• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/799907foresttotown.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/897014nodam.jpg
  • 0
  • 1

สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พ.ค.-มิ.ย. 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์ผ่านกล่องรับบริจาคยังจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
- เงินบริจาค (กล่องบริจาคที่สำนักพิมพ์คมบาง)
- เงินบริจาค (จากกล่องบริจาคและการสนับสนุนของที่ระลึกงานหนังสือ)
- เงินบริจาค (กิจกรรม YOU CAN HELP ที่สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่)
- เงินบริจาค (จากกล่องบริจาคและการสนับสนุนของที่ระลึกที่สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถ.ติวานนท์)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึก งาน Cat T-Shirt ที่แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึกงานวิ่ง)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึก งานวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า @SCB สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน)
และจากผู้บริจาครายย่อย ดังรายนามต่อไปนี้
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาบางกะปิ),บริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จำกัด, คุณสุคนธา อาวัชนาการ, คุณนริศรา ซื่อไพศาล, คุณชามา พานแก้ว, คุณศิริพร ไชยวิรุณรักษ์, คุณธนากร มีเที่ยง, คุณยุพาพร ศรีดวงใจ, คุณเจษฎา โอบอ้อม, คุณศวรรณกมล น้อยดัด, คุณชรัญดา สารปัญญา, คุณวนิดา ปิดตาทานัง, คุณสมาภรณ์ มันตาภรณ์, คุณรุ่งรัตน์ เกตศิริ, คุณมณเฑียร เกิดโชติ, คุณอาภรณ์ รับไซ, คุณมาริสา ปานเต็ง, คุณอาภาณีย์ ตันศรี, คุณศรีสุข กมลจินต์เจริญ, ร.ต.อ.ชัยปติณญา แสงปาน, คุณพิพัฒน์ พันธุ์ศักดิ์, คุณสมสุนีย์ ชานกิติญานนท์, THAWATCHAI TUNTULANI, THONGLAN PENWITHYATAM, คุณจารุรัตน์ พลสุข, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณเดียร์ ประดิษฐเจริญ, คุณสาริน ทองนุ้ย, คุณสมจิตร์ รุ่งเรือง, คุณณฐินี ชื่นเกษม,คุณนฤพล กิตติคุณากร, คุณสุภัสษร ราชนิยม, คุณสรพงษ์ ดีรุ่งโรจน์, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด, คุณวัชรินทร์ หงษาคำ, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณรัตนา ยงคง, บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด, คุณประวีณา ขันสำรอง, คุณจันทร์ที เรืองสา, คุณดารารัตน์ ดิษฐี, คุณธันยากร วิศาลโรจน์, คุณพนิดา สุรานาวงศ์, คุณหทัยรัตน์ ทัพวัตร์, คุณพิมพ์ใจ รวมพรรณพงศ์, ร้านอาหารยู แอนด์ มี, คุณสุทธกานต์ นาคะเสถียร, คุณกนิษฐ บุญทราพงษ์, คุณวิไล ประมาญสมบัติ, คุณนารินทร์ คามบุศย์, คุณกวิน เปรื่องศิลปรัตน์, คุณธนาพร ชิ้นสกุล, คุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์, คุณศวรรณกมล น้อยดัด, Angrisa L., คุณปรีติ์ภพ วรดิถี, คุณรักชนก กลิ่นเจริญ, คุณมาลินี เลี่ยมกระโทก, คุณอินทิรา ญาติบรรทุง, คุณทิพย์ศิริ บุญยะผลานันท์, คุณลดาวัล และจิ, คุณทิพวัลย์ ชูประยูร, คุณศุภนิดา สุขประเสริฐ, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณสุวรรณา มณีกร, คุณสมสุนีย์ ชื่นกิติญานนท์, คุณธงชัย จินดาพันธ์, คุณอาเป้, คุณจิราธนิก พุทธชาด, คุณจุฑามาศ พิมพ์คงคา, คุณนภารัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์, คุณพรรษพร สินส่องแสง, คุณยุทธศักดิ์ วิธีกุล, คุณธมนันท์ โชติมนต์, คุณกานดา คลาดกองทุกข์, คุณรุ่งสกุล ยุทธรัตน์, คุณนริศรา ก่อศิลป์, คุณอัครวิชญ์   จันทร์พูล, คุณทรงพล เธียรธำรง, คุณธนัชชา สุชาติสุนทร, คุณพรรณีภรณ์ วศินระพี, ม.ร.ว.พรระพี อาภากร, คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา, คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, คุณศิริยา ตุลยวณิช, คุณธนัชชา สุชาติสุนทร, คุณสิทธิศักดิ์ พัดมา, Wachirawin Arrummy Rojvithee, คุณณัฐพล บุญไทย, คุณพิริยะพงษ์ อินท์บุตร, คุณฉลาด บัวใจ, คุณวีริศา วงศ์จิตราทร, คุณอนุรักษ์ ถนัดเลื่อย, คุณชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช, คุณลิขิต ลำดับ,
คุณสุวรรณา รัตนาเดชากุล, คุณสุดาภรณ์ มณฑาทิพย์, คุณอัญญารัตน์ แซ่หลี, คุณธนกร ฮุนตระกูล, คุณศุภางครัตน์ ยันตรีสิงห, คุณกนกรัตน์ สถาวรานนท์, คุณอำนาจ  บุญคง, คุณปัญญา อุ่มบางตลาด, คุณพุฒิชัย กัลยาณสุโข, คุณฐนิดา เหตระกูล, คุณนงนุช เกียรติบำรุงพันธุ์, คุณประธาน เกตุกินทะ, คุณรัชดาภรณ์ วินัยนราพงศ์, คุณอโณทัย พวงนาค, คุณจักรแก้ว บุญลิขิต, คุณนุช ยุพดีรังสีกุล, คุณภาสินี สร้อยทอง, คุณบุษกร สายสมบัติ, คุณตุลจิต เขมะสิงคิ, คุณสุรีรัตน์ วงศ์อยู่, คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์, คุณฉันทนา จำปาโชค, คุณพัชรียา ลาหลายเลิศ, คุณทวีทรัพย์ บุญชู, คุณวราภรณ์ แผ่นชมภู, คุณปวีณนุช จันทรมณี, คุณนันทรัตน์ แซ่โง้ว, คุณกรชนก มาภรณ์, คุณนภนที ชัยกิตติศิลป์, คุณรุจิรา คมสัน, คุณอธิปณศักดิ์ เปรมปรีวรรณ, คุณภาวัต ไชยราช, คุณสันทัด ศรีวิชาญกุล, คุณสุพัชชา โตไตย์, คุณธัญญพร กุลสุ, คุณลัญชนา ศรีจันทร์, คุณกานต์ ทองดี, คุณเฉลิมพงษ์ วิจิตรสมบัติ, คุณเพ็ชร์รัตน์ เฉลิมโสภณ, คุณชุติเทพ เอื้อสกุลเกียรติ, คุณพงศธร พรรณบัวหลวง, คุณธีรฤทธิ์ กลางกัลยา, คุณสิริพรชัย พันธ์สิริกร, คุณกฤชสร จารุพศิน,คุณพสิษฐ์ พรชัยวัฒนากร, คุณปูชนิยดา ฝึกฝน, คุณวิชัย ลิ้มสุขศรีกุล, คุณกนกกุล ธรรมสุรัติ, คุณดารุณี มณีโลกย์, คุณสุธา เชิญรุ่งโรจน์, คุณชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์, คุณหัสยา ตั้งพิทยาเวทย์, คุณตีรณา ธรรมริยา, คุณวัชรากร เชาวน์สุขุม, คุณประธาน เกตุกินทะ, คุณกนกพร ต้นทอง, คุณนริศรา สมยาม, Looknum Waiyasith, คุณอรสา สายจีน, คุณเบญจรัตน์ ทัพย์เมฆ, คุณณัฐธยาน์ ธีรลดานนท์, คุณชยุต อมรสิงห์, คุณพัดชา ใจอิ่ม, คุณอดิเรก อินทนู, เมธ์ บจก.แฟชั่น คิงดอม, คุณฐนิดา เหตระกูล, คุณพิมพ์พิชชา กลิ่นทองหลาง, คุณปรียา อุ่นวิเศษ, คุณปริวัฒน์ แก้วศรีนวม, คุณสุรัชธาวี พระธานี, คุณฉัตรณรงค์ รักชาติ, พ.อ.ต.เชาวลิต ไกรแสง, คุณสมปิดี วงษ์พรมมา, คุณรุจาทร โอเจริญ, คุณกุลกนิษฐ์ จรรยา, คุณเดียร์ ประดิษฐเจริญ, คุณพิริยาภรณ์ เลขธรากร, SUPHAPH JAROENSAP, NISA SIRIRUEKPONG, WARAWUTH SIRIBUNKOSAI, NANNICHA WARAKITKRAIRERK, KEERATI JITTRAW0NG, VORANEE LEWSUWAN, NAWEPAP TAKCHAVALIT, CHOTIPAT JANSEM, CHATCHAI CHONGLUEKGAM
คุณดาริกา พรหมรักษา, บริษัท เอ.ไอ.เน็ทเวิร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสุฌลา ชาญ, คุณวิญญู เหลาสกุลรัฐ, คุณอรวรรณ ชินวัฒนกิจ, ดร.เพียงตา สาตรักษ์, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์แอนด์โฮเต็ลจำกัด, คุณยุทธพล พลราชม, คุณพรนภา รัตนตรับภพ, คุณศิษฎ์ เปรมัษเฐียร, คุณอุ่นเรือน ช่วยชูวงศ์, คุณวิญญู เหล่าสกุลรัฐ, คุณภัคนารี ชัยกรณ์กิจ, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด, คุณสัจธรรม จินาติ, คุณศิริรักษ์ หงวนไธสง, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณศิวนันท์ ศิริพรโภคา, Wandee . RBIS, คุณธัญญวันต์ วิภาตะวณิช, คุณนันทิกานต์ อัมพวัน, คุณเด่น คืนตัก, คุณกิติกรณ์ วรรณะ, คุณชนัฏ ยงสวาสดิ์, คุณทศพร ชั้นบุญ, คุณธนเพชร จิตตวีระ, คุณวิทยา ศรีภักดี, คุณศรินทร แก่นแก้ว, คุณนารี กมลฤกษ์, การเคหะแห่งชาติ, คุณสุพัตรา ลาอุ่น, คุณรัชนี ชาญวณิชเวช, คุณวิจิตรา ตันสุวรรณนนท์, คุณสมทรง บุญกระสินธุ์, คุณชนัญภัค ทวีจามรมาน, Mr.Wim Baeck, คุณกวิน เปรื่องศิลปรัตน์, คุณเรวัตร เรืองสิริพงศ์, คุณปรีชา พรหมชาติ, คุณปิยธิดา จิตโสภา, คุณอรประภา สาครวาสี, คุณวิสุทธิ์ คงสุนทรกิจ, คุณปาริชาติ ศิริสมถะ, คุณกานต์รวี ล้อมมณีทรัพย์, คุณอรรถพล อำมาตย์มณี, คุณฤกษ์ชัย โพธิ, คุณวชิรพงษ์ ฉัตรมณีวัฒน์, คุณประภาส เพ็ญสว่าง, คุณมนตรี พาหุวัฒนกร, CHUMCHOKE NANTHAWICHIT, TORPONG MUADCHAIYAPHUM, NUNNICHA TECHAKORNWEERAWAT, CHUCHAI SOPHONVICHAKUL, MONTREE KONGDANG, NUTTIDA KOVISUITH, SANCHAI KAEWHUASAI, SUNISA YANGKLANG, TANITA THAWEETHAMCHAROEN,
คุณวัชรี วัฒนพงศ์, คุณวัชรวิทย์ พิมธาลี, คุณสุชาดา เงินยิ่ง, คุณชมชนก มณี, คุณอัจจิมา รัมภกิจ, คุณณัฐกานต์ บูรณะพงษ์, คุณรวีวรรณ ปิตยานนท์, คุณปัทมา ครองพล, คุณนัทธิณี แก้วสว่าง, คุณวันเพ็ญ แต่งตั้ง, คุณรัชนีย์ด้วงมูล, คุณจรรยา ใจดี, คุณสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์, คุณศิริกมล สังข์มูล, คุณวรางคณา นะเอรัมย์, คุณประภัสสร ศรีชัย, คุณมนสิชา นิจรัญ, คุณวชิราพรรณ ระวันประโคน, คุณชาลิสา ปัญจะเทวคุปต์, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณธัญญารัตน์ ศรุติพันธ์, คุณธัญวรรณ กล้าปราบศึก, คุณวิฑูรย์ ท่าสวน, คุณช่อแก้ว ทับทิมแดง, คุณสิรภูมิ นาคทับ, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณวีนัส วงศ์ชัยประเสริฐ, คุณบุปผา ผดุงกิจเจริญ, บริษัท รอยัล เทเบิ้ลแวร์ จำกัด, คุณสมพร รัศมีจาตุรงค์, คุณสมเกียรติ อุดมวงศ์ทรัพย์, คุณภัทราพร ไชยแสงสุขกุล, คุณจิรโรจน์  จิรรัตน์นันท์, คุณอนิรุทธิ์ ชัยวรพร, คุณสรินยา นวนสิน, คุณถอมชัย ดาษทรัพย์, คุณศุภสิทธิ์ พิศวง, ร้านต่าย-ตอง, คุณสุภคณา ลิ่มระนางถูร, คุณกชกร เครือกลางรงค์, คุณดำรงเกียรติ ชิตเพชร, คุณชนิกานต์ ราชวานิช, คุณสุกัญญา พิสิฏฐิ์พัฒนะ, คุณธัญวณรัตน์ บัวตะคุ, คุณองอาจ มหิทธิกร, คุณอนวัช กังแฮ, คุณชัชวาล พรพิไลพรรณ, คุณปนิธาน ช่อผูก, Leena J.,VARAPORN KRUAKANCHANA,SUMATE VUTTIPANICHTAWEE, SAITHIP SAENGKUL, SUMATE VUTTIPANICHTAWEE, คุณเด่น คืนตัก, คุณยุทธพล พลราชม,
คุณอัจฉราพรรณ แสงบัวเผื่อน, คุณเนตรชนก กัญจนกาญจน์, คุณโอเล่, คุณชาญณรงค์ พลับจุ้ย, มูลนิธิโลกสีเขียว, คุณสุรีรัตน์ อินทพันธ์, พลตรีชิน ชั้นเจริญ, คุณชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์, คุณนันทยา เนื่องนิยม, คุณธัชพรรณ ไต่เป็นสุข, คุณธนเพชร จิตตวีระ, คุณสมสุนีย์ ชื่นกิติญานนท์, คุณพิยดา คงเทศน์, คุณกัลยรัตน์ แซ่จิว, คุณรุ่งยศ ศาสนอนันท์, บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด, คุณมาโนช วังสตัม, ร้านเพชรเคมีเกษตร ชัยรัตน์ ซางเลง, คุณปัญญา สุวรรณกลาง, คุณพัชร์อริญ พัชรวีรนันท์, คุณทวีเกียรติ ฉัตรเฉลิมวิทย์, คุณชนิกานต์ เทียนจิ้ว, คุณรัตนพร เจริญชาติ, คุณกนกอรชุมจันทร์, คุณอิศราพรรณ์ ดาคำ, คุณฉัตรชัย งาช้าง, คุณจรูญรัตน์ สุวรรณี, คุณวุฒ แซ่หลี, คุณพรทิพย์ จันทร์คง, คุณศศินา วิเชียร, คุณสุภัค เรืองพัฒนาวิวัฒน์, คุณดั่งดล นาราศิริฤกษ์, PATTHANEE SUPACHARUWONG, KORNSINEE DANGROON, KOJOHNVIT JIRAPAKKUL, SUWALUX NONGNUAL, PAKAMON KIJSIRAPAT, คุณปิยจิต โคตรคำสูนย์, คุณนิลุบล รัตนพูล, คุณสุทธกานต์ นาคะเสถียร, คุณยุทธพงษ์ เจตมโนรมย์, คุณช่อแก้ว ทับทิมแดง, SUTHAPORN NAMSUVIMONKUL, NARARAT  RITTHIRONG, คุณสุวรรณา ฟองสมุทร, คุณถิติรา มาณะวิท, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, คุณศิริพร ตั้งใจงาม, คุณกัมปนาท ธาราภูมิ, คุณภรภัทร ช่วงสกุลศรี, บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณรัตติยา สากลวารี, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด, คุณมาลินี พันธิ์นิธิ, คุณจรูญ เทศผ่อง, พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย์, คุณภูริภัทร สมอารยพงศ์, คุณพรพรรณ เชียงขวาง, คุณสุรพัฒน์ ธรรมศาสตร์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณศวรชัย สวนเขื่อน, คุณอัฐพนธ์ ฉันชัยรุ่งเจริญ, คุณทรงวุฒิ แก้วกันใจ, คุณพงษ์ชัย สุริยานากุล, คุณสมชาย ดอนสมพงษ์, คุณธีรพัชร์ ทรัพย์งามแสง, คุณสมบูรณ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ, คุณศวรชัย สวนเขื่อน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ไปกับเรา
และขอเชิญร่วมรักษาบ้านให้น้องมหิง ควายป่าฝูงสุดท้ายของประเทศไทยที่ห้วยขาแข้ง ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ป่าใหญ่ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
 

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มิตรหรือศัตรู

อีเมล พิมพ์ PDF
จากกระแสการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทยจนทำให้การพูดคุยถกเถียงถึง "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" หรือ "เอเลี่ยนสปีชีส์" อย่างกว้างขวางกันอีกหน มิหนำซ้ำคราวนี้เรื่องราวยังพาความซวยไปถึงเจ้าแมวเหมียว จนต้องลำบากทาสแมวออกโรงมาปกป้องกันจ้าละหวั่น
แต่ช้าก่อน! อย่าเพิ่งตื่นตระหนกหรือรีบโรยเกลือใส่แมวกัน ลองมาทำความเข้าใจกับ "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" กับ "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน" กันในบทความนี้กันเสียก่อน
“ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” (Alien Species) คือ ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่น แต่มันเดินทางจากถิ่นอื่นเข้ามาในถิ่นนั้นๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึ่งไม่ได้หมายความถึงสัตว์เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงพืช จุลินทรีย์ เชื้อรา ด้วยเช่นกัน
ส่วนผลกระทบที่จะเกิดต่อสภาพแวดล้อมใหม่จากการเข้ามาของ "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื่นชอบในสภาวะแวดล้อมว่ามีอากาศ ความชื้น แสงแดด สายลม เหมาะสมกับตัวมันมากน้อยแค่ไหน หากสภาพแวดล้อมแห่งนั้นเหมาะต่อการเจริญเติบโต เช่น มีอาหารสมบูรณ์ ไม่มีกลไกทางธรรมชาติในการควบคุมประชากร "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" ก็จะสามารถปรับตัว แพร่กระจายพันธุ์ได้ดี สร้างและขยายอิทธิพลในพื้นที่นั้นๆ จนเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบตัว สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เราเรียกมันว่าเป็น “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน” (Invasive Alien Species)
ผลกระทบจาก "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน" แบ่งออกได้ง่ายๆ เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, ผลกระทบทางการเกษตร, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
สาเหตุของผลกระทบที่เกิดจากจาก "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน" เป็นต้นว่า มาจากการเข้าไปเบียดเบียนชนิดพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิม ไม่ว่าจะด้วยการไล่กัดกิน แย่งอาหาร แย่งชิงพื้นที่สืบพันธุ์ ข่มเหงพันธุกรรมที่มีความใกล้เคียงผสมพันธุ์ออกมากระทั่งลูกที่เกิดมีโอกาสรอดต่ำและเป็นหมันในรุ่นถัดไป ส่งผลทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมเดิมเสื่อมลง หรือบางกรณีเป็นพาหะนำโรคหรือปรสิตเข้าสู่พื้นที่โดยที่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นอาจไม่สามารถต้านทานได้ หรือการรบกวนสภาพนิเวศ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสมดุลนิเวศวิทยาเดิม เป็นต้น
โดยลักษณะพิเศษของการรุกรานทางชีวภาพคือเมื่อเกิดขึ้นและดำเนินไปแล้ว ความเสียหายและสูญเสียที่เกิดขึ้นจะสามารถคงอยู่ต่อไปหรืออาจเพิ่มขึ้น แม้จะมีการจัดการกับต้นเหตุของปัญหาไปแล้วก็ตาม
จากการประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) พบว่า การคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก มีเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานสร้างปัญหาเป็นอันดับสอง ซึ่งเป็นรองเพียงแค่การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
แต่การที่จะบอกว่า "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" เป็น "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน" หรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีการสำรวจและเก็บข้อมูลในระบบนิเวศของประเทศนั้นประกอบด้วย และในบางกรณี "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" ก็ไม่ใช่วายร้ายเสมอไป
ยังมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นประเภทไม่รุกราน ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยตรงหรือชัดเจนเสียทีเดียว เพราะหากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไม่เข้าไปแข่งขัน แก่งแย่งชิงอาหารและพื้นที่จนขัดต่อวิถีชีวิตชนิดพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบางชนิดยังมีผลเชิงบวก อาทิ วัชพืชที่ช่วยปกคลุมหน้าดิน ปลานิลที่เป็นแหล่งโปรตีนหลัก พืชสมุนไพร เป็นต้น
ประเด็นสำคัญอีกเรื่อง ไม่ใช่ "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" ทุกชนิด จะสามารถเล็ดลอดออกไปสู่ระบบนิเวศได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์ (ทั้งด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม)
การลำเลียงพลของ “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” เข้ามายังพื้นที่หรือประเทศไทย ที่หลายคนมักตั้งคำถามว่าพวกมันเข้ามาได้อย่างไรนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ ประกอบไปด้วย การนำเข้าโดยตรง ความบังเอิญที่เกาะมากับการคมนาคมขนส่ง การปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม และเครื่องบรรณาการสำหรับเชื่อมสัมพันธไมตรี
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีข้อมูลว่าปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่มากกว่า 3,500 ชนิด ที่ส่วนมากเป็นสัตว์น้ำ และส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาโดยตรง เพื่อผลประโยชน์ทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง หรือเป็นพืชและสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด อ้อย ยางพารา หมู เป็นต้น ขณะเดียวกัน ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น บางชนิดได้แพร่ระบาดข้ามพรมแดนผ่านการติดมากับการคมนาคมขนส่ง
คุณเพชร มโนปวิตร รองหัวหน้ากลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (IUCN) ยืนยันว่าชัดเจนว่าปัจจุบันประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไว้ประมาณ 3,500 ชนิด แต่มีศักยภาพในการรุกรานในประเทศไทยทั้งสิ้น 182 ชนิด สัตว์หลายชนิดที่คุ้นเคยกันดีก็นับเป็นสัตว์ต่างถิ่นรุกรานและสร้างผลกระทบร้ายแรง เช่น นกเอี้ยงสาริกา แมวบ้าน เป็นต้น
ส่วนบัญชีรายการ ร้อยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่น่ากลัวที่สุดของโลก มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประการ คือ (1) ผลกระทบที่สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบต่อความเป็นอยู่มนุษย์ และ (2) ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยรอบ หลังจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเข้ามารุกราน
ซึ่งในบัญชีดังกล่าวปรากฏรายชื่อ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีอยู่ในประเทศไทย เช่น หอยทากยักษ์แอฟริกา (ลำดับที่ 2) นกเอี้ยงสาริกา (ลำดับที่ 3), ต้นสาบเสือ (ลำดับที่ 23), แมวบ้าน (ลำดับที่ 38), ต้นกระถินยักษ์ (ลำดับที่ 46), ต้นไมยราบยักษ์ (ลำดับที่ 56), หนอนตัวแบนนิวกินี (ลำดับที่ 72) หอยเชอรี่ (ลำดับที่ 73) และเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดง (ลำดับที่ 93) เป็นต้น
ตัวอย่างชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทย เช่น ปลาหมอสีคางดำ ที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมคือทวีปแอฟริกา ได้ถูกนำเข้ามาในปี 2553 จำนวน 5,000 ตัว เพื่อพัฒนาชนิดพันธุ์มุ่งหวังด้านปลาเศรษฐกิจ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดนี้ได้หลุดสู่แหล่งน้ำ มันกินแพลงก์ตอน ลูกปลา และกุ้ง เป็นอาหาร อีกทั้งยังขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถอาศัยได้ทุกแหล่งน้ำ จึงส่งผลต่อสัตว์ท้องถิ่นรวมถึงบ่อเลี้ยงของเกษตรกรให้ได้รับความเสียหาย
สาบเสือ ที่เป็นพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งรุกราน แต่ในมุมหนึ่งพืชชนิดนี้เองก็มีคุณประโยชน์ในด้านช่วยคลุมดิน และมีสรรพคุณทางยาต่างๆ เช่น ใบสาบเสือสามารถป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูทางการเกษตรได้ทั้ง หนอนกระทู้ ด้วง และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น ต้นและใบของสาบเสือสามารถบำบัดน้ำเสียได้ และยังมีสรรพคุณทางยาด้านอื่นๆ อีกด้วย แต่เนื่องจากมันสามารถอาศัยได้ทุกสภาพอย่างดี และผลิตเมล็ดจำนวนมากที่สามารถกระจายพันธุ์ด้วยการลอยตามแรงลมได้ทำให้พืชชนิดนี้สามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว
แมวบ้าน สัตว์เลี้ยงแสนรักใกล้ตัวที่หลายคนไม่คาดคิดว่าก่อนว่าเป็น "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน" เช่นกัน ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบจากแมวบ้านอย่างจริงจัง แต่กรณีศึกษาจากต่างประเทศนั้นมีงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า ภายใน 1 วันแมวล่านกได้ 1 ล้านตัว โดยนกที่ตกเป็นเหยื่อเกือบทั้งหมดเป็นนกประจำถิ่นที่พบในธรรมชาติ และเป็นนกชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กว่า 70 ชนิด เฉลี่ยเป็นแมวจรจัดล่านกปีละ 316 ล้านตัว และแมวที่มีเจ้าของปีละ 61 ล้านตัว ขณะที่ประเทศอังกฤษมีสถิติคนเลี้ยงแมวราว 7.2 ล้านตัว และสมาคมอนุรักษ์ของสหราชอาณาจักร (RSPB) ประเมินว่าแต่ละปีแมวฆ่านกในธรรมชาติปีละมากกว่า 27 ล้านตัว ดังนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องแมวของตัวเองควรเลี้ยงระบบปิด ให้อาหารให้แมวอิ่มอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ไปล่าสัตว์ไม่ว่าจะนกหรือสัตว์เลื้อยคลานเพิ่มเติม และหากแมวคาบสัตว์มาฝากเจ้าของคุณควรแสดงอาการไม่ปลื้มใจเพื่อไม่สนับสนุนให้น้องแมวไปล่าสัตว์มาอีก
อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ หอยทากยักษ์แอฟริกา มีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ทางฝั่งตอนตะวันออกของทวีปแอฟริกา เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 2500 และเกิดการระบาดไปทั่วประเทศในอีก 15 ปีต่อมา หอยทากยักษ์แอฟริกานั้นสามารถอาศัยอยู่ได้หลากหลายพื้นที่ เช่น มีการพบเห็นตามป่าเสื่อมโทรม พื้นที่การเกษตร สวนไร่ และแหล่งชุมชน สามารถสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ง่าย ด้วยความที่หอยทากยักษ์แอฟริกากินใบไม้ ซากใบ้ไม้ และยอดอ่อนเป็นอาหาร จึงกลายเป็นศัตรูพืชทางการเกษตรไปทั่วโลก ประเทศแถบหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งต้องเผชิญกับหอยทากยักษ์แอฟริกาจึงหาทางออกด้วยการปล่อยหนอนตัวแบนนิวกินีเข้าสู่พื้นที่เพื่อกำจัดหอยทากยักษ์แอฟริกา ทว่า นอกจากเจ้าหนอนตัวแบนนิวกินีจะกำจัดศัตรูทางใจให้ชาวเกษตรกรแล้ว แต่มันยังไล่ล่าทากท้องถิ่นจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปอีกด้วย
สำหรับ หนอนตัวแบนนิวกินนี มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เกาะนิวกินี ประเทศอินโดนีเซีย ตัวของมันได้รับการจัดอันดับอยู่ในบัญชี 'ร้อยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่น่ากลัวที่สุดของโลก' (100 of the World's Worst Invasive Alien Species) จัดทำโดยสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ส่วนการโยกย้ายประชากรของหนอนตัวแบนนิวกินีมาสู่ประเทศไทยยังระบุไม่ได้แน่ชัดนัก แต่กล่าวกันว่ามันสามารถเดินทางมาพร้อมกับดินที่ติดมาพร้อมกับการนำเข้าต้นไม้ก็เป็นได้
ด้านกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดหนอนตัวแบนนิวกินีให้เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มปรสิตหรือพยาธิ ที่ไม่ใช่ศัตรูของพืช ซึ่งเข้ามายังประเทศไทยได้ประมาณ 10 ปีแล้ว
สำหรับกรณีของหนอนตัวแบนนิวกินนีในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาผลกระทบให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น จึงไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวลือบางเรื่องที่ว่าเมื่อสัมผัสหนอนนิวกินีจะทำให้ติดไวรัสถึงตาย และเมื่อเจอทากสีน้ำตาลๆ ดำๆ ก็อย่ารีบร้อนโรยเกลือส่งเดช เพราะอาจจะกลายเป็นว่าตัวเราเองนี่แหละที่เป็นผู้ล่าชนิดพันธุ์ท้องถิ่นจนลดจำนวนลง
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" ไม่ใช่ผู้ร้ายสายดาร์ค ที่เรียกว่า "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน" เสมอไป ยังมีชนิดที่ทำตัวเทาๆ ให้เห็นอยู่บ้าง หรือบางชนิดก็มีประโยชน์อย่างมากในด้านใดด้านหนึ่ง เราจึงไม่ควรตื่นตูมเพราะคำว่า “เอเลี่ยน” จนเกินไปนัก ขอพยายามเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนี้ก่อนนำไปสู่ระบบการจัดการที่เหมาะสมต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บัญชีรายการร้อยชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ร้ายแรงของโลก http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php
- หากต้องการความรู้หรือข้อคิดเห็นเรื่อง "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" สามารถสอบถามได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ https://www.facebook.com/CHMThailand/
แมวบ้านจากกระแสการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทยจนทำให้การพูดคุยถกเถียงถึง "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" หรือ "เอเลี่ยนสปีชีส์" อย่างกว้างขวางกันอีกหน มิหนำซ้ำคราวนี้เรื่องราวยังพาความซวยไปถึงเจ้าแมวเหมียว จนต้องลำบากทาสแมวออกโรงมาปกป้องกันจ้าละหวั่น
 

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 18 การทำงานกับชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF

รตยา จันทรเทียรชื่อของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของคุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อแรกได้ยินใครต่อใครก็คงจะรู้ได้ว่างานของพวกเราคือการดูแลรักษาป่า แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง ภารกิจใหญ่ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำกันมาตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ การทำงานกับคน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่า คนคือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ผืนป่าหมด แต่ก็เป็นคนอีกนั่นแหละ ที่จะมีส่วนช่วยในการรักษาป่าไม้เอาไว้ให้เป็นมรดกสืบต่อไปแก่ลูกหลานในอนาคต

 

“พันธบัตรป่าไม้” กลไกการคลังในการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

พันธบัตรป่าไม้การผลักดันแนวคิดเรื่อง พันธบัตรป่าไม้” กำลังเป็นทางออกที่สร้างความหวังในการแก้ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าที่เกิดจากการบุกรุกเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เพราะจะเป็นกลไกที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และยังมีป่าเศรษฐกิจไว้ใช้อย่างยั่งยืน

 

'หมู สาริกา' เทียนนำทางของคนหัวใจอาสาผู้สืบทุกอย่างที่พ่อสร้าง สานทุกอย่างที่พ่อสอน

อีเมล พิมพ์ PDF
"เพียงเพื่อขอให้ป่าเขา อยู่กับเราจนวันตาย" วลีสำคัญของชายที่ชื่อ บดินทร์ จันทศรีคำ ชาวตำบลสาริกา จังหวัดนครนายก ที่กลุ่มคนอาสาและกลุ่มนักอนุรักษ์รู้จักในนาม 'ลุงหมู สาริกา' ผู้ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ สัตว์ป่า สายนํ้า สิ่งแวดล้อม และงสนอาสามาทั้งชีวิต
บทบาทการทำงานมวลชนครั้งสำคัญในเหตุการณ์ตุลาคม 2519 และช่วงระหว่างการรับราชการเป็นช่างสำรวจของกรมทางหลวงแผ่นดิน ที่มีโอกาสได้ทำงานอาสา ทั้งการช่วยเหลือเด็กๆ ในพื้นที่ชนบท ป่าเขา กรณีเขื่อนปกมูล เขื่อนนํ้าโจน กรณีการย้ายสนามกอล์ฟ โรงแรมรีสอร์ท ลงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฯลฯ เป็นแรงจูงใจให้ หมู สาริกา เบนเข็มชีวิตสู่การทำงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มตัว จนตัดสินใจลาออกจากราชการในปี 2533 เพื่อต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนเหวนรกอย่างจริงจัง และนำมาซึ่งการก่อตั้ง 'กลุ่มรักษ์เขาใหญ่' ขึ้นในปี 2535
ด้วยสถานการณ์การคุกคามธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะกำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หมู สาริกาได้จัดตั้ง 'ชมรมคนรักสัตว์-ป่า' และกลุ่ม 'ต.ตนทำทาง' ขึ้นในปี 2544 เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาในทุกมิติ ทั้งด้านสัตว์ป่า ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยหนุนเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในเป้าหมายที่หลากหลาย ด้วยยุทธวิธีการทำงานอาสาเชิงรุกแบบกองโจร รบแบบไร้รูปแบบ จนกลายเป็นศูนย์รวมของจิตอาสาจากทั่วทุกสารทิศ ปัจจุบันภารกิจของชมรมตนรักสัตว์-ป่า และกลุ่ม ต.ตนทำทาง ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง อาทิการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก ปัญหาช้างป่า ปัญหากระทิงเขาแผนม้า การจัดสร้างแหล่งนํ้าในสัตว์ป่า งานปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ งานสร้างฝายชะลอนํ้า (ฝายมีชีวิต) ทำโป่งเทียม งานฝึกอบรม งานสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ
วันนี้ ลุงหมู สาริกา กลายเป็นหัวจักรและฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนงานอาสา เป้นแม่แบบของน้องๆ ลูกๆ หลานๆ และของคนที่มีหัวใจอาสาทุกคน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นครู เป็นปูชนียบุคคลของสังคม และเป็นฟันเฟืองสำคัญในวงการนักอนุรักษ์ ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ให้กับงานอาสาทั้งชีวิต
"ลุงเป็นคนรบแบบไร้รูปแบบ รุกแบบกองโจร จู่โจมไม่รอปัญหาให้มันเกิดการสูญเสียที่ซํ้าซ้อน ทำงานนอกกรอบ อะไรที่ทำได้ทำก่อน เราไม่รอ ถ้าเราใช้กรอบของระบบราชการมาผสมผสานไม่ทันกับเหตุการณ์เราสูญเสียมาเยอะแล้ว เราจึงอยู่ในกรอบของความจริง"
บดินทร์ จันทศรีคำ (ลุงหมู สาริกา) ผู้ได้รับรางวัล คนไทยใจอาสา จากการประกาศรางวัล คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 พลังแผ่นดิน
ข้อมูลจาก คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 9 พลังของแผ่นดิน
หมู สาริกา"เพียงเพื่อขอให้ป่าเขา อยู่กับเราจนวันตาย" วลีสำคัญของชายที่ชื่อ บดินทร์ จันทศรีคำ ชาวตำบลสาริกา จังหวัดนครนายก ที่กลุ่มคนอาสาและกลุ่มนักอนุรักษ์รู้จักในนาม 'ลุงหมู สาริกา' ผู้ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ สัตว์ป่า สายนํ้า สิ่งแวดล้อม และงานอาสามาทั้งชีวิต
 

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 17 โครงการจอมป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

จอมป่าคำว่าจอมป่า เป็นคำย่อมาจาก Joint Management of Protected Aresa WEFCOM 2547 – 2558 เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการ WEFCOM 2542 – 2545 โดยก่อนเสร็จสิ้นโครงการ WEFCOM ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ขยายเวลาเป็นปี พ.ศ. 2546 ได้มีการติดตามประเมินผลโครงการโดย DANIDA ผู้สนับสนุนทุน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากการใช้วิทยาศาสตร์นำ ทำการสำรวจวิจัยและทำผลผลิตแผนที่ “เขตการจัดการพื้นที่ป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศ” นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มป่าอนุรักษ์ 17 พื้นที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียว แสดงคุณค่าของเขาอย่างชัดเจน

 

รับข่าวสาร

Community

facebook twitter youtube
instagram ebooks

DOWNLOAD E-BOOKS

คู่มือ
คู่มือการมีส่วนร่วม
และจัดการความขัดแย้ง
ในผืนป่าตะวันตก

DOWNLOAD

Who's online

เรามี 339 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

<<  พฤศจิกายน 2017  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
จากป่าสู่เมือง
nodam
เหตุผลในการคัดค้าน
เขื่อนแม่วงก์
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร


ของที่ระลึกองค์กร

http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/895080saveforest.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/544918GIFT_1.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/982449GIFT_2.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/183825GIFT_3.jpg

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/547665THANK_PORAR.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/594961THANK_SCB.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/631573THANK_CROWNPROPERTY.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/868548THANK_EGCO.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/593615THANK_PASAYA.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/725396THANK_BAREFOOT.jpg
สำหรับเจ้าหน้าที่ iconkeyy สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง

resource