหันมาปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นทั้งไม้เศรษฐกิจและให้ลูกหลานได้มีไม้สักใช้ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะปลูกไม้สักได้ถึงล้านไร่ หากเราทุกคนนำปัญหาเหล่านี้มาพิจารณาอย่างจริงจัง และแก้ปัญหา เราจะมีไม้สักใช้และสามารถส่งออกได้ดั่งเช่นในอดีต และยังสามารถเพิ่มคุณค่า และหัวใจการรณรงค์อนุรักษ์ป่าต่อไป

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง