• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/924084cablecar.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/645416stickerline_______________________________________.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/649893SCBSHOP.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/688702Bangchak_cards.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF
25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 3
[ภาพ มรดกโลก 1]
รู้จักพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ มีความต่อเนื่องและเป็นแกนกลางของผืนป่าตะวันตก ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสายหลักของประเทศหลายสาย เช่น แม่กลอง สะแกกรัง ท่าจีน และบางส่วนของเจ้าพระยา และ เป็นผืนป่าธรรมชาติที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ มีความงดงามตามธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ของระบบชีวาลัย
ในปีพุทธศักราช 2534 ราวปีเศษภายหลังการตายของสืบ นาคะเสถียร ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง" เป็น "มรดกทางธรรมชาติของโลก" นับเป็นสถานที่ทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ที่ได้เป็นมรดกโลก โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 7,9 และ 10 ดังนี้ [แนบลิงค์บนคำว่า หลักเกณฑ์ https://goo.gl/iKDrPD]
[ภาพ มรดกโลก 3]
7. ประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั้นเยี่ยมหรือพื้นที่ซึ่งมีความงามทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญทางสุนทรียะความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
9. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สะท้อนถึงขบวนการสำคัญที่ดำเนินอยู่ทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา ในการวิวัฒนาการและการพัฒนาของระบบนิเวศบนบกในแหล่งน้ำจืดชายฝั่งและท้องทะเล และสังคมพืชและสัตว์
10. บรรจุไว้ซึ่งถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความสำคัญและนัยสำคัญในการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อาศัย รวมถึงที่บรรจุไว้ซึ่งชิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามอย่างหนัก ที่มีคุณค่า โดดเด่นเป็นสากลในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์
[ภาพ มรดกโลก 2]
ขณะเดียวกัน เนื่องจากขนาดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีขนาดกว้างใหญ่มาก ดังนั้น ปี  2534  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ จึงถูกแบ่งพื้นที่เพื่อสามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ออกเป็น 2 พื้นที่คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ทำให้การบริหารงานทุกด้าน  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของทั้งสองพื้นที่จึงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ  ด้านตะวันตก อยู่ในพื้นที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กับตำบลโล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ ด้านตะวันออก พื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ต่อมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง มรดกโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว และร่วมมือร่วมใจ ปกป้องรักษา เพื่อการส่งมอบให้อนุชนรุ่นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์
ครบรอบ 25 ปี มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง เพื่อก้าวไปสู่การจัดการป่าตะวันตกทั้งผืน 20 ล้านไร่ ในงานสัมมนาวิชาการ : 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่  [แนบลิงค์บนชื่องาน https://goo.gl/2tkUBW] จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
[ภาพ มรดกโลก 4 พร้อมลิงค์ ปฏิทินกิจกรรม]
มรดกโลก
รู้จักพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ มีความต่อเนื่องและเป็นแกนกลางของผืนป่าตะวันตก ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก
 

ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร ตอนที่ 103 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่
ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แล้วบริเวณข้างหลังผมเป็นที่ซึ่งกำลังจะถูกสร้างเป็นตึก 8 ชั้น หากเกิดขึ้นจริงการสร้างตึกจะส่งผลบังแสงแดด บังลม รวมถึงบังหัวใจของผู้คนที่มองไปเห็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำลายพื้นที่ละแวกนี้ ทำลายวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของชาวบางกอกจากเดิมไปเกือบทั้งหมด แต่โชคดีที่บ้านของ รศ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่ถูกระเบิดลง และยังเก็บสภาพบ้านดั้งเดิมที่มีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์เอาไว้ เพื่อให้เป็นปอดเล็กๆ เป็นโอโซน และที่สำคัญคือทำให้เราได้รู้ว่ารากเหง้าของพวกเราที่เป็นคนเมืองบริเวณนี้มาอยู่กันยังไง ถ้าประเทศเราเดินไปข้างหน้าทั้งหมด ของเก่าที่มีคุณค่าอยู่แต่เดิมจะหายไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร
ผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกจะเป็นตัวอย่างอันดีให้เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ หรือเมืองอื่นๆ ในการคิดเก็บรักษาวิถีชีวิต และรากเหง้าของพวกเราเอาไว้ สำหรับให้คนมาซึมซับเรียนรู้ ทำให้ไม่ลืมเรื่องราวในอดีตว่าเราเคยอยู่กันมายังไง สมัยก่อนงดงามเพียงใด จะทำให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีรากเหง้า
ผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเก็บพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเอาไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างทุกวันนี้เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้ว่าเราเคยเป็นยังไง แต่ที่สำคัญคือผมได้รู้จักกับ รศ.วราพร ทำให้รับรู้ว่าจิตใจของอาจารย์ ช่างเสียสละยิ่งใหญ่เหลือเกิน เพราะถ้าใครมีที่ดินราคาไร่ละกว่า 100 ล้านบาท แล้วนำมาทำอย่างนี้ ผมคิดว่าถ้าใจไม่ถึงขนาดนี้ยากครับ ขอแสดงความนับถือ รศ.วราพร สุรวดี
ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่
ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แล้วบริเวณข้างหลังผมเป็นที่ซึ่งกำลังจะถูกสร้างเป็นตึก 8 ชั้น หากเกิดขึ้นจริงการสร้างตึกจะส่งผลบังแสงแดด บังลม รวมถึงบังหัวใจของผู้คนที่มองไปเห็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
 

25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

มรดกโลกหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก : การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดคุณค่าและความสำคัญของสถานที่นั้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์สำหรับใช้พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 

25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

มรดกโลกในวาระครบรอบ 25 ปี มรดกโลกทางธรรมชาติ ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ในปี 2559 นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดงานเสวนาวิชาการ 25 ปี มรดกโลกทางธรรมชาติ ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ โดยงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

เรื่อง 'ช้าง' กับ 'ลิง' ที่เขาใหญ่

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภผมเพิ่งกลับจากภารกิจบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คาดว่าเดือนนี้และเดือนหน้าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายขับรถขึ้นมาเที่ยวเขาใหญ่ในช่วงวันหยุด ปัญหาใหญ่ของเขาใหญ่ คือ การพบกันโดยมิได้นัดหมายของนักท่องเที่ยวกับสัตว์ป่าบางชนิด ที่เป็นกรณีใหญ่ๆ มีสองชนิดคือ ‘ช้าง’ กับ ‘ลิง’

 

'โรงไฟฟ้าถ่านหิน' โรงสุดท้ายในอังกฤษ

อีเมล พิมพ์ PDF
โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายในอังกฤษ
โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายในอังกฤษจะถูกบังคับให้หยุดดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2563 ตามแผนที่รัฐบาลประกาศไว้เมื่อปีที่ผ่านมาว่าจะดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศที่ปลอดเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สร้างมลภาวะ
โรงไฟฟ้าถ่านหินจะถูกทดแทนด้วยแก๊สธรรมชาติหรือแหล่งพลังงานอื่นๆ เพื่อที่อังกฤษจะสามารถบรรลุตามสัญญาที่ให้ไว้ในการลงนามข้อตกลงปารีส
อย่างไรก็ดี มีการเผยแพร่ว่าแผนเปลี่ยนผ่านอาจล่าช้า โดยเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายมีแนวโน้มจะหยุดดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 แม้ว่าจะมีการแทรกแซงจากภาครัฐหรือไม่ก็ตาม
Greg Clark รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกล่าวว่า แผนดังกล่าวเป็นสัญญาณชัดเจนต่อเวทีโลกว่าอังกฤษเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการลงทุนในพลังงานสะอาด “การหยุดดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินและเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น เช่น การใช้แก๊สธรรมชาติ จะช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญ” เขากล่าว
รัฐบาลยังประกาศว่าพลังงานหมุนเวียนจะได้รับการอุดหนุน 730 ล้านปอนด์จากรัฐสภาฯ โดยงบประมาณอุดหนุนก้อนแรกจะเปิดให้ขอรับได้ในเดือนเมษายนปีหน้า มูลค่าประมาณ 290 ล้านปอนด์ โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุนคือผู้พัฒนาฟาร์มพลังงานลมที่อยู่นอกชายฝั่ง ซึ่งจะได้รับทุนประมาณ 105 ปอนด์ต่อกำลังการผลิตหนึ่งเมกะวัตต์-ชั่วโมงสำหรับโครงการที่จะก่อสร้างในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งนับว่าต่ำลงมากหากเทียบกับงบประมาณที่จะใช้ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะอุดหนุนราว 135 ปอนด์ต่อกำลังการผลิตหนึ่งเมกะวัตต์-ชั่วโมง
เหตุการณ์ไม่นานมานี้ยืนยันว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถปิดตัวลงได้โดยใช้เวลาไม่นาน การวิเคราะห์ของสำนักงานเพื่อธุรกิจ พลังงาน และกลยุทธ์อุตสาหกรรม ประเทศอังกฤษ ระบุว่าการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินจะไม่สร้างความเสี่ยงต่ออุปทานไฟฟ้าในระบบ
สำนักงานฯ ยังแนะนำสองทางเลือกที่จะบังคับให้โรงไฟฟ้าถ่านหิน 8 โรงสุดท้ายในอังกฤษปิดตัวลงภายในปี พ.ศ. 2568 เป็นอย่างช้า คือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมพลังงาน (Emission Power Standard) โดยระบุเพดานการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนต่อปีตามกำลังการผลิต ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอายุค่อนข้างมากในอังกฤษไม่สามารถทำตามกฎหมายได้
เจ้าหน้าที่หลายคนคาดว่า ผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ถ่านหินไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกต่อไป สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดจะปิดตัวลงภายในปี พ.ศ. 2565 แต่อย่างไรก็ดี ราคาถ่านหินที่ตกต่ำอาจทำให้โรงไฟฟ้ายังคงดำเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2573 ความไม่แน่นอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันว่าหากรัฐบาลอังกฤษต้องการดำเนินการตามนโยบาย ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้มาตรการแทรกแซง
Ben Caldecott จากสถาบันคลังสมอง Bright Blue เรียกร้องให้มีการระบุเส้นตามของการดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ชัดเจน “การหยุดใช้ถ่านหินนั้นสร้างประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ คือยิ่งหยุดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ผมเชื่อว่าหากขยับเส้นตายการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินมาเป็นปี 2563 จะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและสร้างความมั่นคงให้กับอุปทานไฟฟ้าของอังกฤษ”
Christiana Figueres อดีตผู้จัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า “ขอแสดงความยินกับรัฐบาลอังกฤษสำหรับแผนการลดใช้พลังงานถ่านหิน ถ่านหินควรเป็นพลังงานในประวัติศาสตร์ ส่วนแรงงานในอุตสาหกรรมถ่านหินก็ควรได้รับโอกาสใหม่ในการทำงานในอุตสาหกรรมของอนาคต”
รัฐบาลอังกฤษไม่ได้มองข้ามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยระบุว่าการปิดโรงไฟฟ้าอาจ “ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชน” เนื่องจากมีการจ้างงานทางตรงราว 100 – 500 คน
ทางออกเดียวที่โรงไฟฟ้าถ่านหินจะดำเนินการต่อได้คือการติดตั้งเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างต่ำ อีกทางเลือกหนึ่งคือการเปลี่ยนมาเผาเชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหิน Drax ซึ่งมีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศอังกฤษ ก็ตัดสินใจใช้ทางเลือกดังกล่าว
“เราทราบดีว่าถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอดีตและได้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าถ่านหินของเรากว่าครึ่งให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถปลูกมาทดแทนได้ ทำให้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เราผลิตได้ตอนนี้มีความยั่งยืน คาร์บอนต่ำ พึ่งพาได้ และสามารถซื้อหาได้” โฆษกของโรงไฟฟ้า Drax ให้สัมภาษณ์
อย่างไรก็ดี ClientEarth องค์กรภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จในการฟ้องร้องคดีโดยมีโจทก์เป็นรัฐบาลอังกฤษในกรณีมลภาวะด้านอากาศระบุว่า เขายินดีที่รัฐบาลมีนโยบายลดใช้พลังงานถ่านหิน แต่การพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ควรเน้นที่พลังงานสะอาดมากกว่าการทดแทนด้วยแก๊สธรรมชาติ
ถอดความบางส่วนและเรียบเรียงจาก Britain's last coal power plants to close by 2025 โดย Adam Vaughan เข้าถึงได้ที่ https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/09/britains-last-coal-power-plants-to-close-by-2025
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงสุดท้ายในอังกฤษ'โรงไฟฟ้าถ่านหิน' โรงสุดท้ายในอังกฤษ จะถูกบังคับให้หยุดดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2563 ตามแผนที่รัฐบาลประกาศไว้เมื่อปีที่ผ่านมาว่าจะดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศที่ปลอดเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สร้างมลภาวะ
 

รับข่าวสาร

Community

facebook twitter youtube
instagram ebooks

DOWNLOAD E-BOOKS

ค้าสัตว์ป่า
สาส์นสืบ
อาชญากรรม
การค้าสัตว์ป่า
ข้ามชาติ

DOWNLOAD

Who's online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

<<  ธันวาคม 2016  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
121415161718
19202122232425
262728293031 
ของที่ระลึก
nodam
เหตุผลในการคัดค้าน
เขื่อนแม่วงก์
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ป่าตะวันตก


ของที่ระลึกองค์กร

http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/895080saveforest.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/544918GIFT_1.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/982449GIFT_2.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/183825GIFT_3.jpg

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/547665THANK_PORAR.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/594961THANK_SCB.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/631573THANK_CROWNPROPERTY.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/868548THANK_EGCO.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/593615THANK_PASAYA.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/725396THANK_BAREFOOT.jpg
สำหรับเจ้าหน้าที่ iconkeyy สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง

resource