• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก

DIB Talk 2014 : อ.ศศิน เฉลิมลาภ

อีเมล พิมพ์ PDF

DIB talkอ.ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร : นักธรณีวิทยาและนักอนุรักษ์ผู้ปลุกกระแสคน­รุ่นใหม่ให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมและร่วมคั­ดค้าน EHIA (Environment and Health Impact Assessment) ที่ไม่โปร่งใสและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนั้นอาจารย์ยังทำงานในโครงการ “จอมป่า” ที่เข้าไปจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน­และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หลังจากที่รัฐบาลประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแ­ละเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 17 แห่ง ในผืนป่าตะวันตก และเกิดการทับซ้อนกับพื้นที่ชุมชนซึ่งมีชา­วบ้านอาศัยและทำกิน


โดยอาจารย์และทีมงานได้เข้าไปทำหน้าที่เป็­นผู้ไกล่เกลี่ยและร่วมกันขีดเส้นแนวเขตผ่อ­นปรนอย่างมีส่วนร่วมให้กับชุมชนกว่า 100 แห่ง รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและคนในชุมชนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกัน ทำให้เกิดเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างถ้อ­ยทีถ้อยอาศัยในปัจจุบัน

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง